Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zpracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele

2 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o organizaci přijímacího řízení) novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád)

3 Podmínky přijetí na SŠ § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole Splněná povinná školní docházka Ukončené základní vzdělání před splněním PŠD O přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy (stanovuje další podmínky, kritéria,….)

4 Přijímací řízení § 60 – přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole 1. Přijímací řízení – přijímací zkoušky Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku (nejméně 2 termíny). Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).

5 Přijímací řízení Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy: termíny přijímacích zkoušek jednotná kritéria předpokládaný počet přijímaných uchazečů Zveřejnění na webových stránkách školy: do („střední školy“) do (obory s talentovou zkouškou)

6 Přihlášky 2. Přihlášky na střední školy
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky. Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.

7 Přihlášky Termíny podání přihlášek do 1. kola:
denní forma – do 15. března ostatní formy vzdělávání – do 20. března talentové zkoušky – do 30. listopadu Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy.

8 Přijímací zkouška 3. Přijímací zkouška
Předpokládá se, že stejně jako v loňském školním roce se budou ve všech SŠ zřizovaných ZK konat přijímací zkoušky formou SCIO testů (matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady) do oborů zakončených maturitní zkouškou, a to ve všech kolech přijímacího řízení. Podle předběžné dohody se zkoušky budou konat ve dnech a Náhradní termín bude upřesněn.

9 oborů s talentovou zkouškou
Přijímací zkouška SCIO testy se netýkají: oborů s talentovou zkouškou gymnázia se sportovní přípravou nástavbového studia zkráceného studia ostatních forem vzdělávání

10 Přijímací zkouška Výsledky ze SCIO testů z 1. kola budou přenosné do dalších kol přijímacího řízení. Předpokladem je, že škola současně s přihláškou uchazeče do dalšího kola obdrží hash kód uchazeče a souhlas s použitím výsledků z aplikace Přijímačky. Pro případ, že tyto výsledky nebudou k dispozici, bude připravena další varianta testů. Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.

11 Přijímací zkouška Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:
jen vážné důvody (zdravotní) písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona)

12 Další kola přijímacího řízení
Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ informace zveřejňovány na Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola. Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

13 Hodnocení přijímacího řízení
4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle: hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

14 Hodnocení přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů. ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí. V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna.

15 Doručování Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):
Doručování rozhodnutí (o nepřijetí): Obálka je označena razítkem „Uložit jen 7 dní“. Rozhodnutí se ukládá po 7 dnech do domovní schránky a považuje se za doručené.

16 Odvolání 5. Odvolání V případě rozhodnutí o nepřijetí
V případě rozhodnutí o nepřijetí do 3 dnů pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

17 Zápisový lístek § 60a – Zápisový lístek K čemu slouží zápisový lístek:
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek.

18 Zápisový lístek Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:
Zápisový lístek obdrží žák naší školy v den vydání pololetního vysvědčení spolu s jednou přihláškou – tj

19 Zápisový lístek Postup při odevzdávání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení)

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google