Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ leden 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ leden 2013"— Transkript prezentace:

1 TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ leden 2013
tel. škola:  782, http/zssjednoceni.kyklop.cz, tel. školní jídelna:  146 školní jídelna:

2 Přijímací řízení se řídí právními předpisy:
zákonem č. 472/2011 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se mění zákon č.561/2004 Sb. vyhláškou č. 394/2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů – novelizována nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Bližší informace na

3 Vyplňování a podání přihlášek
PRO PRVÉ KOLO SE MOHOU PODAT JEN MAXIMÁLNĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY

4

5

6

7

8 Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo ověřené kopie:
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (na žádost ředitele SŠ – uvedeno v katalogu SŠ) podle MF se jedná o lékařský výkon v osobním zájmu – hrazený uchazečem (nehrazený ZP) Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (ZTP) Posudek z PPP (u žáků s VPU), obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky – pokud budete vyžadovat u SŠ Doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem SŠ (doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích,…) Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku (ZŠ kopie neověřuje!!!) ŠKOLA JIŽ NEVYDÁVÁ VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ

9 Odevzdání přihlášek Žáci ZŠ odevzdají přihlášky ve škole nejpozději do 18. února 2013 Škola vrátí přihlášky do Rodiče podají přihlášku na příslušné střední škole nejpozději do

10 Termíny průběhu přijímacího řízení:
ŘSŠ do konce ledna zveřejní počet přijímaných uchazečů ŘSŠ do konce března stanoví jednotná kritéria př.řízení a zveřejní je První kolo přijímacích zkoušek je od 22.dubna do 30.dubna 2013 ŘSŠ může po ukončení prvního kola vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků Uchazeči, který se k PZ pro závažné důvody nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví ŘSŠ nejpozději do 3 dnů po termínu PZ, stanoví ŘSŠ náhradní termín (nejpozději do 1 měsíce po termínu PZ) – Stejný termín konání přijímací zkoušky v jiném oboru není důvodem ke stanovení náhradního termínu.

11 Podmínky přijímacího řízení
Podle školského zákona o přijetí uchazeče rozhoduje ředitel této školy Ředitel SŠ rozhodne, zda se bude v rámci přijímacího řízení konat přijímací zkouška či nikoliv Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ŘSŠ v souladu s učebními dokumenty pro ZŠ (pro kraj moravskoslezský : Při splnění podmínek přijímacího řízení více uchazeči, rozhoduje o jejím přijetí pořadí podle výsledků v přijímacím řízení Pokud je uchazeč přijat v některém kole přijímacího řízení, musí podle školského zákona do DESETI pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložit na škole, kterou si vybere, zápisový lístek (obdrží jen jeden)

12 Rozhodnutí ředitele a odvolací řízení
Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 3 dnů po konání PZ, nekoná li se PZ, pak bez zbytečného odkladu – nejpozději do konce uplynutí termínu pro PZ Do 3 dnů po PZ bude zveřejněno (na veřejném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup) – SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ Proti rozhodnutí ŘŠ je možno podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (krajskému úřadu prostřednictvím ŘŠ) – musí být podepsáno zákonným zástupcem V případě vyhlášení dalších kol př.řízení ŘSŠ se vypisuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

13 ZÁPISOVÝ LÍSTEK Každý uchazeč obdrží jen jeden zápisový lístek (při vysvědčení proti podpisu) Zápisový lístek je nutno odevzdat řediteli školy, kde se žák hodlá vzdělávat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí Neodevzdá li žák zápisový lístek v daném termínu, vzdává se práva být přijat na školu a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě , že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

14


Stáhnout ppt "TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ leden 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google