Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž – Uherské Hradiště – Valašské Meziříčí – Zlín – Vsetín –

2 Osnova Právní předpisy Podmínky přijetí na střední školu
Přijímací řízení Přihlášky na střední školu Přijímací zkouška Další kola přijímacího řízení Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení Doručování rozhodnutí Odvolání Zápisový lístek Informační zdroje, odkazy Podpora odborného vzdělávání

3 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon);
novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o organizaci přijímacího řízení); novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád).

4 Podmínky přijetí na SŠ § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole Splněná povinná školní docházka; Ukončené základní vzdělání před splněním PŠD; O přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy (stanovuje další podmínky, kritéria...).

5 Přijímací řízení § 60 – přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole 1. Přijímací řízení – přijímací zkoušky Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku (nejméně 2 termíny). Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).

6 Přijímací řízení Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy: termíny přijímacích zkoušek; jednotná kritéria; předpokládaný počet přijímaných uchazečů; Zveřejnění na webových stránkách školy: do („střední školy“); do (obory s talentovou zkouškou).

7 Přihlášky 2. Přihlášky na střední školy
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky. Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy. Ve výjimečných případech může u nezletilého uchazeče s „ústavní výchovou“ podat přihlášku ke studiu ředitel příslušného zařízení (o této skutečnosti musí informovat zákonného zástupce).

8 Přihlášky Termíny podání přihlášek do 1. kola PŘ:
denní forma – do 15. března; ostatní formy vzdělávání – do 20. března; talentové zkoušky – do 30. listopadu. Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy. ZŠ nepíše výstupní hodnocení.

9 Přijímací zkouška 3. Přijímací zkouška
Stejně jako v loňském školním roce se budou ve všech SŠ zřizovaných ZK konat přijímací zkoušky formou SCIO testů (matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady) do oborů zakončených maturitní zkouškou, a to ve všech kolech přijímacího řízení. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech a Náhradní termín

10 oborů s talentovou zkouškou;
Přijímací zkouška SCIO testy se netýkají: oborů s talentovou zkouškou; gymnázia se sportovní přípravou; nástavbového studia; zkráceného studia; ostatních forem vzdělávání.

11 Přijímací zkouška Výsledky ze SCIO testů z 1. kola budou přenosné do dalších kol přijímacího řízení. Předpokladem je, že škola současně s přihláškou uchazeče do dalšího kola obdrží hash kód uchazeče a souhlas s použitím výsledků z aplikace Přijímačky. Pro případ, že tyto výsledky nebudou k dispozici, bude připravena další varianta testů. Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (1. kolo PŘ).

12 Přijímací zkouška Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:
jen vážné důvody (zdravotní); písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy; náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona).

13 Další kola přijímacího řízení
Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ informace zveřejňovány na Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola. Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

14 Hodnocení přijímacího řízení
4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle: hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání; výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce; výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

15 Hodnocení přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů. ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí. V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna.

16 Doručování Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):
Doručování rozhodnutí (o nepřijetí): Obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dnů“. Rozhodnutí, které nelze doručit se ukládá po dobu 5 pracovních dnů (7 dnů kalendářních) do domovní schránky, pak se považuje za doručené.

17 Odvolání 5. Odvolání V případě rozhodnutí o nepřijetí
V případě rozhodnutí o nepřijetí Ve lhůtě do 3. pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

18 Odvolání Odvolání se podává písemně prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK. Ředitel Autoremedura postoupí celý spis KÚ (§ 183 odst. 3 (30 dnů) zákona č. 561/2004 Sb.)

19 Zápisový lístek § 60a – Zápisový lístek K čemu slouží zápisový lístek:
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje: Pouze na uchazeče o denní formu studia (nevztahuje se – NS, ZKMZ, ZKVL a OFV).

20 Zápisový lístek Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:
Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 15. března /30. listopadu u TZ). V ostatních případech na žádost vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. U cizinců KÚ dle místa pobytu, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

21 Zápisový lístek Postup při odevzdávání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může potvrdit ředitel příslušného zařízení. ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět (to neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

22 Zápisový lístek Způsob žádosti o zápisový lístek:
Osobně (KÚ Zlínského kraje – Baťův institut 14|15) - s ověřením totožnosti žadatele; Písemná žádost zaslaná na adresu KÚ (ne em) (veškeré informace k ZL naleznete na V žádosti je třeba uvést: Jméno a příjmení uchazeče o studium; Datum a místo narození uchazeče o studium; Adresu bydliště uchazeče o studium, telefonní číslo; Případně jméno zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

23 Zápisový lístek K vyplnění těchto údajů je možné použít přiložený formulář žádosti na v sekci přijímací řízení na SŠ. Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi žadatelů. Evidenci ZL si vede i ZŠ. Při vydávání ZL je ověřena totožnost žadatele nebo zákonného zástupce.

24 Zápisový lístek Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej vydal
Na základě písemné žádosti; Čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn; Podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého.

25 Informační zdroje Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Kalendář dnů otevřených dveří; Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“; Podpora řemesel v odborném školství; 2. a další kola přijímacího řízení.

26 Burza škol www.burzaskol.cz
Informační zdroje Burza škol Virtuální nabídka středních škol Zlínského kraje všech zřizovatelů. Členění: Podle oborového zaměření; Podle okresů; Propojení s dalšími informačními zdroji Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015; Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“; Kalendář dnů otevřených dveří.

27 Odkazy V oblasti přijímacího řízení doporučujeme sledovat:
v sekci Přehled školských předpisů/ zákony, vyhlášky a nařízení vlády; www jednotlivých středních škol;

28 Podpora odborného vzdělávání
„Podpora řemesel v odborné školství“ Zařazeno celkem 14 oborů (převážně stavební a strojírenské obory). Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK: (při splnění stanovených podmínek) 1. roč. – 300Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč 2. roč. – 400Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč 3. roč. – 500Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 5 000Kč Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení jsou uveřejněny na v sekci „podpora řemesel v odborném školství“.

29 Podpora odborného vzdělávání
NOVINKY nově zařazeným oborem ve šk. roce 2013/2014 je obor vzdělání H/01 Zemědělec – farmář; ve šk. roce 2014/2015 se plánuje další nové zařazení oboru vzdělání H/01 Pekař.

30 Pracovníci OŠMS, oddělení organizační a správní
Děkujeme za pozornost Pracovníci OŠMS, oddělení organizační a správní


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google