Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní řád č. 500/2004 Sb. Publikovaný 24. 9. 2004 + právní úprava pro vedení správního řízení, platná od 1. 1. 2006, jež zrušila stávající zákon č. 71/1967.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní řád č. 500/2004 Sb. Publikovaný 24. 9. 2004 + právní úprava pro vedení správního řízení, platná od 1. 1. 2006, jež zrušila stávající zákon č. 71/1967."— Transkript prezentace:

1 Správní řád č. 500/2004 Sb. Publikovaný 24. 9. 2004 + právní úprava pro vedení správního řízení, platná od 1. 1. 2006, jež zrušila stávající zákon č. 71/1967 Sb. vztahuje se na řízení upravující práva a povinnosti občanů a organizací rozhodujících v oblasti státní správy stanovená základní pravidla: - správní orgány postupují v souladu se zákony a jinými právními předpisy - správní orgány musí postupovat tak, aby občan měl vždy možnost hájit svá práva a zájmy - občanům a organizacím musí správní orgány poskytnout pomoc a poučení (realita?) - správní orgány jsou povinny vyřídit každou věc včas a bez průtahů - správní orgány dbají, aby řízení probíhalo bez zbytečného zatěžování občanů a organizací - všichni účastníci mají v řízení rovná procesní práva a povinnosti

2 vymezení správních orgánů (věcně a místně příslušné) vymezení pojmu účastníci řízení : o jejichž právech a zájmech má být v řízení rozhodnuto, či rozhodnutím mohou být přímo dotčeny zastupování (písemná plná moc) podání žádosti: písemně i ústně zásada: uvést kdo žádá, ve které věci, co navrhuje (předpisy stanovují i další náležitosti) ústní jednání : správní úřad může nařídit ústní jednání a to zejména přispěje-li to k objasnění problematiky protokol : o výsledku ústního jednání se sepíše protokol.Protokol podepisují po přečtení všichni přítomní. nahlížení do spisů: účastníci řízení mají právo nahlížet do spisů doručení do vlastních rukou: důležité písemnosti zejména pak rozhodnutí se doručují do vlastních rukou. písemnosti určené advokátům se doručují advokátní poradně doručení veřejnou vyhláškou : tzn. písemnost se vyvěsí na dobu 15 dnů na veřejném k tomu účelu vyhrazeném místě (vývěska úřadu) vyvěšení : při velkém počtu účastníků či pokud není znám pobyt účastníků

3 lhůty: - správní orgán stanoví k provedení úkonu přiměřenou lhůtu - zmešká-li účastník lhůtu a do 15 dnů doplní, lze prominout - nelze prominout po uplynutí 1 roku přerušení řízení: bylo-li již řízení zahájeno a účastník ve stanovené lhůtě např. neodstranil nedostatky. Proti rozhodnutí o přerušení se nelze odvolat. Po pominutí překážek se v řízení pokračuje. Lhůty během přerušení neběží. zastavení řízení: - vezme-li účastník návrh zpět - pominou-li důvody zahájeného řízení náklady řízení: - náklady správního orgánu nese tento orgán - náklady účastníka nese účastník podklady pro rozhodnutí: podání, návrhy, vyjádření účastníků, důkazy, čestná prohlášení, … dokazování: všechny materiály, doklady,…, které přispějí k objasnění skutečného stavu věci. Správní úřad může připustit místo dokazování i čestné prohlášení. ohledání: vlastník či uživatel je povinen strpět ohledání na místě. (např. umožnit přístup na svůj pozemek) svědci: každý občan má povinnost vypovídat jako svědek

4 zajištění průběhu a účelu řízení předvolání: - správní orgán předvolá osoby, jejichž účast je při projednávání věci nutná. - v předvolání upozorní na právní důsledky nedostavení se předvedení: účastník, který se po opětném předvolání nedostaví a jehož osobní účast je nutná, může být předveden předběžné opatření: správní orgán může ještě před skončením řízení a v nutném rozsahu uložit účastníkům aby něco vykonali, něco strpěli, nařídit např. zajištění věci apod. dožádání: pokud správní orgán v oblasti své působnosti nemůže provést nějaký procesní úkon je oprávněn požádat jiný správní úřad rozhodnutí: - náležitosti rozhodnutí: orgán, jenž rozhodnutí vydal, datum vydání rozhodnutí, seznam účastníků řízení - výrok (obsahuje rozhodnutí) - odůvodnění (co bylo podkladem rozhodnutí - poučení o odvolání - lhůta pro rozhodnutí: do 30 dnů od zahájení řízení (ve složitých případech do 60 dnů - oznámení rozhodnutí: doručením písemného vyhotovení rozhodnutí

5 přezkoumávání rozhodnutí ( příklad xxxxx RD) proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání - odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal - odvolání je nutno podat ve lhůtě 15 dnů od dne oznámení rozhodnutí správní orgán, který rozhodnutí vydal, může sám odvolání posoudit …..nerozhodne-li jinak - předloží jej do 30 dnů odvolacímu orgánu odvolací orgán přezkoumá, dosavadní řízení případně jej doplní a poté buď odvolání zamítne a potvrdí rozhodnutí nebo rozhodnutí změní obnova řízení: řízení ukončené rozhodnutím lze obnovit, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti, rozhodnutí se opíralo o důkazy, jež se ukázaly nepravdivé a pod. přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení : rozhodnutí může z vlastního podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně z vlastního nebo jiného podnětu. Návrh na přezkoumání správního rozhodnutí může být uložen i soudem.

6 výkon rozhodnutí: např. při uložení určité povinnosti v rozhodnutí, lze tuto uplatnit nejdéle do 3 let po vydání rozhodnutí námitky: proti jednotlivým bodům uvedeným v rozhodnutí lze uplatnit námitky o uznání námitek rozhoduje orgán provádějící výkon rozhodnutí. vymáhání peněžitých plnění - srážkami ze mzdy či přikázáním pohledávky vymáhání nepeněžitých plnění - náhradním výkonem, např. uložením pokuty


Stáhnout ppt "Správní řád č. 500/2004 Sb. Publikovaný 24. 9. 2004 + právní úprava pro vedení správního řízení, platná od 1. 1. 2006, jež zrušila stávající zákon č. 71/1967."

Podobné prezentace


Reklamy Google