Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání"— Transkript prezentace:

1 Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání
Monika Čablová Markéta Svobodová Vítek Pergler VSRR, 1. ročník

2 Správní dokument Dokument vydaný orgány státní moci a správy či dalšími korporacemi při výkonu povinností uložených zákonem či obdobným právním aktem.

3 Žádost je to nejčastější úřední písemnost
žádost je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci

4 Formy žádosti ÚSTNÍ ŽÁDOST
- v některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou (př. žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery) PÍSEMNÁ ŽÁDOST - používá se při formálnějších záležitostech

5 K čemu žádost slouží? povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů
opatření vyřešení stížnosti zajištění úprav změn popř. výjimek

6 Náležitosti žádosti fyzická osoba: - čistá A4
uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování právnická osoba: - dopisní předtisky uvede svůj název nebo obchodní firmu, IČ nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování

7 Stylizace žádosti pečlivá, jasná, stručná, spíše neosobní
nemá obsahovat jazykové prostředky citově zabarvené oslovení zpravidla odpadá písemnost začíná výstižným uvedením důvodu a žádostí na závěr je vhodné vyslovit přesvědčení, že očekáváme včasné vyřízení nemusíme zakončovat pozdravem nakonec vlastnoručně podepíšeme

8 Jak napsat žádost? vlevo nahoře uvedeme adresáta
pod adresáta věc (tj. heslovitě to, o co žádáme) žádost zdůvodníme (uvedeme všechny pravdivé údaje, které mohou žádost podpořit) v závěru můžeme vyjádřit poděkování za předpokládané kladné vyřízení žádosti na konci žádosti je pak kromě pozdravu nezbytný čitelný podpis (s adresou; tu jindy umísťujeme v záhlaví dopisu) a datum

9 Příklady žádostí žádost o povolení kácení dřevin žádost o rozvod
žádost o přídavky žádost o vydání rybářského lístku žádost o vydání osvědčení o státním občanství žádost o místo žádost o rozvázání pracovního poměru

10 Rozhodnutí musí být vydáno orgánem k tomu příslušným
vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci musí obsahovat předepsané náležitosti vyhotovuje se v písemné formě

11 Náležitosti rozhodnutí
VÝROKOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ POUČENÍ

12 Výroková část popsání řešené otázky, která je předmětem řízení
uvedení právních ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno označení účastníků FO a PO dále se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popř. jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění může obsahovat jeden nebo více výroků

13 Odůvodnění uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí
podklady pro jeho vydání úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán 1.stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví

14 Poučení uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena

15 Oznámení rozhodnutí rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného stejnopisu do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením

16 Lhůty pro vydání rozhodnutí
bezodkladně v jednoduchých věcech, obvykle na podkladech písemného materiálu 30 dnů v běžných věcech 60 dnů ve složitých věcech

17 Příklady rozhodnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR rozhodnutí soudu
rozhodnutí o ne/přijetí na vysokou školu rozhodnutí o stipendiu rozhodnutí o stavebním povolení

18 Odvolání odvolání je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu I. stupně odvolání podává zpravidla sám účastník správního řízení

19 Odvolání podává státní zástupce obžalovaný (příp. jeho obhájce)
poškozený zúčastněná osoba příbuzní obžalovaného v přímém pokolení

20 Odvolací lhůta lhůtu 15 dnů k podání odvolání stanovuje zákon
lhůta počíná běžet okamžikem doručení písemného vyhotovení rozsudku osobě, která má právo odvolání podat včas podané odvolání má odkladný účinek

21 Náležitosti odvolání označení správního orgánu, jemuž je určeno
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje v jakém rozsahu rozhodnutí napadá (není-li uveden rozsah, platí, že se účastník domáhá zrušení celého rozhodnutí) a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo

22 Povinnost správního orgánu
vyrozumět ostatní účastníky řízení o obsahu podaného odvolání vyzvat je, aby se vyjádřili a podle potřeby doplnili řízení přezkoumat napadené rozhodnutí změnit rozhodnutí v části odůvodnění, je-li to nutné zrušit rozhodnutí, jsou-li důvody, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat

23 Příklady odvolání odvolání proti soudnímu rozhodnutí
odvolání na vysokou školu odvolání proti známce odvolání k přestupkové komisi

24 Zdroje obchodní korespondence pro střední školy

25 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání"

Podobné prezentace


Reklamy Google