Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková"— Transkript prezentace:

1 Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková

2 Přehled témat Řízení v prvním stupni: Zahájení řízení Překážky řízení
Ústní jednání Podklady pro vydání rozhodnutí – dokazování Předběžná otázka Zajištění účelu a průběhu řízení

3 Zahájení řízení o žádosti (§ 44)
Zahájeno dnem doručení žádosti věcně a místně příslušnému spr. orgánu (více žadatelů, kdy tak učinil poslední z nich) Žádost: náležitosti viz § 37/2, nutné uvést, čeho se žadatel domáhá a označit další známé účastníky Vady a jejich odstranění: ;na místě, výzva a lhůta k odstranění, přerušení řízení podle § 64 Zjevná právní nepřípustnost žádosti: zastavení řízení podle § 66 Zpětvzetí žádosti žadatelem nebo zúžení předmětu žádosti

4 Zahájení řízení z moci úřední § 46
Zahájeno dnem oznámení zahájení řízení hlavním účastníkům – prvnímu z nich, (doručením nebo ústním prohlášením), § 27/1, Povinnost spr. org. uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky Často spojeno s jiným úkonem (ústní jednání)

5 Překážky řízení § 48 Litispendence: překážka řízení již zahájeného, o téže věci nelze vést více řízení současně Res iudicata: překážka věci rozhodnuté, přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze též osobě z téhož důvodu pouze jednou Problém: nové rozhodnutí podle § 101

6 Ústní jednání § 49 Nařizuje správní orgán
Stanoví zákon a dále tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu řízení Min. 5 dnů předem uvědomí účastníky, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení Je neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo spr. org. neurčí veřejnost jednání nebo jeho částí Nutné dbát na ochranu práv účastníků, utajovaných skutečností a mravnosti, může se účastnit i podpůrce účastníka

7 Podklady pro rozhodnutí § 50 1/2
Návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé spr. orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů, skutečnosti obecně známé Opatřuje spr. org., připustí-li to, i účastník řízení Účastníci jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost

8 Podklady pro rozhodnutí 2/2
Zásada omezené materiální pravdy, zjištění okolností pro ochranu veřejného zájmu, v příp. ukládání povinnosti zjištění všech rozhodných okolností svědčících ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být uložena – i bez návrhu Volné hodnocení důkazů: spr. org. hodnotí podklady, důkazy podle své úvahy

9 Dokazování § 51 Všechny vhodné důkazní prostředky ke zjištění stavu, nejsou získány nebo provedeny v rozporu se zákonem Při ústním jednání nebo mimo ústní jednání (účastníci vyrozuměni) Důkazní prostředky: listiny, ohledání, svědecká výpověď, znalecký posudek

10 Důkaz listinou § 53 Listina, veřejná listina (prezumuje se správnost obsahu) Provedení důkazu listinou Ediční povinnost (usnesením), odepření předložení listiny Náhrada předložení listiny: čestné prohlášení, svědecká výpověď

11 Důkaz ohledáním § 54 Prohlídka movité, nemovité věci (místní šetření)
Vlastník, uživatel, držitel věci: povinnost předložit věc správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na místě Odepření ohledání ( důvody) Povinnost vyrozumět nájemce nebo uživatele věci Přítomnost nestranných osob

12 Důkaz svědeckou výpovědí § 55
Svědek: osoba svědka Povinnost vypovídat jako svědek Právo odepřít výpověď, důvody Poučení svědka: povinnost vypovídat, pravdivá výpověď, právní následky nepravdivé nebo neúplné výpovědi, možnost odepřít výpověď Povinnost mlčenlivosti Svědecká výpověď

13 Důkaz znaleckým posudkem § 56
Rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají Správní orgán usnesením ustanoví znalce Písemný posudek ve stanovené lhůtě Výslech znalce

14 Předběžná otázka § 57 Taková otázka, na jejímž vyřešení závisí rozhodnutí ve věci samé Správní orgán ve své pravomoci a působnosti: rozhodne ve společném řízení, nelze-li, zahájení samostatného řízení z moci úřední, nebo výzva k podání žádosti Správní orgán mimo svou pravomoc a působnost: může dát podnět k zahájení řízení příslušnému orgánu, vyčká rozhodnutí příslušného orgánu, vyzve účastníka k zahájení řízení Učiní si úsudek sám, nemůže v otázkách osobního stavu, viny za trestný čin, správní delikt

15 Zajištění účelu a průběhu řízení § 58
Tzv. zajišťovací prostředky, užití v případech a v rozsahu, kdy to vyžaduje zajištění účelu a průběhu řízení Prostředky: předvolání, předvedení, předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu, záruka za splnění povinnosti

16 Předvolání § 59 Zajištění osobní účasti osob při úkonu (nutná účast)
Písemně (kdo, kdy, kam, v jaké věci, důvod), právní následky nedostavení se Povinnost dostavit se včas na určené místo Omluva

17 Předvedení § 60 Zajištění osobní účasti
Jestliže se účastník nebo svědek bez omluvy nedostavili na předvolání Písemně usnesením, doručuje se tomu, kdo má předvedení provést Předvádí: Policie ČR, jiný ozbrojený sbor, obecní policie (v řízeních před orgány obce)

18 Předběžné opatření § 61 Z moci úřední nebo na požádání účastníka (do 10 dnů) Před skončením řízení Nařízení PO, prozatímní úprava poměrů účastníků nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce Něco vykonat, zdržet se, strpět nebo zajistit věc Odvolání nemá odkladný účinek Zrušení: rozhodnutím bezodkladně pokud pomine důvod, jinak dnem vykonatelnosti rozhodnutí ve věci

19 Pořádková pokuta § 62 Rozhodnutím
Do Kč, nesmí být v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení, lze uložit i opakovaně Příjem spr. org., který ji uložil Tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje postup tím, že bez omluvy se nedostaví na předvolání ke spr. org., navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby, učiní urážlivé podání I pravomocně uloženou pokutu lze snížit nebo prominout

20 Vykázání z místa konání úkonu § 63
Ten, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo při ohledání na místě, nebo při jiném úkonu Po předchozím upozornění spr. org. Vykázání z místa, kde se úkon koná Usnesením ústně vyhlášeným Poučení o následcích neuposlechnutí Vynucují ty orgány, které předvádějí Nelze vykázat osobu-vlastníka nebo uživatele prostoru, kde se koná úkon, nejde-li o úřední místnost

21 Záruka za splnění povinnosti § 147
Přispění k zajištění účelu řízení, na žádost účastníka Peněžitá nebo nepeněžitá záruka účastníka, výše nesmí být v nápadném nepoměru k povinnosti Spr. org. přijme nebo uloží (rozhodnutím) Vrácení záruky Propadnutí záruky (oprávněný)


Stáhnout ppt "Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google