Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE"— Transkript prezentace:

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE
Vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem Vypracovala: Pavlína Tolášová

2 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem  a dále Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) s účinností od zrušeny a nahrazeny Zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

3 Zásady platné v KN V katastru nemovitostí je při zápisu vkladu práva uplatňována řada zásad, zejména: Zásada konstitutivní (intabulační), podle níž všechny smluvní převody nemovitostí, které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí, smluvní a zástavní práva k těmto nemovitostem, smluvně zřízená oprávnění odpovídající věcným břemenům a předkupní práva s účinky věcného práva k nemovitostem, vznikají, mění se, případně zanikají dnem vkladu práva či výmazu vkladu práva v katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního pracoviště, s účinky ke dni podání návrhu na vklad práva Zásada veřejné víry, podle které ten, kdo vychází ze zápisu v katastru nemovitostí učiněného po ) je v dobré víře (je přesvědčen o tom), že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti. Tzn., že nabude-li někdo v dobré víře v údaje evidované v katastru nemovitostí do vlastnictví nemovitost a po čase se ukáže, že nabyl vlastnictví od „nevlastníka“, je tato jeho dobrá víra předpokladem vydržení vlastnického práva k nemovitosti – pokud držel nemovitost po deset let nepřetržitě v dobré víře. Pokud dosud desetiletá nepřetržitá držba neuběhla, má oprávněný držitel právo ponechat si plody a užitky nemovitosti za dobu oprávněné držby, nemovitost však přes svou dobrou víru musí vydat jejímu skutečnému vlastníkovi.

4 Zápisy do KN Typy zápisů dle NKatZ
Zápisy týkající se práv (vklad, záznam, poznámka) Zápisy jiných údajů do katastru (ne právních - například změna druhu pozemku) Plomba Zápisy upozornění

5 Zápisy upozornění (§21NKatV)
V KATASTRU SE EVIDUJÍ UPOZORNĚNÍ NA: Probíhající OKO Probíhající řízení o opravě chyby v katastru nebo řízení o námitce Výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení Podanou žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad Související LV Spornou hranici mezi pozemky Podanou žalobu o určení hranice mezi pozemky Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva

6 Zápisy týkající se práv (§6NKatZ)
Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou. VKLAD je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná, nájem a pacht ZÁZNAM je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva POZNÁMKA je zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných PRÁVNÍ ÚČINKY ZÁPISU (§10 NKatZ) nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu

7 Vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení (§12 NKatZ). Účastníkem řízení o povolení vkladu je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje (§13 NKatZ). Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávný celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo je osvědčil. (§20 NKatZ). Poznámku zapíše katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka, či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána (§22 NKatZ).

8 Vkladem se zapisuje výhrada práva zpětné koupě vlastnické právo
výhrada práva zpětného prodeje zákaz zcizení nebo zatížení výhrada práva lepšího kupce ujednání o koupi na zkoušku nájem pacht vzdání se práva na náhradu škody na pozemku vlastnické právo právo stavby věcné břemeno zástavní právo budoucí zástavní právo podzástavní právo předkupní právo budoucí výměnek přídatné spoluvlastnictví správa svěřenského fondu výhrada vlastnického práva …§ 11 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.

9 Záznamem se zapisuje příslušnost organizačních složek státu a st. org. Hospodařit s majetkem státu – ministerstva, ČÚZK, soudy apod. právo hospodařit s majetkem státu – Česká pošta, Lesy ČR, Povodí Vltavy apod. správa nemovitostí ve vlastnictví státu– bývalý PF ČR majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy – vlastník Kraj nebo Obec majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření- vlastník Kraj nebo Obec …§ 19 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.

10 Použitá literatura: Děkuji za pozornost Zákon č. 256/2013 Sb.
Vyhláška č. 357/2013 Sb. Katastr nemovitostí ve vazbě na NOZ – přednáškový text Lenky Vrzalové Přednáškový text od Jaroslava Holého Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google