Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní vztahy k nemovitostem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní vztahy k nemovitostem"— Transkript prezentace:

1 Právní vztahy k nemovitostem
Mgr. Jakub Kříž

2 Informace o předmětu 6 přednášek, 5 cvičení, zakončeno zápočtem
Podmínky pro získání zápočtu: referát nebo vypracování písemného podání v průběhu letního semestru písemný test v rozsahu otázek formou multiple choice (bodový systém) ve zkouškovém období

3 Program přednášek Základní pojmy právních vztahů k nemovitostem, institut vlastnictví a nabývání vlastnictví Institut držby a problematika vydržení, věcná práva k věci cizí a jejich zřizování, katastr nemovitostí a katastrální řízení Podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, bytová družstva a družstevní byty, převod vlastnictví k bytovým jednotkám a společenství vlastníků jednotek Vznik a zánik nájemního vztahu, společný nájem bytu a jeho vypořádání, Základní pojmy stavebního práva, územní plánování a územní řízení, stavební řízení, stavební povolení, Kolaudace, kolaudační řízení, institut vyvlastnění, vyvlastňovací řízení

4 Právní předpisy z oblasti právních vztahů k nemovitostem
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zákon o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

5 Základní pojmy (I.) Věc – právní řád pojem věc nedefinuje – hmotné předměty, které jsou ovladatelné a užitečné Třídění věcí věci movité x věci nemovité věci nezastupitelné x zastupitelné věci nedělitelné x věci dělitelné Věc nemovitá (nemovitost) = pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (§ 118 odst. 1 ObčZ) Pozor: všechny nemovitosti nejsou evidovány v katastru nemovitostí (např. drobné stavby) Věc movitá - ostatní

6 Základní pojmy (II.) Pozemek - část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí Parcela – pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem Stavba Budova – nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí Rozestavěná budova – budova ve stupni rozestavěnosti, kdy je patrné uspořádání prvního nadzemního podlaží Stavba není součástí pozemku (§ 120 odst. 2 ObčZ) Byty a nebytové prostory mohou být samostatnými předměty občanskoprávních vztahů podle zákona o vlastnictví bytů anebo mohou být částí stavby

7 Pojem vlastnictví Vlastnické právo (vlastnictví) = právo věc držet, užívat, požívat její plody a užitky, nakládat s ní, a to vlastní mocí nezávislou na moci kohokoli jiného k téže věci Absolutní právní panství nad věcí Vlastnické právo působí vůči všem („erga omnes“): povinnost ostatních nerušit výkon oprávnění Pojem vlastnictví se v českém právním řádu používá i v jiných významech (např. duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví) Předmět vlastnického práva: věci, byty a nebytové prostory

8 Obsah vlastnického práva
Oprávnění vlastníka Věc držet: možnost faktického nakládání s věcí Věc užívat, požívat její plody a užitky: užitkem je např. nájemné z pronajaté věci Nakládat s věcí: činit právní i faktické dispozice s věcí – převést vlastnické právo na jiného, věc zničit, opustit, pronajmout, půjčit, zastavit atd. Vlastník je oprávněn svá dílčí práva převést na jiného: např. nájem, půjčka, výpůjčka, věcné břemeno atd. Elasticita vlastnického práva: v případě, že pomine právní důvod omezení vlastnického práva, obnoví se vlastnické právo v původním rozsahu Povinnosti vlastníka Nerušit výkon práv jiných Zákaz imisí (imise = výkon vlastnického práva, kterým se neoprávněně zasahuje do cizího vlastnického práva) - § 126 ObčZ

9 Čl. 11 Listiny základních práv a svobod
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. (2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice. (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. (5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

10 Nabývání vlastnického práva
Odvozené (derivativní): vlastnické právo se odvozuje od práva předchozího vlastníka Původní (originární): vlastnické právo se neodvozuje od práva předchozího vlastníka

11 Převod vlastnického práva
Nabytí vlastnického práva na základě smlouvy Dvoufázovost převodu: právní důvod (titulus) – např. kupní smlouva, darovací smlouva právní způsob (modus) movité věci: tradice (odevzdání a převzetí) nemovité věci, které jsou předmětem evidence KN: vklad (intabulace) vlastnického práva do KN nemovité věci, které nejsou předmětem evidence KN: účinností smlouvy

12 Vydržení vlastnického práva
Originární způsob nabytí Nabytí vlastnického práva dlouhodobou oprávněnou držbou Předpoklady oprávněná držba po celou dobu vydržecí doba: 10 let u nemovitostí, 3 roky u movitých věcí Nemovitosti evidované v KN: KN vyznačí vlastnické právo záznamem na základě uznání nebo na základě soudního rozhodnutí Vydržet lze i věcné břemeno

13 Další způsoby nabytí vlastnického práva
Vytvoření věci Zpracování Přírůstek Nabytí věci opuštěné, ztracené a skryté Nabytí ze zákona Výjimečné (např. přeměna osobního užívání ve vlastnické právo, některé restituce) Nabytí rozhodnutím soudu nebo správního orgánu Např. vypořádání podílového spoluvlastnictví, SJM, vyvlastnění, restituce

14 Témata pro referát, písemné podání
Jak uzavírat kupní smlouvu na nemovitost Nemovitost, stavba, budova, pozemek, byty a nebytové prostory Vypracovat jakoukoliv smlouv, jejíž předmětem je převod vlastnického práva k nemovité věci


Stáhnout ppt "Právní vztahy k nemovitostem"

Podobné prezentace


Reklamy Google