Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věcná práva (vlastnické právo, věcná práva k věci cizí) Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věcná práva (vlastnické právo, věcná práva k věci cizí) Mgr"— Transkript prezentace:

1 Věcná práva (vlastnické právo, věcná práva k věci cizí) Mgr
Věcná práva (vlastnické právo, věcná práva k věci cizí) Mgr. Petra Malaníková

2 Věcná práva 3 znaky: Absolutní právo
Povinnost odpovídající věcným právům spočívá v nekonání Předmětem hmotná věc (výjimky)

3 Věcná práva- třídění 1) Vlastnické právo ( i držba)
2) Věcná práva k věci cizí- povinnost lpí na věci - věcná břemena - zadržovací právo (retenční) - zástavní, resp. podzástavní právo ze zákona ze smlouvy

4 Vlastnictví Vyplývá z LZPS – čl. 11: „každý má právo vlastnit majetek“
Stejný obsah a stejná ochrana (X před r.1990) = všichni mají stejnou možnost nabývat vlastnictví a všechny požívají stejné právní ochrany Dodatek čl. 1: „Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva“

5 Vlastnictví Vlastnictví = vlastnické právo jen k hmotným předmětům
Zvláštní pr. režim povrchových a podzemních vod, přírodní léčivé zdroje a vody X duševní a průmyslové vlastnictví trvalost – holé vlastnictví elasticita vlastnictví Vlastník věci nemusí být jediná osoba, která vykonává právní panství = právo ovládat věc, tj. zejména ji držet, užívat a požívat, nakládat s ní, a to svou mocí, tzn. mocí nezávislou na současné existenci moci kohokoliv jiného k téže věci

6 Nabytí vlastnického práva
Vlastníkem konkrétní věci se stane někdo, kdo jím doposud nebyl: Jejím vlastníkem byl někdo jiný Věc nebyla předmětem vlastnického práva mezi živými (inter vivos) pro případ smrti dosavadního vlastníka (mortis causa) Originální (původní) Derivativní (odvozené)

7 Nabytí vlastnického práva
Originální nabytí vlastnického práva: Věc nově vytvořená Ne smlouvou Vydržením Zpracováním Přírůstkem Vlastnictví věcí ztracených či opuštěných 2) Derivativní nabytí: - např. kupní sml.,dědění

8 Nabytí vlastnického práva
smlouvou: Smlouvy o převodu vlastnictví Právní důvod a právní způsob nabytí vlastnictví (rozdíl u movitostí, nemovitostí) Dvojí zcizení téže věci Nikdo nemůže převést více práv než sám má- výjimky u dědického práva

9 Nabytí vlastnického práva
b) Vydržením: Dlouhodobá nepřetržitá oprávněná držba věci někým, kdo není vlastníkem Viz dále

10 Nabytí vlastnického práva
c) vytvoření, zhotovení věci: Nabytí okamžikem vytvoření d) zpracování: -Zpracování věci cizí Zpracování v dobré víře Zpracování ve zlé víře

11 Nabytí vlastnického práva
e) Přírůstkem: Přírůstky věci Výnosy peněz, cenných papírů f) Nabytí vlastnictví věci ztracené, opuštěné a skryté Jen věc hmotná a movitá 1. vydání vlastníkovi 2. vydat státnímu orgánu (náhrada nutných nákladů, nálezné- u vlastníka věci, resp. Proti státu) Nebezpečí trestního stíhání!!! Vlastníkem nalezené věci skryté se stává stát

12 Nabytí vlastnického práva
g) Ze zákona: Dnem účinnosti zákona, příp. dnem stanoveným Výjimečně h) Rozhodnutím státního orgánu: Soud : např. při zpracování věci, neoprávněná stavba, vypořádání podílového spoluvlastnictví Dnem určeným v rozhodnutím, právní mocí Správní orgán: vyvlastnění

13 Zánik vlastnického práva
a) absolutní: Zánik věci Věc ztratí charakter věci v právním smyslu b) relativní: V důsledku smrti vlastníka Nový vlastník 1. z vůle vlastníka: - smlouvou - opuštěním 2. nezávisle na vůli: (smrtí, vydržením, ztrátou, zpracováním, právním úkonem jiného než vlastníka-nabytí věci od nevlastníka, rozhodnutím státního orgánu, ze zákona)

14 Výkon vlastnického práva
= realizace oprávnění Konáním i nekonáním Může být v rozporu se zákonem Zneužití práva- újma druhým či v rozporu se zákonem chráněných zájmů -» omezení vlastnického práva

15 Omezení vlastnického práva
Vnitřní – „vlastnictví zavazuje“ Vnější – sám vlastník, soud, správní úřad či zákon Zákonná omezení Soudní Právním úkonem

16 Omezení vlastnictví ZÁKONNÁ OMEZENÍ: a) Povinnost nerušit
b) Zákaz poškozování lidského zdraví, přírody a životního prostředí c) Zákaz imisí a tzv. zákonná věcná břemena-“sousedská práva“ - imise - zákonné břemeno d) Požití věci bez souhlasu vlastníka – ve stavu nouze, v naléhavém veřejném zájmu, nelze-li dosáhnout jinak, v míře nezbytné, za náhradu

17 Omezení vlastnictví 2) OMEZENÍ ÚŘEDNÍM VÝROKEM:
Zřízení věcného břemene, zástavního práva Omezení vlastnického práva „částečné vyvlastnění“ – postavení elektrického stožáru vyvlastnění

18 Omezení vlastnického práva
VYVLASTNĚNÍ: - Nejen zánik vlastnického práva, ale i omezení, příp. věcné břemeno Dle OZ ve veřejném zájmu, nelze-li účelu dosáhnout jinak, jen na základě zákona, za náhradu, účinky ex nunc Vyvlastnitelem může být jakýkoliv subjekt, nejčastěji stát Zanikají některá práva 3. osob- zajišťovací převod práva, zástavní a podzástavní právo

19 Omezení vlastnictví VYVLASTNĚNÍ-pokračování: Zákon o vyvlastnění
Upravuje i stavební zákon Pouze nemovitosti Veřejný zájem musí převažovat nad zachováním dosavadních práv vlastníka-prokázán ve vyvlastňovacím řízení V nezbytném rozsahu (omezení X odnětí)

20 Omezení vlastnictví VYVLASTNĚNÍ-pokračování:
Náhrada –újma i ekvivalent, nejen vlastníkovi, ale i 3. osobám peněžitá i věcná náhrada – jednorázově Obvyklá cena dle zákona o oceňování majetku Náklady vyvlastění (stěhovací, náklady spojené se změnou podnikání, znalecké posudky..) Daň za vyvlastění

21 Omezení vlastnictví VYVLASTNĚNÍ-pokračování: Pokus o uzavření dohody
Vyvlastňovací řízení- subsidiární použití správního řádu Vede vyvlastňovací úřad- obecní úřad s rozšířenou působností Zrušení rozhodnutí o vyvlastnění: nezaplacením náhrady, nezahájení realizace, pozbytí platnosti územního rozhodnutí Soudní ochrana do 30 dnů od právní moci rozhodnutí

22 Držba Držba vlastníka, nevlastníka Jedna z nejstarších institucí
Faktický stav nesouladný se stavem právním-»vydržení Chráněný z důvodu posledního pokojného stavu Oprávněná držba (chráněna i vlastnickými žalobami) Neoprávněná držba Držitelem ten, kdo s věcí nakládá jako se svou vlastní 2 znaky: Faktické ovládání Vůle nakládat s věcí jako vlastní X detence

23 Vydržení Jen věc individuálně určitá
Nabyvatel musí být oprávněným držitelem po celou dobu vydržecí doby- přechází na právní nástupce 3 roky u movitostí, 10 let u nemovitostí Počátek a stavění dle ustanovení o promlčení Nabytí vlastnictví uplynutím vydržecí doby

24 Ochrana vlastnického práva
Zejm. Ústavněprávní ochrana, ochrana OZ Svépomocí Poskytovaná orgánem státní správy Soudní – žaloba na vydání věci (revindikační) - žaloba zápurčí (negatorní)

25 Spoluvlastnictví Jedna a táž věc nerozdělená patří více osobám
Nevýhoda v trvání od roku 1998 jen podílové spoluvlastnictví Ideální spoluvl. – výše spoluvlastnického podílu jednotlivého spoluvlastníka neodpovídá konkrétní části společné věci (např. patru budovy) Každý spoluvlastníkem celé nerozdělené části Výše podílu určuje odpovídající podíl při hlasování, rozdělení výnosů i nákladů

26 Spoluvlastnictví VZNIK: Stejně jako u vlastnictví
Smlouvou, rozhodnutím soudu, ze zákona Subjekty FO, PO, stát VELIKOST PODÍLŮ: Dle obsahu smlouvy či výše dědických podílů Může určit i soud, výjimečně i právní předpis Pokud není dohodnuto- stejné podíly Může se měnit

27 Spoluvlastnictví OBSAH: Práva a povinnosti, které vznikají
1. mezi spoluvlastníky navzájem 2. mezi spoluvlastníky a 3. os. Ohledně společné věci jako celku 3. mezi spoluvlastníkem a 3. os. týkající se jeho podílu

28 Spoluvlastnictví Ad 1) údržba, oprava, užívání, pronájem
na základě dohody dle velikosti podílů (majorizace) důležitá změna - minoritní spoluvlastníci návrh k soudu, aby o změně rozhodl Také v případě rovnosti hlasů

29 Spoluvlastnictví Ad 2) z PÚ týkajících se společně věci jsou zavázáni všichni společně a nerozdílně Solidarita založena přímo zákonem Ad 3) Podíl ve výlučném vlastnictví Nemůže s ním však volně disponovat – zákonné předkupní právo (jen u úplatných převodů)- lze se dovolávat neplatnosti do 3 let

30 Spoluvlastnictví ZÁNIK A ZRUŠENÍ:
Zánik: Podle obecných důvodu zániku vlastnictví Zrušení: Dohodou – písemná forma v příp. nemovitosti Rozhodnutím soudu- není vázán návrhem, vypořádání: - reálné vypořádání dle výše podílů - soud přikáže jednomu nebo více spoluvlastníkům s přiměřenou náhradou - prodej společné věci a rozdělení výtěžku -může návrh celý zamítnout (vysoký věk, zdravotní stav)

31 Společné jmění manželů
Od základním institutem manželského majetkového práva Věci, majetková práva i závazky Nelze vyloučit Vzniká ze zákona zásadně vznikem manželství (lze odložit ke dni zániku manželství, kromě věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti)

32 Společné jmění manželů
Předmětem: 1. Majetek- nabytý některým z manželů nebo jimi společně za trvání manželství s výjimkou a) získaného dědictví nebo daru b) majetku nabytého za majetek patřící do výlučného vlastnictví manžela c) věci sloužící osobní potřebě d) věci vydané v rámci předpisů o restituci 2. Závazky- vzniklé za trvání manželství, s výjimkou: a) závazků týkajících se majetku, který je ve výlučném vlastnictví b)závazků, který přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, který převzal jeden z nich bez souhlasu druhého manžela

33 Společné jmění manželů
Obvyklá správa Souhlas s podnikáním Modifikace –smlouvou nebo soudním rozhodnutím (nehospodárnost, neomezené ručení v obchodní společnosti), rozšíření nebo zúžení (mimo věci tvořící společnou domácnost) Možnost změny správy společného majetku ve formě notářského zápisu – musí být znám 3.os.

34 Společné jmění manželů
Zánik – rozvod, smrt či prohlášení za mrtvého, za trvání manželství :prohlášení konkurzu na majetek manžela, soudním výrokem o propadnutí majetku některého z manželů Vypořádání-rozdělení majetku mezi manžely, rovnost podílů, potřeby dětí, vynaložení ze svého na SJM, hledisko péče o rodinu a) dohodou b)soudním rozhodnutím c) uplatněním zákonné domněnky (po 3 letech od rozvodu)

35 VĚCNÁ PRÁVA K VĚCI CIZÍ Částečné právní panství nad věcí, omezení vlastníka Zástavní právo, podzástavní právo Zadržovací právo Věcná břemena

36 Věcná břemena Omezení vlastníka nemovitosti k využívání nemovitosti jiného konkrétního vlastníka nebo k prospěchu určité konkrétní fyzické nebo právnické osoby Zapisuje se do KN Povinnost vlastníka zatížené nemovitosti něco strpět, zdržet se či konat Výlučně spjat s konkrétní nemovitostí Musí co nejméně zatěžovat vlastníka Povinnost oprávněného nést přiměřený náklad na zachování a údržbu

37 Věcná břemena VZNIK: Smlouvou Písemná forma Vznik až zápisem do KN
b) Děděním c) Rozhodnutím st. Orgánu- jen na zákl. zákona d) Zákonem- ve veřejném zájmu (vodní zákon, zákon o telekomunikacích, o civilním letectví..) e) vydržením

38 Věcná břemena ZÁNIK: Smrtí FO nebo zánik PO, patřilo-li právo VB výlučně jí Splynutí povinného a oprávněného Zánikem nemovitosti Promlčením(10 let) Smlouvou Rozhodnutím orgánu zákonem

39 Zástavní právo Slouží k zajištění práv na plnění a povinností splnit závazek vyplývající ze závazkového právního vztahu Nejčastěji využívané Movitosti a nemovitosti Fce zajišťovací a uhrazovací

40 Zástavní právo VZNIK: a) Smlouvou – písemná forma
b) Smlouva ve spojení s rozhodnutím soudu c) Soudcovské zástavní právo- v rámci výkonu rozhodnutí(exekuce) d) Zákonné zástavní právo (pronajímatel k nájemci) + odevzdání zástavy zástavnímu ručiteli či forma notářského zápisu+ rejstřík zástav (nutné u nemovitosti) + vklad do KN - Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem

41 Zástavní právo ZÁNIK: Zástavní právo zanikne spolu se zánikem pohledávky Zástavní právo zanikne, ale pohledávka trvá - vzdáním se -zpeněžením zástavy - uplynutím času

42 Zadržovací právo Tzv. retenční právo
Zajištění splatné peněžité pohledávky tím, že zadržovatel,ačkoliv je povinen věc vydat, odpírá tak učinit, pokud mu vlastník věci neposkytne požadované protiplnění Musí prokázat právní důvod Jen u movitostí Ne svémocně nebo lstivě odňatá věc Fce zajišťovací

43 Zadržovací právo VZNIK: Jednostranným aktem- zadržením věci
Bezodkladné oznámení dlužníkovi Zadržovatel musí věc opatrovat Nárok na náhradu vynaložených nákladů na vlastníkovi Povinnost věc vydat, jakmile právní důvod zanikne (zaplacení pohledávky, jistota)

44 Zadržovací právo ZÁNIK: Zánikem pohledávky Zánikem zadržené věci
Vydáním zadržené věci V případě poskytnutí jiné jistoty


Stáhnout ppt "Věcná práva (vlastnické právo, věcná práva k věci cizí) Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google