Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc."— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Sponzorské smlouvy Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

2 Smlouva o dílo Je upravena jak občanským tak poněkud podrobněji i obchodním zákoníkem. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

3 Struktura smlouvy o dílo
Smluvní strany se označují zhotovitel a objednatel. Dílem se pak rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti.

4 Struktura smlouvy o dílo
Další náležitostí je samozřejmě sjednaná cena. Ta musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

5 Struktura smlouvy o dílo
Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. Je vhodnější se na ceně nebo způsobu, kterým bude určena předem dohodnout, čímž je možné se vyhnout případným pozdějším sporů o ni. Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

6 Struktura smlouvy o dílo
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. Může ovšem pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou má ovšem zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

7 Struktura smlouvy o dílo
Odstoupil-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednavatele v okolnostech vylučujících jeho odpovědnost, náleží zhotoviteli cena, na kterou má nárok na základě smlouvy

8 Věci určené k provedení díla
Věci, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla, je povinen předat zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V pochybnostech se má za to, že o cenu těchto věcí se nesnižuje cena za provedení díla.

9 Věci určené k provedení díla
Neopatří-li věci objednatel včas, může mu proto zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet objednatele. Objednatel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá.

10 Věci určené k provedení díla
Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.

11 Obsah smlouvy o dílo 1. Smluvní strany
objednatel: sídlo firmy, IČO, DIČ zastoupen: FO zhotovitel: sídlo, IČO, DIČ Předmět smlouvy Cena za dílo 4. Závazky zhotovitele 5. Závazky objednatele 6. Smluvní pokuty 7. Závěrečná ustanovení

12 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
1) Ustanovení upravující v hlavě II této části zákona jednotlivé typy smluv se použijí jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami zahrnuje podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv. (obsah pro smlouvu v obchodním zákoníku lze použít jen pro vymezený typ smlouvy) (2) Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřená není. (3) Dohoda o určité části smlouvy může být nahrazena dohodou stran o způsobu umožňujícím dodatečné určení obsahu závazku, jestliže tento způsob nezávisí jen na vůli jedné strany. Má-li být chybějící část smlouvy určena soudem nebo určitou osobou vyžaduje se, aby dohoda měla písemnou formu.

13


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google