Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komanditní společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komanditní společnost"— Transkript prezentace:

1 Komanditní společnost
Hluboká emoce je výrazem čistého lidského srdce .. Motoori Norinaga ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

2 Komanditní společnost
Definice obchodní společnosti Smíšený typ kapitálové i osobní společnosti Postavení společníků je různé Ručení společníků je různé

3 Komanditní společnost
Charakteristika Právnická osoba Nevytváří povinně orgány Nevytváří rezervní fond

4 Komanditní společnost
Založení Nejméně dva a více zakladatelů Fyzická nebo právnická osoba Komanditisté a komplementáři

5 Komanditní společnost
Založení Nejméně jeden komplementář Nejméně jeden komanditista Není omezen počet společníků

6 Komanditní společnost
Dokument o založení společnosti Společenská smlouva Písemná forma Ověřené podpisy zakladatelů

7 Komanditní společnost
Obsah společenské smlouvy Název firmy Sídlo společnosti Určení společníků název a sídlo právnické osoby jména a bydliště fyzických osob

8 Komanditní společnost
Obsah společenské smlouvy Předmět podnikání společnosti Výše vkladu komanditistů

9 Komanditní společnost
POZOR! Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva

10 Komanditní společnost
Obchodní jméno Jména společníků Obchodní zaměření Spojení slov nebo písmen

11 Komanditní společnost
Označení právní formy komanditní společnost kom. spol. k.s.

12 Komanditní společnost
Komplementář Pouze osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti

13 Komanditní společnost
Výkon práv komplementáře Právnická osoba Vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky postavení komplementáře

14 Komanditní společnost
Aplikační pravidlo Pokud není stanoveno jinak, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení zákona o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.

15 Komanditní společnost
Práva a povinnosti společníků Stanoví společenská smlouva Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře

16 Komanditní společnost
Obchodní vedení Pouze oprávněni komplementáři V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak

17 Komanditní společnost
Hlasovací práva Každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva jiný počet hlasů Ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li zákon jinak Společenská smlouva může stanovit, že k její změně postačuje souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů

18 Komanditní společnost
Vklad Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však Kč Vklad je povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti na společnosti

19 Komanditní společnost
Vklad Všichni komplementáři mají právo vložit vklad do společnosti Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak

20 Komanditní společnost
Vklad Společník může vložit do společnosti i více vkladů. Tyto vklady se pro účely výpočtu podílu sčítají

21 Komanditní společnost
Zisk Dělí se mezi společníky komplementáře a komanditisty na polovinu, neurčuje – li společenská smlouva jinak Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak

22 Komanditní společnost
Zisk Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci – komplementáři rovným dílem Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí si komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem a komanditisté podle výše splacených vkladů

23 Komanditní společnost
Ztráta Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak Komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva Na úhradu ztráty nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, které již byly společností vyplaceny

24 Komanditní společnost
Každý společník Je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu Podat žalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v prodlení a v tomto řízení ji zastupovat

25 Komanditní společnost
Právní vztahy k třetím osobám Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři

26 Komanditní společnost
Právní vztahy k třetím osobám Pokud ze společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, je každý komplementář oprávněn jednat jménem společnosti samostatně Komanditista ručí za závazky ze smluv, které jménem společnosti uzavřel bez zmocnění ve stejném rozsahu jako komplementář

27 Komanditní společnost
Přistoupení společníka Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve společnosti alespoň dva společníci – komanditista a komplementář

28 Komanditní společnost
Ručení společníka Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem Společníci – komplementáři ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně

29 Komanditní společnost
Ručení společníka Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky společnosti vzniklé před jeho přistoupením Může však požadovat na ostatních společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto plnění a nahradili náklady s tím spojené Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti

30 Komanditní společnost
Zrušení a likvidace společnosti Byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou Výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou Rozhodnutím soudu Smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic, nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci Zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci

31 Komanditní společnost
Komanditista Není oprávněn ze společnosti vystoupit !

32 Komanditní společnost
Komanditista Prohlášení konkursu na jeho majetek Zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve společnosti či vydáním exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce není důvodem zrušení společnosti

33 Komanditní společnost
Komanditista Společnost se nezrušuje ani zánikem právnické osoby, která je komanditistou Ztráta či omezení způsobilosti komanditisty k právním úkonům není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti ani pro zrušení společnosti

34 Komanditní společnost
Zrušení a likvidace společnosti Prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce Zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků Jestliže společník přestane splňovat předpoklady Z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě

35 Komanditní společnost
Přeměna společnosti Zanikne-li účast všech komanditistů, mohou se komplementáři dohodnout, že se komanditní společnost mění bez likvidace na veřejnou obchodní společnost

36 DOBROU CHUŤ ! Nehlučte! Pozor na úrazy! Pokračování příště!


Stáhnout ppt "Komanditní společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google