Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní typy Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu Zhuangzi FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní typy Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu Zhuangzi FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz."— Transkript prezentace:

1 Smluvní typy Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu Zhuangzi FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz šejnost©2010

2 Smluvní typy Občanský zákoník Upravuje smluvní typy Kupní smlouva Smlouva o dílo Příkazní smlouvy

3 Obchodní zákoník Upravuje smluvní typy Kupní smlouva Smlouva o dílo Příkazní smlouvy

4 Rozlišení Vztahy mezi podnikateli Vztahy z nepodnikatelských subjektů

5 Kupní smlouva Dvoustranný právní úkon Účastníci Prodávající Kupující

6 Charakteristika Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc - zboží určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu

7 Obligatorní náležitosti smlouvy Generálie účastníků Předmět koupě Kupní cena nebo způsob jejího určení

8 Kupní cena Byla-li cena dohodnuta podle smlouvy, nesmí být bez souhlasu kupujícího změněna

9 Koupě na zkoušku Koupě na zkoušku vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že kupující do uplynutí zkušební doby zboží schválí Není-li ve smlouvě zkušební doba stanovena, má se za to, že činí tři měsíce od uzavření smlouvy

10 Sleva z kupní ceny Objeví se vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil Kupující má právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady

11 Odstoupení od kupní ceny Vada, která činí věc neupotřebitelnou Prodávající prohlásí, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým

12 Lhůty Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu

13 Lhůty Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců vady krmiv do tří týdnů vady zvířat do šesti týdnů o od převzetí věci !

14 Smluvní typy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Výhrada vlastnictví Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně

15 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo

16 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Toto právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než prodejem Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc nabídnout ke koupi

17 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího Smlouva v písemné formě Nabývá se vkladem do katastru nemovitostí

18 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno

19 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit movitost do osmi dnů nemovitost do dvou měsíců po nabídce

20 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek, jde-li o nemovitost, musí být nabídka písemná

21 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Právo zpětné koupě Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě

22 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Právo zpětné koupě Smlouva musí být uzavřena písemně Uplatněný nárok nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne

23 Smlouva o dílo Mezi podnikateli Mezi ostatními subjekty

24 Smlouva o dílo Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon Účastníci Objednatel Zhotovitel

25 Charakteristika Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

26 Pojem díla Zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části

27 Smlouva o opravě věci Smlouva, kterou vznikne objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky provedl opravu věci Zhotoviteli vznikne právo, aby mu objednatel zaplatil cenu za opravu věci

28 Smlouva o úpravě věci Smlouva, kterou vznikne objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky provedl úpravu věci Zhotoviteli vznikne právo, aby mu objednatel zaplatil cenu za úpravu věci

29 Cena díla Není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo stanovena zvláštními předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla

30 Cena díla Provádí-li se dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy

31 Cena díla Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně nebo jestliže práce dodatečně písemně objednal

32 Cena díla Došlo-li v době od uzavření smlouvy do jejího splnění ke změně cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, je zhotovitel na to povinen objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu novou cenu Objednatel je oprávněn po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit; neodstoupí-li bez zbytečného odkladu od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli cenu novou, ledaže ke zvýšení ceny došlo po překročení dohodnuté doby provedení díla

33 Cena díla Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pouze měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch

34 Povinnosti zhotovitele Provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době Je-li pro provedení díla stanovena závazná technická norma, musí provedení odpovídat této normě

35 Povinnosti zhotovitele Na obsahu smlouvy a povaze díla závisí, zda je zhotovitel povinen provést je osobně nebo zda je oprávněn dát dílo provést na svoji odpovědnost

36 Povinnosti objednatele Poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost Uhradit mu sjednanou smluvní cena za dílo

37 Zrušení smlouvy Odstoupení od smlouvy Až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit Je povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady

38 Zrušení smlouvy Odstoupení od smlouvy Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě

39 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Zrušuje se smlouva o dílo smrtí zhotovitele? Zrušuje se smlouva o dílo smrtí zhotovitele? a) Pokud je vázána na podmínku jeho osobní účasti b) Vždy se ruší c) Záleží na dohodě dědiců

40 Smluvní typy Zrušení smlouvy Právní událost Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních vlastnostech zhotovitele, ruší se smlouva jeho smrtí Dědici zhotovitele se mohou domáhat pouze zaplacení upotřebitelné hmoty připravené na dílo a části odměny přiměřené upotřebitelným výsledkům vykonané práce

41 Zrušení smlouvy Právní událost Smrt objednatele sama o sobě smlouvu neruší

42 Uskladnění movité věci Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení

43 Uskladnění movité věci Neučiní-li tak, je povinen objednatel zaplatit poplatek za uskladnění Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat

44 Uskladnění movité věci Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde- li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci

45 Reklamační řízení Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil

46 Reklamační řízení Je-li věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle v dohodnuté lhůtě

47 Reklamační řízení Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době, jinak zaniknou

48 Reklamační řízení Doba od uplatnění práva až po provedení opravy nebo úpravy se do záruční doby nepočítá Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy nebo úpravy a o době jejího trvání

49 Mandátní smlouva Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon Účastníci Mandatář Mandant

50 Charakteristika Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu

51 Příkazní smlouva Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost

52 Komisionářská smlouva Smlouvou komisionářskou se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu

53 Odměna mandatáře Není-li výše úplaty ve smlouvě stanovena, je mandant povinen zaplatit mandatáři úplatu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za činnost obdobnou činnosti, kterou mandatář uskutečnil při zařízení záležitosti

54 Odměna mandatáře Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, vznikne mandatáři nárok na úplatu, když řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, a to bez ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsledek, či nikoli Lze-li očekávat, že v souvislosti s vyřizováním záležitosti vzniknou mandatáři značné náklady, může mandatář požadovat po uzavření smlouvy přiměřenou zálohu

55 Povinnosti mandatáře Postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát

56 Povinnosti mandatáře Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas

57 Povinnosti mandatáře Ani v těchto případech se však mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně, jen jestliže to stanoví smlouva Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou mandantovi

58 Povinnosti mandatáře Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat mandatář Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem mandanta, je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou plnou moc

59 Povinnosti mandatáře Není-li plná moc obsažena ve smlouvě, nenahrazuje ji převzetí smluvního závazku mandatářem jednat jménem mandanta, a to ani v případě, že osoba, s kterou mandatář jednal, o tomto závazku ví

60 Povinnosti mandanta Poskytovat součinnost mandatáři Uhradit mu sjednanou odměnu podle smlouvy

61 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Může mandant vypovědět smlouvu ? Může mandant vypovědět smlouvu ? a) Pouze se souhlasem mandatáře b) Může kdykoliv bez udání důvodu c) Záleží na dohodě účastníků

62 Smluvní typy Zrušení smlouvy Výpovědí mandanta Mandant může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu bez udání důvodu vypovědět Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní mandatář dověděl nebo mohl dovědět

63 Zrušení smlouvy Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje Je však povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti

64 Náklady za činnost Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má mandatář nárok na úhradu nákladů účelně vynaložených a na přiměřenou část úplaty

65 Výpověď mandatáře Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal

66 Výpověď mandatáře Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu povinen

67 Právní událost Závazek mandatáře zaniká jeho smrtí, je-li fyzickou osobou, nebo jeho zánikem, je-li právnickou osobou

68 DISKUZE

69 Smluvní typy NON OMNIS ERROR STULTITIA EST DICENDUS.. NENÍ KAŽDÝ OMYL HLOUPOSTÍ.. NENÍ KAŽDÝ OMYL HLOUPOSTÍ.. Podání ruky dříve znamenalo uzavřít smlouvu. Podání ruky dříve znamenalo uzavřít smlouvu. Podání prstu dnes znamená, že chce i tvoji ruku. Podání prstu dnes znamená, že chce i tvoji ruku. I na Tobě záleží, zda smlouvy podřídíš mravnímu režimu. I na Tobě záleží, zda smlouvy podřídíš mravnímu režimu.

70 Smluvní typy Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Smluvní typy Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu Zhuangzi FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google