Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy Smlouvy vznikají na základě dohody mezi 2 nebo více subjekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy Smlouvy vznikají na základě dohody mezi 2 nebo více subjekty"— Transkript prezentace:

1 Smlouvy Smlouvy vznikají na základě dohody mezi 2 nebo více subjekty
Musí vždy obsahovat: Identifikaci smluvních partnerů Předmět smlouvy Další ujednání Datum Podpisy smluvních partnerů

2 Druhy smluv Občanský zákoník rozeznává dvě skupiny smluv a to:
Pojmenované smlouvy - jsou popsány v občanském zákoníku Smlouvy nepojmenované – účastníci smluvního vztahu se dohodnou na znění, které jim vyhovuje

3 Druhy pojmenovaných smluv:
1. Kupní smlouva 2. Směnná smlouva 3. Darovací smlouva 4. Smlouva o dílo 5. Smlouva o půjče a výpůjčce 6. Smlouva nájemní 7. Smlouva příkazní

4 8. Jednatelství bez příkazu
9. Smlouva o úschově 10.Smlouva o ubytování 11.Smlouva o přepravě 12.Smlouva zprostředkovatelská 13.Smlouva o vkladu 14.Smlouva pojistná

5 15.Smlouva o sdružení 16.Smlouva o důchodu 17.Smlouva cestovní 18.Sázka a hra 19.Veřejná soutěž 20.Veřejný příslib

6 1. Kupní smlouva Prodávající převádí vlastnické právo za úplatu kupujícímu Smlouva může být ústní i písemná Pokud je předmětem nemovitost je smlouva vždy písemná, vlastnictví se nabývá vkladem do katastru nemovitosí

7 Kupní smlouva - náležitosti
Smluvní strany Předmět smlouvy – podrobný popis Cena Termín a způsob platby Další ujednání: Výhrada vlastnictví Předkupní právo Právo zpětné koupě či zpětného prodeje Právo lepšího kupce

8 Prodej v obchodě upravuje OZ
Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované má jakost a vlastnosti pro věc obvyklé že odpovídá množství, míra a hmotnost že věc odpovídá účelu pro který je určena

9 Vzorová kupní smlouva Pokus se napsat kupní smlouvu mezi tebou a tvým spolužákem např.na prodej: Snowbordu Přehrávače Mobilního telefonu a podobně

10 2. Směnná smlouva řídí se přiměřeně ustanoveními kupní smlouvy
účelem je bezúplatný převod vlastnictví - smluv. strany směňují věc za věc (např. sběratelé) forma není zákonem stanovena, je-li předmětem směny nemovitost, musí být písemná

11 3. Darovací smlouva Touto smlouvou dárce něco bezplatně a ze své vůle přenechává nebo slibuje přenechat obdarovanému, který tento dar nebo slib přijímá Forma může být ústní, konkludentní a písemná tehdy, je-li předmětem daru nemovitost

12 Darovací smlouva -Vrácení daru
Hrubé porušení dobrých mravů obdarovaným (odmítnutí potřebné pomoci ve stáří nebo nemoci, hrubé fyzické či psychické násilí, kriminální činnost proti dárci nebo jeho rodině) – dárce se může domáhat vrácení daru

13 4. Smlouva o dílo Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že za sjednanou cenu a na své nebezpečí provede dílo pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Forma smlouvy není zákonem předepsána, písemná vyžadována u smluv týkajících se stavby

14 Předmět smlouvy Zhotovení určité věci, její oprava, úprava, údržba a montáž Zhotovení, montáž, oprava, údržba stavby Práce nebo výkony např. kadeřnictví, kosmetika, čištění oděvů

15 Náležitosti smlouvy identifikace smluvních stran vymezení díla
určení ceny díla - dohodou, odhadem nebo podle rozpočtu - v případě překročení ceny má právo odběratel od smlouvy odstoupit

16 Druhy smluv o dílo Smlouva o zhotovení věci na zakázku
např. stavba na klíč, ušití nových šatů Oprava=odstranění vad, následků poškození nebo opotřebení věcí Úprava=změna povrchu věci (žehlení, barvení) nebo změna jejich vlastností

17 5. Smlouva o půjčce Věřitel přenechává dlužníkovi věci určené podle druhu (peníze) a věci určené jejich hmotností (osivo, stavební materiál) a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Může být bezplatná i úplatná (smluvní úroky) a nevyžaduje písemnou formu. Předmětem nemůže být nemovitost.

18 6. Smlouva o výpůjčce Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli věc individuálně určenou k bezplatnému dočasnému užívání a vypůjčitel se zavazuje po uplynutí stanovené doby převzatou věc vrátit (např. obytný přívěs po dobu dovolené). Nevyžaduje písemnou formu.

19 7. Nájemní smlouva Pronajímatel přenechává za úplatu (nájemné v penězích nebo naturáliích) věc individuálně určenou (byt, garáž), aby ji dočasně užíval (na dobu určitou i neurčitou) nebo z ní bral užitky (výpěstky na poli). Je-li jejím předmětem byt nebo nebytový prostor, musí mít písemnou formu.

20 8. Příkazní smlouva Příkazník se zavazuje, že pro příkazce obstará věc nebo vykoná nějakou činnost (např. smlouva o zastoupení na základě plné moci, tj. činnost advokátů, patentových zástupců, ochranných autorských organizací, které zastupují výkonné umělce a autory při výkonu jejich práv).

21 Druhy příkazních smluv
Smlouva o obstarání věci – mezi objednatelem a obstaratelem obstarat určitou záležitost, a to za odměnu(např. svatební hostinu, rekreaci, ubytování) Smlouva o obstarání prodeje věci (komisionářská) - mezi objednatelem a obstaratelem, že obstará vlastním jménem a na účet objednatele prodej věci svěřené objednatelem. Musí být písemná

22 9. Jednatelství bez příkazu
= jednání určité osoby ve prospěch osoby jiné, která ale jednatele nezmocnila – jen v případě odvracení hrozící škody, nemůže jít o svévolný zásah (např. přemístění, úschova zapomenuté věci).

23 10. Smlouva o úschově (depozitum)
Schovatel přejímá od složitele movitou věc od složitele za účelem opatrování (kabát v šatně divadla). Může být úplatná i bezplatná, písemná forma není předepsána. Nejčastěji je uzavírána konkludentním jednáním (např. předáním kabátu v šatně)

24 11. Smlouva o ubytování Ubytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli za úplatu přechodné ubytování v zařízení k tomu určeném (kemp, hotel,...). Písemná forma není předepsána, bývá uzavírána konkludentním jednáním (např. zápisem do knihy klientů v hotelu a předáním klíčů od pokoje).

25 12. Smlouva o přepravě 1) Smlouva o osobní přepravě
Dopravce se zavazuje přemístit cestujícího s jeho zavazadly na určené místo řádně a včas s tím, že má nárok na zaplacení jízdného. Bývá uzavírána konkludentními činy (vstupem do dopravního prostředku).

26 2) Smlouva o přepravě nákladu
Dopravce se zavazuje odesílateli, že za přepravné přepraví movitou věc (zásilku) ve stanovené lhůtě z místa odeslání do místa určení a vydá ji příjemci. Písemná forma není předepsána.

27 13. Smlouva zprostředkovatelská
Zprostředkovatel se zavazuje, že zájemci za odměnu =provizi zajistí možnost uzavření určité smlouvy (kupní, směnné, nájemní) s další osobou. Příkladem je činnost realitních kanceláří. Písemná forma není předepsána.

28 14. Smlouva o vkladu Vkladatel přenechává bance peníze, banka vklad přejímá a zavazuje se poskytnout vkladateli majetkové výhody (úroky, výhry) a vrátit mu částku, která mu náleží. Nemusí mít písemnou formu, ale zpravidla mívá.

29 15. Smlouva pojistná Pojištěný se písemně zavazuje platit pojistné a pojistitel (pojišťovna) se zavazuje poskytnout pojištěnému pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost označená ve smlouvě (dopravní nehoda, úraz, nemoc z povolání či smrt)

30 Smlouva pojistná - předmět pojištění
Majetek (pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení) Osoby (pro případ úrazu, úmrtí, dožití určitého věku) Odpovědnost za škodu

31 16. Smlouva o sdružení Několik osob se zavazuje, že spojí svou činnost nebo svůj majetek , aby se společně přičinily k dosažení sjednaného účelu (např. Smlouva vlastníků rekreačních chat, že si postaví společnou studnu a rozvody vody do svých chat). Nevzniká nová právnická osoba. Písemná forma není předepsána

32 17. Smlouva o důchodu (od r. 1993)
Oprávněnému vzniká právo doživotně nebo na ustanovenou dobu, aby mu byl vyplácen určitý důchod (renta) osobou, která se k tomu zavázala.Příkladem je zaopatřovací důchod (po dobu invalidity nebo nemoci), důchod vyplácený z materiálních důvodů (forma úhrady za převedenou nemovitost nebo manželské vypořádání po rozvodu). Musí mít písemnou formu.

33 18. Smlouva cestovní Provozovatel CK se písemně zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Musí mít písemnou formu a musí ze zákona obsahovat – vymezení zájezdu, jeho termíny, rozsah poskytnutých služeb, cenu, pojištění, kontakt a možnost odstoupení od smlouvy.

34 19. Sázka a hra Je smlouvou odvážnou, neboť výsledek závisí na náhodě a každá ze stran má naději na výhru i ztrátu. Prohraje-li někdo sázku nebo hru, vzniká mu povinnost zaplatit vítězi (čestný dluh). Tento závazek nelze soudně vymáhat s výjimkou těch sázek a her, které provozuje stát a které byly úředně dovoleny. Smlouva se uzavírá ústně.

35 20. Veřejná soutěž Vzniká uveřejněním výzvy vyhlašovatele, která je adresována neurčitým osobám, k účasti na soutěži, pro kterou stanoví podmínky. Předmětem je vytvoření nějakého díla nebo provedení určitého výkonu (např. v oblasti architektury a výtvarného umění).

36 21. Veřejný příslib =veřejné prohlášení, že bude vyplacena odměna tomu, kdo splní podmínky veřejného příslibu. Může se uskutečnit v hromadných sdělovacích prostředcích nebo formou plakátů (např. Výzvy ke sdělení informací vedoucích k dopadení pachatele, k nalezení zatoulaného zvířete, odcizené nebo ztracené věci).


Stáhnout ppt "Smlouvy Smlouvy vznikají na základě dohody mezi 2 nebo více subjekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google