Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do občanského práva Úvod do občanského práva Nemo arbiter in sua causa.. Nikdo nen í svým spravedlivým rozhodcem.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do občanského práva Úvod do občanského práva Nemo arbiter in sua causa.. Nikdo nen í svým spravedlivým rozhodcem.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika."— Transkript prezentace:

1 Úvod do občanského práva Úvod do občanského práva Nemo arbiter in sua causa.. Nikdo nen í svým spravedlivým rozhodcem.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Úvod do občanského práva Motto předmětu Motto předmětu Neminem laedere Neminem laedere Nikomu neškodit Nikomu neškodit Honeste vivere Honeste vivere Počestně žít Počestně žít Suum cuique tribuere Suum cuique tribuere Každému dát, co jeho jest Každému dát, co jeho jest

3 Základní pravidla Dívej se dopředu i dozadu Dívej se nahoru i dolu Dělej jenom jednu věc pořádně Věnuj se naplno všemu, co právě děláš

4 Úvod do občanského práva Obsah předmětu Obsah předmětu 2.Úvod do občanského zákoníku Občansko právní vztahy Občansko právní vztahy Rozdělení smluv Rozdělení smluv Prameny práva Prameny práva

5 Úvod do občanského práva Tučný hubeného předchází.. Tučný hubeného předchází.. Sytý hladovému nevěří.. Sytý hladovému nevěří.. I jedlé může být jedovaté.. I jedlé může být jedovaté..

6 Právní vztahy Právní vztahy Vztahy upravené normami práva, ve kterých účastníkům vznikají práva a povinnosti Vztahy upravené normami práva, ve kterých účastníkům vznikají práva a povinnosti

7 Právní vztahy Právní vztahy Musí se ho účastnit nejméně dva subjekty Musí se ho účastnit nejméně dva subjekty Jsou zde objekty právních vztahů - právem chráněné vztahy Jsou zde objekty právních vztahů - právem chráněné vztahy Obsahem právních vztahů jsou práva a povinnosti Obsahem právních vztahů jsou práva a povinnosti

8 Základní právní předpis Základní právní předpis Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

9 Právní vztah Právní vztah Vznik co do subjektů, práv a povinností Vznik co do subjektů, práv a povinností Ex lege - ze zákona Ex lege - ze zákona Právní skutečnost Právní skutečnost

10 Třídění právních skutečností Třídění právních skutečností PrávníProtiprávní jednáníjednání PrávníProtiprávní událoststav

11 Úvod do občanského práva Právní jednání Právní jednání Projev vůle subjektů právních vztahů, který je v souladu s právem Projev vůle subjektů právních vztahů, který je v souladu s právem

12 Úvod do občanského práva Právní jednání Právní jednání Secundum legem - podle zákona Secundum legem - podle zákona Subjekt se chová přímo tak, jak to zákon stanoví Praeter legem - mimo, vedle zákona Praeter legem - mimo, vedle zákona Osoby soukromoprávní povahy mohou kromě secundum legem jednat i praeter legem Platí pro ně zásada legální licence - co není zákonem zakázáno, je dovoleno Platí pro ně zásada legální licence - co není zákonem zakázáno, je dovoleno

13 Úvod do občanského práva Protiprávní jednání Protiprávní jednání Projev vůle subjektů právních vztahů, který není v souladu s právem Projev vůle subjektů právních vztahů, který není v souladu s právem

14 Úvod do občanského práva Protiprávní jednání - delikty Protiprávní jednání - delikty Komisivní - aktivní činnost delikventa Komisivní - aktivní činnost delikventa Někdo činí to, co dělat nemá - porušení zákazu Omisivní - nečinnost, která je porušováním norem práva Omisivní - nečinnost, která je porušováním norem práva Někdo je nečinný, ale má povinnost jednat - porušení příkazu

15 Úvod do občanského práva Protiprávní jednání Protiprávní jednání Contra legem - protiprávní jednání Contra legem - protiprávní jednání Jednání přímo proti liteře zákona, proti doslovnému znění právní normy In fraudem legis - obcházení zákona In fraudem legis - obcházení zákona Chování in fraudem legis, je chování, kdy se obchází účel zákona, jeho duch a smysl - není to ale contra legem

16 Úvod do občanského práva Protiprávní jednání Protiprávní jednání Ve veřejnoprávních vztazích může být udělen postih pouze za chování contra legem Ve veřejnoprávních vztazích může být udělen postih pouze za chování contra legem V soukromoprávních vztazích může být postihnuto i jednání in fraudem legis V soukromoprávních vztazích může být postihnuto i jednání in fraudem legis Porušení dobrých mravů Porušení dobrých mravů Rozpory s obchodními zvyklostmi Rozpory s obchodními zvyklostmi

17 Úvod do občanského práva Právní událost Právní událost Je to objektivně nastalá právní skutečnost, se kterou je spojen vznik, změna nebo zánik právního vztahu Je to objektivně nastalá právní skutečnost, se kterou je spojen vznik, změna nebo zánik právního vztahu Není ale projevem vůle, je mimovolní povahy. Typickou právní událostí je narození nebo smrt člověka, k dalším patří třeba pojistná událost Není ale projevem vůle, je mimovolní povahy. Typickou právní událostí je narození nebo smrt člověka, k dalším patří třeba pojistná událost

18 Úvod do občanského práva Právní událost Právní událost Uplynutí časové lhůty Uplynutí časové lhůty Předvídáno v právní normě Předvídáno v právní normě

19 Úvod do občanského práva Právní událost Právní událost Následky Následky Promlčení - zeslabení vymahatelnosti práv a povinností Nelze vymáhat právo proti vůli povinné osoby, typické pro občanské a obchodní právo Promlčení - zeslabení vymahatelnosti práv a povinností Nelze vymáhat právo proti vůli povinné osoby, typické pro občanské a obchodní právo Prekluze - zánik práv a povinností Prekluze - zánik práv a povinností Vydržení práv a povinností Vydržení práv a povinností Po uplynutí časové lhůty vznikají práva a povinnosti

20 Úvod do občanského práva Protiprávní stav Protiprávní stav Objektivně nastalý stav v rozporu s právem Objektivně nastalý stav v rozporu s právem Nastane určitá okolnost, která je v rozporu s právem, ale není ničím volním jednáním Nastane určitá okolnost, která je v rozporu s právem, ale není ničím volním jednáním Právní normy spojují sankce - objektivní právní odpovědnost s určitým subjektem Právní normy spojují sankce - objektivní právní odpovědnost s určitým subjektem

21 Úvod do občanského práva Protiprávní stav Protiprávní stav Typické případy protiprávních stavů jsou živelné pohromy Typické případy protiprávních stavů jsou živelné pohromy Liberace – osvobození Liberace – osvobození Zbavit se odpovědnosti za protiprávní stav je to, pokud subjekt prokáže, že i kdyby vyvinul veškeré úsilí, kterého je schopen nebo které lze od něj vyžadovat, následky by stejně nastaly

22 Úvod do občanského práva Protiprávní stav Protiprávní stav V tomto případě je osvobozen od objektivní odpovědnosti - při vis maior - vyšší moc – záplavy Liberace – osvobození Liberace – osvobození Existuje však i absolutní objektivní odpovědnost - bez liberace

23 Úvod do občanského práva Právní vztahy Právní vztahy Subjektivní právo Subjektivní právo Možnost chování, která je zaručena normami objektivního práva Právní povinnost Právní povinnost Nutnost chování pod hrozbou sankce předvídané normami objektivního práva

24 Úvod do občanského práva Právní vztahy Právní vztahy Právní povinnost Právní povinnost Dare - jednorázový úkon -něco dát Dare - jednorázový úkon -něco dát aktivní činnost Facere - opakované plnění - něco konat Facere - opakované plnění - něco konat aktivní činnost

25 Úvod do občanského práva Právní vztahy Právní vztahy Právní povinnost Právní povinnost Non facere=omittere – nekonat Non facere=omittere – nekonat pasivní činnost Pati – strpět Pati – strpět pasivní činnost

26 Úvod do občanského práva Právní vztahy Právní vztahy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Je to zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy Rozlišujeme primární a sekundární povinnosti

27 Úvod do občanského práva Právní vztahy Právní vztahy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Právními skutečnostmi, jimiž vzniká právní odpovědnost, jsou protiprávní jednání a protiprávní stav Právními skutečnostmi, jimiž vzniká právní odpovědnost, jsou protiprávní jednání a protiprávní stav

28 Úvod do občanského práva Právní vztahy Právní vztahy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Subjektivní - za protiprávní jednání Subjektivní - za protiprávní jednání Objektivní - za protiprávní stav Objektivní - za protiprávní stav Nese ji ten, kdo tento stav nezavinil - např. v hotelu nám někdo ukradne věci, odpovědnost nese majitel hotelu

29 Úvod do občanského práva Právní odpovědnost Právní odpovědnost Sankční postihy při porušení právní povinnosti Sankční postihy při porušení právní povinnosti Možnost vymáhat primární povinnost Možnost vymáhat primární povinnost Zde se uplatňuje zásada ne bis in idem - ne dvakrát, ne znovu Zde se uplatňuje zásada ne bis in idem - ne dvakrát, ne znovu

30 Úvod do občanského práva Právní odpovědnost Právní odpovědnost Subjekt nemůže být opakovaně postižen pro stejnou věc

31 Úvod do občanského práva Právní odpovědnost Právní odpovědnost Sankce, která tvoří obsah právní odpovědnosti Sankce, která tvoří obsah právní odpovědnosti Vzniká sekundární povinnost, kterou nelze směšovat s primární povinností a s jejím vymáháním U soukromoprávních deliktů se větší důraz klade na vymáhání, u veřejnoprávních deliktů je důležitější sankční postih

32 Úvod do občanského práva Právní odpovědnost Právní odpovědnost Jiné následky porušení právní povinnosti Jiné následky porušení právní povinnosti Neplatnost právního úkonu - sankce za to, že právní úkon není v souladu se zákonem, nebo byl činěn pod nátlakem nebo zánik práva, které koresponduje - odpovídá té porušené povinnosti Např. v nájemním vztahu - když někdo neplatí, jednak můžeme dlužnou částku vymáhat, sankci tvoří úroky a také je zde možnost zániku nájemního práva

33 Úvod do občanského práva Druhy právní odpovědnosti Druhy právní odpovědnosti V soukromoprávní oblasti vzniká vztah mezi poškozeným a delikventem V soukromoprávní oblasti vzniká vztah mezi poškozeným a delikventem Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu Odpovědnost za prodlení Odpovědnost za prodlení Odpovědnost za bezdůvodné obohacení Odpovědnost za bezdůvodné obohacení Odpovědnost za vadu věci Odpovědnost za vadu věci

34 Úvod do občanského práva Druhy právní odpovědnosti Druhy právní odpovědnosti Ve veřejnoprávní oblasti Ve veřejnoprávní oblasti Trestní Trestní Správní – administrativní Správní – administrativní Odpovědnost za správní delikty Disciplinární – Disciplinární – Odpovědnost za porušení disciplíny v rámci interních vztahů Zde neplatí zásada ne bis in idem

35 Úvod do občanského práva Právní úkony Právní úkony Projevy vůle subjektů, se kterými právo spojuje vznik, změnu či zánik práv a povinností Projevy vůle subjektů, se kterými právo spojuje vznik, změnu či zánik práv a povinností

36 Úvod do občanského práva Dělení právních úkonů Dělení právních úkonů Podle vzniku Podle vzniku Konsensuálně Konsensuálně Jednostranným projevem vůle Jednostranným projevem vůle

37 Úvod do občanského práva Dělení právních úkonů Dělení právních úkonů Dvoustranné - vícestranné právní úkony Smlouvy Dvoustranné - vícestranné právní úkony Smlouvy Verbální - ústní - uzavření manželství Verbální - ústní - uzavření manželství Literární - písemné Literární - písemné Konkludentální - mlčky činěné - oferta a akceptace provedené vlastním jednáním Konkludentální - mlčky činěné - oferta a akceptace provedené vlastním jednáním

38 Úvod do občanského práva Dělení právních úkonů Dělení právních úkonů Jednostranné právní úkony Jednostranné právní úkony Závěť, žaloba, opravný prostředek, námitka, vyhlášení veřejné soutěže, výpověď

39 Úvod do občanského práva Dělení právních úkonů Dělení právních úkonů Procesní povahy - žaloba, odvolání Procesní povahy - žaloba, odvolání Hmotně-právní povahy - materiální - závěť, výpověď, vyhlášení veřejné soutěže Hmotně-právní povahy - materiální - závěť, výpověď, vyhlášení veřejné soutěže

40 Úvod do občanského práva Neplatnost právního úkonu Neplatnost právního úkonu Absolutní neplatnost Absolutní neplatnost Právní následky tohoto úkonu nikdy nenastanou Absolutní neplatnosti se může dovolávat každý, kdo má na ní právní zájem, navíc k ní přihlíží soud či jiný státní orgán z úřední povinnosti

41 Úvod do občanského práva Neplatnost právního úkonu Neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost Relativní neplatnost Právní úkon se považuje za platný, pokud se subjekt, k jehož ochraně je důvod neplatnosti stanoven této neplatnosti nedovolal Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji zapříčinil

42 Úvod do občanského práva Obsah právních úkonů Obsah právních úkonů Složky podstatné - esentialia negotii Složky podstatné - esentialia negotii Pro platnost právního úkonu se bezpodmínečně požadují smluvní strany, předmět právního úkonu Složky pravidelné - naturalia negotii Složky pravidelné - naturalia negotii Pravidelně se v právních úkonech vyskytují, ale nejsou pro platnost úkonu nezbytné ujednání o místě a času plnění

43 Úvod do občanského práva Obsah právních úkonů Obsah právních úkonů Složky nahodilé - accidentalia negotii Složky nahodilé - accidentalia negotii Takové se vyskytují v právních úkonech jen nahodile případ od případu podmínky

44 Úvod do občanského práva Právní úkony Právní úkony Podmínka Podmínka Je vedlejší ustanovení v právním úkonu, kterým se právní následky právního úkonu, tj. vznik, změna či zánik právního vztahu k němuž právní úkon směřuje činí závislou na nejisté skutečnosti o níž v době, kdy právní úkon byl učiněn nebylo účastníkům známo zda ke splnění podmínky dojde či došlo

45 Úvod do občanského práva Právní úkony Právní úkony Podmínka suspensivní Podmínka suspensivní Jedná se o odkládací podmínku Právní následky nastanou teprve tehdy, až se splní podmínka

46 Úvod do občanského práva Právní úkony Právní úkony Podmínka rezolutivní Podmínka rezolutivní Jedná se o podmínku rozvazovací Právní následky právního úkonu nastupují ihned, po splnění podmínky právní následky právního úkonu zanikají

47 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Co to je faun? Co to je faun? A) Výraz spokojenosti B) V římské mytologii bůh plodivé síly C) Satyr, smyslný člověk

48 Občanský zákoník Upravuje smluvní typy Upravuje smluvní typy Kupní smlouva Kupní smlouva Smlouva o dílo Smlouva o dílo Příkazní smlouvy Příkazní smlouvy

49 Obchodní zákoník Upravuje smluvní typy Upravuje smluvní typy Kupní smlouva Kupní smlouva Smlouva o dílo Smlouva o dílo Příkazní smlouvy Příkazní smlouvy

50 Kupní smlouva Kupní smlouva Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon Účastníci Účastníci Prodávající Prodávající Kupující Kupující

51 Kupní smlouva Kupní smlouva Prodávajícímu vzniká povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou Prodávajícímu vzniká povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou

52 Sleva z kupní ceny Sleva z kupní ceny Objeví se vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil Objeví se vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil Kupující má právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady Kupující má právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady

53 Odstoupení od kupní ceny Odstoupení od kupní ceny Vada, která činí věc neupotřebitelnou Vada, která činí věc neupotřebitelnou Prodávající prohlásí, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým Prodávající prohlásí, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým

54 Lhůty Lhůty Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu

55 Lhůty Lhůty Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců do šesti měsíců vady krmiv do tří týdnů vady krmiv do tří týdnů vady zvířat do šesti týdnů vady zvířat do šesti týdnů od převzetí věci ! od převzetí věci !

56 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Výhrada vlastnictví Výhrada vlastnictví Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně

57 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo

58 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Toto právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než prodejem Toto právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než prodejem Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc nabídnout ke koupi Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc nabídnout ke koupi

59 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího Lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího Smlouva v písemné formě Smlouva v písemné formě Nabývá se vkladem do katastru nemovitostí Nabývá se vkladem do katastru nemovitostí

60 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno

61 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu Nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit movitost do osmi dnů movitost do osmi dnů nemovitost do dvou měsíců po nabídce nemovitost do dvou měsíců po nabídce

62 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek, jde-li o nemovitost, musí být nabídka písemná Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek, jde-li o nemovitost, musí být nabídka písemná

63 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Právo zpětné koupě Právo zpětné koupě Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě

64 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Právo zpětné koupě Právo zpětné koupě Smlouva musí být uzavřena písemně Smlouva musí být uzavřena písemně Uplatněný nárok nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne Uplatněný nárok nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne

65 Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Generálie účastníků Generálie účastníků Předmět koupě Předmět koupě Kupní cena nebo způsob jejího určení Kupní cena nebo způsob jejího určení

66 KDO NEVÍ, TEN SE POTÁPÍ

67 Smlouva o dílo Smlouva o dílo Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon Účastníci Účastníci Objednatel Objednatel Zhotovitel Zhotovitel

68 Smlouva o dílo Smlouva o dílo Předmět Předmět Zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení Zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

69 Smlouva o dílo Smlouva o dílo Dílo Dílo Zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu Zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu Montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci Montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci

70 Smlouva o dílo Smlouva o dílo Dílo Dílo Hmotně zachycený výsledek jiné činnosti Hmotně zachycený výsledek jiné činnosti

71 Dílo Dílo Zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části Zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části

72 Cena díla Cena díla Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě

73 Cena díla Cena díla Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek

74 Splnění díla Splnění díla Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném tímto zákonem Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném tímto zákonem

75 Záruční lhůty Záruční lhůty Záruční doba je šest měsíců Záruční doba je šest měsíců U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců

76 Záruční lhůty Záruční lhůty Záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé součástky Záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé součástky Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s vyznačením záruční doby Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s vyznačením záruční doby

77 Záruční lhůty Záruční lhůty U zhotovení stavby je záruční doba tři roky U zhotovení stavby je záruční doba tři roky Prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však osmnáct měsíců Prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však osmnáct měsíců

78 Vady díla Vady díla Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě

79 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Co to je fatva ? Co to je fatva ? A) Arabské kořeněné jídlo B) Výzva, rozsudek smrti nad určitou osobou A) Dekret, výnos, formální nábožensko-právní názor vydaný nejvyšším islámským duchovním týkající se islámského práva

80 Vady díla Vady díla Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Pokud nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu Pokud nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu

81 Vady díla Vady díla Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval

82 Vady díla Vady díla Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit

83 Postupy při reklamaci Postupy při reklamaci Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad Odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné Odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné

84 Postupy při reklamaci Postupy při reklamaci Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem Přiměřená sleva z kupní ceny Přiměřená sleva z kupní ceny Odstoupení od smlouvy Odstoupení od smlouvy

85 Vyzvednutí věci Vyzvednutí věci Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení

86 Vyzvednutí věci Vyzvednutí věci Nevyzvedne – li si věc, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění Nevyzvedne – li si věc, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat

87 Vyzvednutí věci Vyzvednutí věci Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci

88 Vyzvednutí věci Vyzvednutí věci Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

89 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Co to je maskaron ? Co to je maskaron ? A) Maškarní průvod B) Plastický výzdobný motiv v podobě lidské tváře A) Maskování tajných agentů

90 DISKUSE DISKUSE

91 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Úvod do občanského práva Úvod do občanského práva Nemo arbiter in sua causa.. Nikdo nen í svým spravedlivým rozhodcem.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika."

Podobné prezentace


Reklamy Google