Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮŘEZ VÝVOJEM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NOVÉ TENDENCE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI EU A ČR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮŘEZ VÝVOJEM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NOVÉ TENDENCE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI EU A ČR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute."— Transkript prezentace:

1

2 PRŮŘEZ VÝVOJEM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NOVÉ TENDENCE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI EU A ČR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 EVROPA A USA V 70. LÉTECH energetická krize, pokles obyvatelstva v metropolích, proces desurbanizace (návrat obyvatel do menších center) trend zahušťování, intenzifikace zástavby důvodem je zvýšení ceny benzínu a trend opětovného využívání městské hromadné dopravy

5 ŘÍMSKÝ KLUB byl založen v roce 1968, sdružuje uznávané osoby z mnoha zemí a provádí výzkumy beroucí v potaz problém vývoje světa jako celku, aby bylo možno vést rozhodující kroky ke stanovení limitů růstu, popř. limitů směru růstu v roce 1972 Římský klub uveřejnil zprávu zadanou týmu vědců z Massachusetts Institute of Technology (MIT)

6 ŘÍMSKÝ KLUB tato zpráva zveřejňuje výsledky počítačově simulovaného vývoje lidské populace a využívání přírodních zdrojů do roku 2100 z této zprávy bylo patrno, že během 21. století dojde k brutálnímu populačnímu pádu v důsledku znečištění, vyčerpání úrodnosti obdělávatelných půd a nedostupnosti energetických zdrojů (především fosilních paliv) tato zpráva byla vydána rovněž knižně pod názvem „Meze růstu“ (v originále The Limits to Growth), hlavními autory byli manželé Meadowsovi

7 VÝVOJ V 80. LÉTECH A SMĚRY V 21. STOLETÍ 80. léta – neoliberalismus, tchatcherismus, reganimus, odstátnění, privatizace, extrémní názor „pryč s veřejným plánováním“ snaha o odstranění regulací z územního plánování směry v 21. století – postmoderní filosofie, revitalizace dříve opuštěných „starých“ čtvrtí na okraji center velkých měst (Bronx, Harlem, Dockland, Hamburk, Rotterdam)

8 VÝVOJ V 80. LÉTECH A SMĚRY V 21. STOLETÍ proces reurbanizace, návrat bohaté třídy zpět do luxusních bytů v centrech (Paříž, Londýn, Benátky, Vídeň, Malá Strana, Pařížská ul.) návrat střední a vyšší třídy do nových bytů (100 – 200 m2) na okrajích center (Vinohrady, Karlín, Smíchov)

9 VELKÉ PROJEKTY – MILTON KEYS Poslední evropské města založené na zelené louce. Oficiálně se Milton Keynes stalo městem 23. ledna 1967. Nyní se rozkládá na ploše 89 km2 na místě 3 původních měst a dalších 15 obcí a zemědělských pozemků. Svůj název převzalo od stávající obce. Dle výsledků sčítání lidu z roku 2001 činil počet obyvatel Milton Keynes 184 506. Počet obyvatel v širší správní oblasti Milton Keynes byl 207 063, což bylo čtyřnásobně více než v šedesátých letech. Poslední odhady o počtu obyvatel pocházejí z roku 2008. Tehdy byl počet obyvatel odhadován na 195 687 pro město a přes 230 000 pro širší správní oblast

10 VELKÉ PROJEKTY – BERLÍN Na ploše zhruba jedenácti fotbalových hřišť zde vyrostlo nové nádraží, které propojilo železniční trasy vedoucí napříč evropským kontinentem. K nádraží se sbíhají také dálnice, silnice a berlínská příměstská dráha S-Bahn, takže denně se tu pohybuje okolo 1,35 milionu cestujících. Výstavba nového nádraží začala 9. září 1998 a je součástí celkové přestavby Berlína. Pro futuristickou stavbu nádraží je typické ocel a sklo. Zastřešení má profil ploché elipsy. V projektu za miliardy eur se realizovaly také podzemní parkoviště, sít obchodů, ubytovací kapacity a další služby. Největší nádraží Evropy je v provozu od mistrovství světa ve fotbale v polovině roku 2006

11 LIPSKÁ CHARTA lipská charta o udržitelných evropských městech je politickým dokumentem vypracovaným za široké účasti evropských zainteresovaných subjektů obsahuje shodu členských států na společných principech a strategiích urbánního rozvoje

12 LIPSKÁ CHARTA doporučuje aby se v urbánním rozvoji rozšířilo využívání integrovaných přístupů k rozvoji měst vytváření a zajištění vysoce kvalitního veřejného prostoru, o modernizace infrastrukturních sítí a zlepšení energetické účinnosti, proaktivní, inovativní a vzdělávací politiku věnovat zvláštní pozornost deprivovaným/upadajícím čtvrtím, kde dochází k sociálnímu vyloučení zavádění strategií pro dosažení vyššího standardu urbanistických řešení a kvality stavebně technických složek městského prostředí, o posílení municipální ekonomiky a municipální politiky zaměstnanosti, o proaktivní vzdělávací politika pro děti a mládež, o podporu cenově dostupné, tj. sociálně únosné a efektivní městské dopravy

13 POUŽITÁ LITERATURA BRŮHA, J., V. FUČÍK, D. POLCAROVÁ, R. BOČEK, 2011. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. České Budějovice: A+U design. Dostupné: na KÚ a všech stavebních úřadech v Jihočeském kraji a také na http://up.kraj-jihocesky.cz/?zasady-uzemniho-rozvojekraje,9 ČESKO, 1992. Zákon č. 114 ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny, In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 28, s. 666–6927. ISSN 1211-1244. ČESKO, 2001. Zákon č. 100 ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 40, s. 2794-2824. ISSN 1211-1244. ČESKO, 2004. Zákon č. 500 ze dne 24. června 2004, správní řád, v platném znění (správní řád). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 174, s. 9782–9827. ISSN 1211-1244. ČESKO, 2006. Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyhláška č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 163, s. 6911- 6952. ISSN 1211-1244.

14 POUŽITÁ LITERATURA ČESKO, 2006. Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyhláška č. 501/2006 Sb. ze dne 10. Listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 163, s. 6953-6960. ISSN 1211-1244. ČESKO, 2006. Stavební zákon a vyhlášky. Ostrava: SAGIT. ISBN 978-80-7208-693-1. ČESKO, 2006. Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu vplatném znění (stavební zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 63, s. 2226–2288. ISSN 1211-1244. ESPON, [b.r.]. Operační program ESPON 2013. In: Fondy Evropské unie [online]. Aktualizace 10. srpna 2010 [cit. 22.2.2012]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy- 2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013 EUROPEN URBAN KNOWLEGDE NETWORK. Vision planet, acieving greater spatial integration. In: European Urban Knowledge Network [online]. 31. 12. 2000 [cit. 22.2.2012]. Dostupné : http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/Vision_Planet_achieving_greater_ spatial_integration EVROPSKÁ UNIE. Nová aténská charta. In: European council of town planners [online], květen 1999 [cit. 22. 2. 2012]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2000/ 2000-01/11_charta.pdfhttp://www.uur.cz/images/publikace/uur/2000/ HRŮZA, J., 2002. Charty moderního urbanismu. Praha: Agora. ISBN 80-902945-4-5.

15 POUŽITÁ LITERATURA JIHOČESKÝ KRAJ. Územně analytické podklady. In: Územní plánování – Jihočeský kraj [online]. Copyright © 2009 Jihočeský kraj, aktualizace červen 2011 [cit. 3. 9. 2011]. Dostupné z: http://up.kraj-jihocesky.cz/?uzemne-analyticke-podklady,15 JIHOČESKÝ KRAJ. Územní studie Třeboňsko - Novohradsko. In: Územní plánování – Jihočeský kraj [online]. Copyright © 2009 Jihočeský kraj [cit. 3. 9. 2011]. Dostupné z: http://up.kraj- jihocesky.cz/?uzemni-studie-trebonsko-novohradsko,91 KOUCKÝ, R., 2006. Elementární urbanismus. Praha: Zlatý řez. ISBN: 80-902810-7-9. MAIER, K. (Ed.), 2000. Urbanistická čítanka 1: Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha: Česká komora architektů. ISBN: 80-902735-3-X. MAIER, K. (Ed.), 2003. Urbanistická čítanka 2: Vybrané texty urbanistické literatury XX. století, Praha: Česká komora architektů. ISBN 80-902735-8-0. MAIER, K. a V. ŘEZÁČ, 1997. Urbanistická ekonomika a územní rozvoj. In: Ekonomika v území. Praha: ČVUT, s. 1707 – 1997. Také jako: Maier, K. a J. Čtyroký. Ekonomika územního rozvoje. Praha: GRADA, 2000. ISBN 80-7169-644-7.

16 POUŽITÁ LITERATURA MARKVART, J. a L. FRIDRICH, 2002. Udržitelný rozvoj území. Brno: Ústav územního rozvoje. ISBN 80-238-9548-6. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, 2009. Politika územního rozvoje České republiky. Brno: Ústav územního rozvoje. ISBN 978-80-87318-04-1. Dostupné též z: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika- uzemnihorozvoje- Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008 TUNKA, Martin, 2003. Obsah územně plánovací dokumentace. Praha: Arch, edice Stavební právo. ISBN 80-86165-34-5. UN HABITAT. Oficiální webové stránky organizace OSN. In: UN HABITAT: The United Nations Human Settlements Programme [cit. 22. 2. 2012]. Dostupné z: http://www.unhabitat.org/?gclid=CP-lz6jTs64CFcGFDgodik_aRw Urbanismus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 13. 8. 2006, poslední editace 10. 2. 2012 [cit. 30. 8. 2011]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PRŮŘEZ VÝVOJEM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NOVÉ TENDENCE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI EU A ČR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute."

Podobné prezentace


Reklamy Google