Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Ostrava 13. 2. 2009 Ing. Jiří Hon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Ostrava 13. 2. 2009 Ing. Jiří Hon."— Transkript prezentace:

1 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Ostrava 13. 2. 2009 Ing. Jiří Hon

2 Základní informace zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) Rozbor udržitelného rozvoje je nedílnou součástí územně analytických podkladů, které jsou novým nástrojem územního plánování. vyhláška č. 500/2006 Sb. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do 3 pilířů a 10 témat.

3 Schéma ÚAP - RURÚ RURÚ je nedílnou součástí územně analytických podkladů, které jsou novým nástrojem územního plánování

4 Skladba RURÚ Environmentální pilíř = životní prostředí  Horninové prostředí a geologie  Vodní režim  Hygiena životního prostředí  Ochrana přírody a krajiny  Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Ekonomický pilíř = hospodářský  Veřejná dopravní a technická infrastruktura  Hospodářské podmínky Sociodemografický pilíř = soudružnost společenství obyvatel  Sociodemografické podmínky  Bydlení  Rekreace

5 Hlavní principy  váhy všech indikátorů v rámci jednotlivých pilířů jsou shodné a  váha všech indikátorů jednoho pilíře je různá od vah indikátorů ostatních pilířů, pokud má daný pilíř jiný celkový počet indikátorů. Žádný pilíř není upřednostněn jako důležitější než další dva pilíře udržitelného rozvoje! Pro vlastní vyhodnocení kvality území byla použita metoda stanovení indikátorů, kdy:

6 Výběr indikátorů hodnocené indikátory  popisující stav/vývoj území  sledované v čase  měřitelné  validovaná data

7 Environmentální pilíř - indikátory Horninové prostředí a geologie  podíl poddolovaných a sesuvných území na celkové ploše území Vodní režim  vodní režim v krajině  stav povrchových a podzemních vod Hygiena životního prostředí  kvalita ovzduší  průměrná produkce komunálního odpadu  míra separace komunálního odpadu Ochrana přírody a krajiny  podíl plochy zvláště chráněných území na celkové ploše obce  koeficient ekologické stability krajiny ZPF a PUPFL  změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2001 a 2008  lesnatost

8 Ekonomický pilíř - indikátory Veřejná dopravní a technická infrastruktura  hustota silnic I., II. a III. třídy  dopravní obslužnost území hromadnou dopravou – pracovní den  dopravní obslužnost území hromadnou dopravou – sobota  vybavenost technickou infrastrukturou Hospodářské podmínky  míra zaměstnanosti v roce 2001  průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2007  daňová výtěžnost na obyvatele v roce 2007  míra podnikatelské aktivity v roce 2007  redukovaný index funkční velikosti v roce 2007

9 Sociodemografický pilíř - indikátory Sociodemografické podmínky  podíl obyvatel s VŠ a VOŠ v roce 2001  index stáří k 1. 1. 2006  změna počtu obyvatel mezi lety 1997 a 2007 Bydlení  relativní změna počtu trvale obydlených bytů v letech 1991 a 2001  počet dokončených bytů na 1000 obyvatel ročně v průměru let 2001 - 2007 Rekreace  přírodní předpoklady rekreace  infrastrukturní předpoklady rekreace  rekreační (druhé bydlení)  celková ubytovací zátěž území (lůžek/km 2 )

10 Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje Udržitelný rozvoj (vyváženost všech tří pilířů - vyrovnaný počet bodů) 1.Účinná ochrana ŽP a šetrné využívání přírodních zdrojů. 2.Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 3.Sociální rozvoj respektující potřeby občanů.

11 Metoda vyhodnocení vyváženosti pilířů 1. Bodové ohodnocení indikátorů ve škále -2 až 2 body a jejich sečtení -2 nebo -1hodnocený jev/proces je negativní 0hodnocený jev/proces je neutrální 1 nebo 2hodnocený jev/proces je pozitivní

12 Metoda vyhodnocení vyváženosti pilířů 2. Eliminace rozdílů v počtu indikátorů v jednotlivých pilířích 1. Výpočet přepočtového koeficientu přepočtový koeficient = 100 bodů / maximální možný počet bodů přepočtový koeficient = 100 bodů / maximální možný počet bodů Environmenální pilíř:100 / 10 = 10 Environmenální pilíř:100 / 10 = 10 Ekonomický pilíř:100 / 4 = 25 Ekonomický pilíř:100 / 4 = 25 Sociodemografický pilíř:100 / 6 = 16,7 Sociodemografický pilíř:100 / 6 = 16,7 2. Vynásobení přepočtového koeficientu a součtu získaných bodů v jednotlivých pilířích.

13 Příklady vyhodnocení vyváženosti pilířů

14

15

16

17

18

19 Děkuji za pozornost Kontakt: e-mail: Jiri.Hon@ekotoxa.cz tel.: 558 900 010


Stáhnout ppt "VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Ostrava 13. 2. 2009 Ing. Jiří Hon."

Podobné prezentace


Reklamy Google