Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS"— Transkript prezentace:

1 Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS
diplomová práce Řešeno v rámci programu BETA Technologické agentury ČR projekt č. XXX na řešení se podílejí společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a Ateliér T-Plán, s.r.o. Program beta Pro potřeby ministerstva Cílem projektu je návrh certifikované metodiky na vyhodnocování vlivu územního plánování na udržitelný rozvoj Obrazek na pozadi Logo procesu Vypichnout co jsem delal ja Autor: Bc. David KUBÁŇ Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD. Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D. 

2 HLAVNÍ CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE
Vytvoření systému indikátorů pro rozbor udržitelného rozvoje území při zpracovávání územně analytických podkladů DÍLČÍ CÍLE VLIV PROCESŮ V ÚZEMÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ NÁVRH MULTIKRITERIÁLNÍHO MODELU A JEHO NAPLNĚNÍ INDIKÁTORY DOPLNĚNÍ INDOKÁTORŮ ZJIŠTĚNÝCH ZA POMOCÍ PROSTOROVÝCH ANALÝZ KALIBRACE SYSTÉMU INDIKÁTORŮ NA VYBRANÉM ÚZEMÍ

3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ

4 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích SNIŽOVÁNÍ ZRANITELNOSTI ÚZEMÍ A OPTIMÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

5 OSTATNÍ VLIVY ANTROPOGENNÍ VLIVY
Udržitelný rozvoj Snižování zranitelnosti území a optimalizace využití jeho potenciálu Veřejné politiky Integrované prostorové plánování Environmentální pilíř Sociální a ekonomický pilíř Vývoj z výchozího stavu

6 ZDROJ DAT – ÚAP, STATISTICKÁ DATA

7 Územně plánovací podklady Územně plánovací dokumentace
Politika územního rozvoje ZÚR Územní plán Regulační plán obce ÚAP kraje ÚAP SO ORP Územní studie Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) Regulační plán kraje

8 Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
1. leden 2007 každý 2. rok Krajské SO ORP 37 jevů jevů Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) Stav a vývoj území Hodnoty, Limity, Záměry Problémy Rozdílná metodika

9 A090 silnice I. třídy včetně ochranného pásma
A001 Zastavěné území A003 Plochy občanského vybavení A116 Počet dokončených bytů k každého roku A021 územní systém ekologické stability A117 zastavitelná plocha A030 přírodní park B003 podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel A039 lesy hospodářské A075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

10 Statistická data Český statistický úřad Ředitelství silnic a dálnic
Ministerstvo školství a tělovýchovy …a další registry a IS veřejné správy

11 DATOVÉ MODELY

12

13 SYSTÉM INDIKÁTORŮ

14 12 témat HG Horninové prostředí a geologie V Vodní režim
HŽP Hygiena životního prostředí OPK Ochrana přírody a krajiny ZPF Zemědělský půdní fond a pozemky určené k funkci lesa TI Technická infrastruktura VDI Veřejná dopravní infrastruktura SD Sociodemografické podmínky B Bydlení R Rekreace HP Hospodářské podmínky ZOB Zájmy ochrany a bezpečnosti státu

15 42 kritérií V1 Hydrologické a hydrogeologické poměry
V2 Vodní zdroje, jejich význam a ochrana V3 Záplavová území a ochrana před povodněmi R1 Rekreační aktivity R2 Rekreační infrastruktura R3 Individuální rekreace

16 113 indikátorů Kód Přesný název a definice Zdroj, frekvence pořizování
Způsob zjištění V3A Podíl zastavitelných ploch v záplavovém území k celkové ploše zastavitelných ploch. ÚAP, 2 roky Překryvná analýza VDI1A Časová dopravní dostupnost do ORP. Síťová analýza nad bodovou vrstvou sídel a ohodnocenou dopravní sítí s ohodnocenými hranami (podle Peňáz, Horák, Horáková, 2006).

17 MULTIKRITERIÁLNÍ PŘÍSTUP

18

19

20 APLIKACE MODELU

21

22

23

24

25

26

27 POUŽITÁ LITERATURA

28 ZÁKON Č. 183/2006 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VYHLÁŠKA 500/2006 SB, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Politika územního rozvoje České republiky. Brno: Ústav územního rozvoje, ISBN

29 NATH, B. , L. HENS a D. DEVUYST. Sustainable development
NATH, B., L. HENS a D. DEVUYST. Sustainable development. Brusel: VUB Press, ISBN MAIER, K., J. ČTYŘOKÝ, J. VOREL a D. FRANKE. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, ISBN HRUŠKA-TVRDÝ, L. Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., Ostrava 2012, ISBN 978 – 80 –

30 Lipská charta o udržitelných evropských městech
Lipská charta o udržitelných evropských městech. Urbanismus a územní rozvoj [online]. 2007, Ročník X, č. 4 [cit ]. ISSN , MK ČR E 7021. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky. Praha, 2012, 166 s. ISBN HORÁK J. Prostorové analýzy dat. 3. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.

31 diplomová práce Autor: Bc. David KUBÁŇ Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD. Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D. 


Stáhnout ppt "Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS"

Podobné prezentace


Reklamy Google