Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS Autor: Bc. David KUBÁŇ Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD. Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D. diplomová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS Autor: Bc. David KUBÁŇ Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD. Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D. diplomová."— Transkript prezentace:

1 Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS Autor: Bc. David KUBÁŇ Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD. Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D. diplomová práce

2 HLAVNÍ CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE Vytvoření systému indikátorů pro rozbor udržitelného rozvoje území při zpracovávání územně analytických podkladů DÍLČÍ CÍLE VLIV PROCESŮ V ÚZEMÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ NÁVRH MULTIKRITERIÁLNÍHO MODELU A JEHO NAPLNĚNÍ INDIKÁTORY DOPLNĚNÍ INDOKÁTORŮ ZJIŠTĚNÝCH ZA POMOCÍ PROSTOROVÝCH ANALÝZ KALIBRACE SYSTÉMU INDIKÁTORŮ NA VYBRANÉM ÚZEMÍ

3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ

4 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích

5 ANTROPOGENNÍ VLIVY OSTATNÍ VLIVY Udržitelný rozvoj Environmentální pilíř Sociální a ekonomický pilíř Snižování zranitelnosti území a optimalizace využití jeho potenciálu Vývoj z výchozího stavu Veřejné politiky Integrované prostorové plánování

6 ZDROJ DAT – ÚAP, STATISTICKÁ DATA

7 Územně plánovací podklady Územně plánovací dokumentace Politika územního rozvoje ZÚR Územní plán Regulační plán obce ÚAP kraje ÚAP SO ORP Územní studie Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) Regulační plán kraje

8 1. leden 2007 každý 2. rok KrajskéSO ORP 37 jevů119 jevů Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) Stav a vývoj území Hodnoty, Limity, Záměry Problémy Rozdílná metodika

9 A001 Zastavěné území A003 Plochy občanského vybavení A021 územní systém ekologické stability A030 přírodní park A039 lesy hospodářské A075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma A090 silnice I. třídy včetně ochranného pásma A116 Počet dokončených bytů k 31.12. každého roku A117 zastavitelná plocha B003 podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel

10 Statistická data Český statistický úřad Ředitelství silnic a dálnic Ministerstvo školství a tělovýchovy …a další registry a IS veřejné správy

11 DATOVÉ MODELY

12

13 SYSTÉM INDIKÁTORŮ

14 12 témat HGHorninové prostředí a geologie VVodní režim HŽPHygiena životního prostředí OPKOchrana přírody a krajiny ZPFZemědělský půdní fond a pozemky určené k funkci lesa TITechnická infrastruktura VDIVeřejná dopravní infrastruktura SDSociodemografické podmínky BBydlení RRekreace HPHospodářské podmínky ZOBZájmy ochrany a bezpečnosti státu

15 42 kritérií V1 Hydrologické a hydrogeologické poměry V2 Vodní zdroje, jejich význam a ochrana V3 Záplavová území a ochrana před povodněmi R1Rekreační aktivity R2Rekreační infrastruktura R3Individuální rekreace

16 113 indikátorů Kód Přesný název a definiceZdroj, frekvence pořizování Způsob zjištění V3A Podíl zastavitelných ploch v záplavovém území k celkové ploše zastavitelných ploch. ÚAP, 2 rokyPřekryvná analýza VDI1AČasová dopravní dostupnost do ORP. ÚAP, 2 rokySíťová analýza nad bodovou vrstvou sídel a ohodnocenou dopravní sítí s ohodnocenými hranami (podle Peňáz, Horák, Horáková, 2006).

17 MULTIKRITERIÁLNÍ PŘÍSTUP

18

19

20 APLIKACE MODELU

21

22

23

24

25

26

27 POUŽITÁ LITERATURA

28 ZÁKON Č. 183/2006 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) VYHLÁŠKA 500/2006 SB, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Politika územního rozvoje České republiky. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009. ISBN 978-80-87318-04-1.

29 NATH, B., L. HENS a D. DEVUYST. Sustainable development. Brusel: VUB Press, 1996. ISBN 90-5487-115-6. MAIER, K., J. ČTYŘOKÝ, J. VOREL a D. FRANKE. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2008. ISBN 978-80-86905-47-1. HRUŠKA-TVRDÝ, L. Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., Ostrava 2012, ISBN 978 – 80 – 904810-4-6.

30 Lipská charta o udržitelných evropských městech. Urbanismus a územní rozvoj [online]. 2007, Ročník X, č. 4 [cit. 2012-10- 12]. ISSN 1212-0855, MK ČR E 7021. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky. Praha, 2012, 166 s. ISBN 978-80-7212-573-9 HORÁK J. Prostorové analýzy dat. 3. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.

31 Autor: Bc. David KUBÁŇ Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD. Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D. diplomová práce


Stáhnout ppt "Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS Autor: Bc. David KUBÁŇ Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD. Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D. diplomová."

Podobné prezentace


Reklamy Google