Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÉMA: Daň z nemovitostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÉMA: Daň z nemovitostí"— Transkript prezentace:

1 TÉMA: Daň z nemovitostí
Cílem tohoto tématu je popis a analýza daně z nemovitostí.

2 Poplatník daně z nemovitostí
vlastník spoluvlastník nájemce při splnění zákonných podmínek uživatel

3 Předmět daně z pozemků Druh pozemku Zemědělská půda Nezemědělská půda
Orná půda, chmelnice, vinice, sady ovocné, zahrady Louky, pastviny Nezemědělská půda Lesní pozemky Vodní plochy Stavební pozemky Zastavěné plochy a nádvoří Ostatní pozemky

4 Důvody pro osvobození od daně z nemovitostí
veřejně prospěšné využití ochrana životního prostředí podpora bydlení a výstavby staveb pro bydlení omezená možnost využití nemovitost je ve vlastnictví určitého subjektu

5 Nárok na osvobození od daně z nemovitostí

6 Vynětí z předmětu daně pozemky zastavěné stavbami
lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzívnímu a průmyslovému chovu ryb, pozemky určené pro obranu státu.

7 Zastavěná plocha a nádvoří
půdorys stavby nádvoří pozemek stavba

8 Základ daně a sazby Zemědělská půda: výměra * CENA
Orná půda, chmelnice, vinice, sady ovocné, zahrady – 0,75 % Louky, pastviny – 0,25 % Nezemědělská půda: výměra Stavební pozemky - 2 Kč Zastavěná plocha a nádvoří – 0,2 Kč

9 Korekční koeficienty 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad obyvatel do obyvatel 1,6 v obcích nad obyvatel do obyvatel 2,0 v obcích nad obyvatel do obyvatel 2,5 v obcích nad obyvatel do obyvatel 3,5 v obcích nad obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 4,5 v Praze; pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. 

10 Poplatník daně ze staveb
Vlastník Stavby Bytu Nebytového prostor Nájemce Spravované Pozemkovým fondem, převedené na MF

11 Předmět daně ze staveb

12 Vynětí z předmětu daně ze staveb
12

13 Vynětí z předmětu daně ze staveb
Stavby rozdělené na byty nebo samostatné nebytové prostory, stavby přehrad, stavby, jimiž se upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby rozvodů energií, stavby sloužící veřejné dopravě.

14 Nárok na osvobození od daně z nemovitostí

15 Základ daně ze staveb stavba = výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 půdorys je průmět svislých částí obvodového pláště stavby na pozemek byt a sam. nebyt. prostor = upravená podlahová plocha = výměra podlahové plochy * 1,2

16 Sazby daně ze staveb u obytných domů 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2zastavěné plochy 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných, jako garáže 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných, pro podnikatelskou činnost, 1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, u ostatních staveb 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.

17 Další nadzemní podlaží
stavby pro podnikání - vždy ostatní stavby - nad 2/3 zastavěné plochy

18 Výpočet daně ze staveb sazba daně se zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží

19 Výpočet daně ze staveb – stavba pro podnikání
sazba daně se zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží

20 Výpočet daně u staveb pro podnikání
základní sazba podle převažující výměry podlahové plochy využití, a to pro každou budovu samostatně zvýšení o každé další nadzemní podlaží o 0,75 Kč případně to celé * koeficient uplatněný obcí

21 Zdaňovací období a základ daně
zdaňovací období daně z nemovitostí = kalendářní rok základ daně se stanoví k 1. dni zdaňovacího období

22 Výběr daně z nemovitostí
zdaňovací období = kalendářní rok základ daně k 1. dni zdaňovacího období daňové přiznání do daného období při změně vlastníka při jiné změně jen dílčí daňové přiznání splatnost do daného období nebo ve splátkách

23 Placení daně z nemovitostí
Daňová povinnost je menší než 5000 Kč – jednorázově do 31.5. Poplatník provozující zemědělskou výrobu – dvě splátky (31.8. a ) Ostatní – dvě splátky (31.5. a )

24 Příklad Slečna Jiřina vlastní dvoupodlažní obytný dům (půdorys všech pater je stejný), jehož půdorys má obsah 80 m2. Na pozemku, jehož rozloha je 400 m2, stojí také garáž o rozměrech 10 x 5 m a dvě samostatně zkolaudované stavby – prádelna o výměře 25 m2 a dílna o výměře 17 m2. Všechen majetek slečny Jiřiny se nachází na katastrálním území obce Lhota, která má 1250 obyvatel. Obec zvýšila korekční koeficient o jeden stupeň nahoru. Vypočítejte, kolik má slečna Jiřina zaplatit na dani z nemovitostí.


Stáhnout ppt "TÉMA: Daň z nemovitostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google