Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Téma : Majetkové daně (I) – Daň z nemovitostí
Charakteristika a struktura majetkových daní. Charakteristika a struktura daně z nemovitostí. Základní pojmový aparát. Vymezení předmětu daně z pozemků. Poplatník daně z pozemků. Pozemky osvobozené od daně. Zásady zdaňování pozemků. Vymezení předmětu daně ze staveb. Poplatník daně ze staveb. Stavby osvobozené od daně. Zásady zdaňování staveb. Správa daně z nemovitostí. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I)

3 1. Charakteristika a struktura majetkových daní.
Majetkové daně patří do skupiny tzv. přímých daní, neboť daňové břemeno nelze přesouvat na jiné subjekty. Jejich konstrukce je srozumitelná a poměrně jednoduchá. Majetkové daně zdaňují majetek, který je : ve vlastnictví, např. rodinný dům, pozemek, garáž, vinný sklep, hotel aj. (zdaňuje se daní z nemovitostí); v držbě, v provozu či užívání, např. motocykl, automobil, autobus (zdaňuje se daní silniční); v převodu (přechodu) vlastnických práv z jednoho subjektu na jiný subjekt, a to z důvodu : dědění (zdaňuje se daní dědickou) darování (zdaňuje se daní darovací) převodu, resp. prodeje majetku (zdaňuje se daní z převodu nemovitostí). Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.1. Charakteristika a struktura majetkových daní

4 Důvodem pro zdanění majetku může být zejména :
z klasické daňové teorie odvozená nutnost uhradit státu výdaje za jeho službu spojenou s funkcí státu jako ochránce majetku občanů; očekávaný vliv zdanění majetku na snížení jeho koncentrace, tj. redistribuce bohatství formou fiskálního tlaku, vedoucí k částečnému stírání nerovností mezi různými subjekty; ekonomické zvýhodnění vlastníků majetku při jeho kapitalizaci včetně snadnější pozice při získávání úvěrových zdrojů a z toho vyplývající ostatní výhodné ekonomické příležitosti; názor, že majetek jako druh zboží dlouhodobé spotřeby by měl být také nějak zdaňován (majetkovou daní právě tak, jako je zdaňováno ostatní zboží daní z přidané hodnoty či spotřební daní); výhodnější cena služeb vyplývajících z vlastnictví majetku (snížení běžných životních nákladů u vlastníka oproti nájemníkovi); pouze fiskální, tj. získání zdroje pro financování potřeb a posílení příjmové stránky veřejného rozpočtu (např. rozpočtu obce). Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.1. Charakteristika a struktura majetkových daní

5 2. Charakteristika a struktura daně z nemovitostí.
Daň z nemovitostí je přímá daň. Vybírá se zpravidla z titulu vlastnictví nemovitosti podle polohy, resp. umístění nemovitosti v příslušném katastrálním území, nikoliv podle bydliště poplatníka. Výnos této daně je příjmem rozpočtu obce. Na rozdíl od vyspělých tržních ekonomik se v ČR jako základ daně subsidiárně používá výměra nemovitostí (pozemků a staveb), nikoliv tržní cena majetku nebo cena od ní odvozená. Daň z nemovitostí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb. Daň z nemovitostí se pak stanoví jako součet daně ze všech druhů pozemků a daně ze všech druhů staveb, které podléhají zdanění. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.2. Charakteristika a struktura daně z nemovitostí

6 2. Charakteristika a struktura daně z nemovitostí.
Daň z nemovitostí je přímá daň, která je z hlediska příjmů veřejných rozpočtů nejvýnosnější. Vybírá se zpravidla z titulu vlastnictví nemovitosti podle polohy, resp. umístění nemovitosti v příslušném katastrálním území, nikoliv podle bydliště poplatníka. Výnos této daně je příjmem rozpočtu obce. Na rozdíl od vyspělých tržních ekonomik se v ČR jako základ daně subsidiárně používá výměra nemovitostí (pozemků a staveb), nikoliv tržní cena majetku nebo cena od ní odvozená. Daň z nemovitostí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb. Daň z nemovitostí se pak stanoví jako součet daně ze všech druhů pozemků a daně ze všech druhů staveb, které podléhají zdanění. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.2. Charakteristika a struktura daně z nemovitostí

7 3. Základní pojmový aparát.
nemovitost pozemek katastrální území zemědělská půda orná půda, vinice, chmelnice zahrada, ovocný sad trvalé travní porosty hospodářský les lesy ochranné, lesy zvláštního určení rybníky a potoky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb zastavěná plocha a nádvoří ostatní plochy stavby stavební pozemek změny dokončených staveb jednoduché a drobné stavby obytný dům stavba tvořící příslušenství k obytnému domu stavby k individuální rekreaci podlaží, nadzemní podlaží garáž vystavěná odděleně od obytných domů stavba pro podnikatelskou činnost samostatný nebytový prostor ostatní stavby zápis do katastru nemovitostí Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.3. Základní pojmový aparát

8 4. Vymezení předmětu daně z pozemků.
Předmětem daně z pozemků jsou : pozemky na území ČR; pozemky vedené v katastru nemovitostí. Předmětem daně z pozemků nejsou : pozemky zastavěné stavbami (v rozsahu půdorysu stavby); lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení; vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb; pozemky určené pro obranu státu. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.4. Vymezení předmětu daně z pozemků

9 5. Poplatník daně z pozemků.
Poplatníkem daně z pozemků je : vlastník pozemku; organizační složka státu; státní organizace; právnická osoba, která má právo trvalého užívání nebo které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku; nájemce; uživatel. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.5. Poplatník daně z pozemků

10 6. Pozemky osvobozené od daně.
Pozemků osvobozených od daně je celá řada a jsou uvedeny v § 4 zákona o dani z nemovitostí. Pozemky osvobozené od daně lze rozdělit do těchto skupin : bez vazby na nutnost splnění určitých podmínek; za podmínky, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti ani k pronájmu; za podmínky zaručení vzájemnosti; za podmínky, že poplatník podá přiznání k dani a osvobození v něm nárokuje; časově omezené osvobození. Tyto skutečnosti musí vzít poplatník v úvahu nejen při stanovení daně, ale i v oblasti správy daně (např. podání přiznání k dani po skončení časově omezeného osvobození od daně). Pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů může osvobodit od daně z pozemků obec závaznou vyhláškou. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.6. Pozemky osvobozené od daně

11 7. Zásady zdaňování pozemků.
Před stanovením daňové povinnosti je třeba zjistit druh pozemku. Z hlediska daně z nemovitostí rozlišujeme tyto druhy pozemků : orná půda; chmelnice; vinice; zahrady; ovocné sady; trvalé travní porosty; hospodářský les; rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb; zastavěné plochy a nádvoří; stavební pozemky; ostatní plochy. U každého druhu pozemku je pak třeba zjistit základ daně (ZD). Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.7. Zásady zdaňování pozemků

12 ZD = cena pozemku k 1.1. v Kč, nebo
Základ daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů se stanoví takto : ZD = skutečná výměra pozemku v m2 x průměrná cena půdy v Kč/m2 (v příslušném k.ú.) Základ daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků se stanoví alternativně 2 způsoby, a to : ZD = cena pozemku k 1.1. v Kč, nebo ZD = skutečná výměra pozemku v m2 x 3,80 Kč/m2 Základ daně u ostatních pozemků (zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy) se stanoví takto: ZD = skutečná výměra pozemku v m2 k 1.1. Daň z pozemků (DP) = ZD x základní sazba daně. U stavebních pozemků se základní sazba daně násobí koeficientem pro obec (podle počtu obyvatel podle posledního sčítání lidu). Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.7. Zásady zdaňování pozemků

13 Základní sazby daně (zSd) činí :
Druh pozemku Sazba daně - orná půda 0,75 % - chmelnice - vinice - zahrady - ovocné sady - trvalý travní porost 0,25 % - hospodářský les - rybníky s IPCHR - zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč/m2 - stavební pozemky 2,00 Kč/m2 - ostatní plochy Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.7. Zásady zdaňování pozemků

14 Koeficient pro obec (Ko) – dle počtu obyvatel v obci
Výše koeficientu Počet obyvatel 1,0 do 1000 1,4 nad 1000 do 6000 1,6 nad 6000 do 2,0 nad do 2,5 nad do 3,5 nad , Františkovy Lázně, Luhačovice, Poděbrady, Mariánské Lázně 4.5 (5,0) Praha Výpočet daně : D = ZD x vSd , kde : vSd = zSd x K Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.7. Zásady zdaňování pozemků

15 8. Vymezení předmětu daně ze staveb
Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky : na které byl vydán kolaudační souhlas, nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu, stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu a užívané, Stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu řízení podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných předpisů dokončené, dále byty včetně podílu na společných částech stavby evidované v katastru nemovitostí, nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby evidované v katastru nemovitostí (tzv. samostatné nebytové prostory). Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.8. Zásady zdaňování pozemků

16 8. Vymezení předmětu daně ze staveb
Předmětem daně ze staveb nejsou : stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné nebytové prostory, které jsou předmětem daně separátně; stavby přehrad; stavby, jimiž se upravuje vodní tok; stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; stavby kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod a stavby určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací; stavby na ochranu před povodněmi; stavby k zavlažování a odvodňování pozemků; stavby rozvodu energií; stavby sloužící veřejné dopravě. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.8. Zásady zdaňování pozemků

17 9. Poplatník daně ze staveb
Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného bytového prostoru. Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně : organizační složka státu nebo státní organizace; právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku. V určitých případech je poplatníkem daně Pozemkový fond ČR, Správa státních hmotných rezerv nebo nájemce. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.9. Zásady zdaňování pozemků

18 10. Stavby osvobozené od daně
Staveb osvobozených od daně je celá řada a jsou uvedeny v § 9 zákona o dani z nemovitostí. Stavby osvobozené od daně lze rozdělit do těchto skupin : bez vazby na nutnost splnění určitých podmínek; za podmínky, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti ani k pronájmu; za podmínky zaručení vzájemnosti; za podmínky, že poplatník podá přiznání k dani a osvobození v něm nárokuje; časově omezené osvobození. Obdobně jako u osvobození od daně z pozemků musí tyto skutečnosti vzít poplatník v úvahu nejen při stanovení daně, ale i v oblasti správy daně (např. podání přiznání k dani po skončení časově omezeného osvobození od daně). Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.10. Stavby osvobozené od daně

19 11. Zásady zdaňování staveb
Před stanovením daňové povinnosti je třeba zjistit druh stavby. Z hlediska daně z nemovitostí rozlišujeme tyto druhy staveb : obytné domy; ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům; stavby pro individuální rekreaci; stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbám pro individuální rekreaci; garáže vystavěné odděleně od obytných domů; samostatné nebytové prostory užívané jako garáž; stavby pro podnikatelskou činnost; samostatné nebytové prostory užívané pro podnikání ostatní stavby; byty; ostatní samostatné nebytové prostory. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.11. Zásady zdaňování staveb

20 11. Zásady zdaňování staveb
Základ daně ze staveb (ZD) se stanoví takto : u staveb ZD = výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2; u bytu nebo samostatného nebytového prostoru ZD = výměra podlahové plochy v m2 x 1,20. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.11. Zásady zdaňování pozemků

21 Základní sazby daně (zSd) činí :
Druh stavby Základní sazba daně (Kč/m2) Obytné domy 2 Příslušenství k obytným domům Stavby pro individuální rekreaci 6 Stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbám pro individuální rekreaci Garáže vystavěné odděleně od obytných domů 8 Samostatné nebytové prostory užívané jako garáže Stavby pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství. Stavby pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 10 Stavby pro ostatní podnikatelskou činnost Ostatní stavby Byty a ostatní samostatné nebytové prostory Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.11. Zásady zdaňování pozemků

22 Daň ze staveb (DS)se stanoví takto : DS = { ZD x vSd } + Zd , přičemž
vSd = [zSd +Zs ] x K Při stanovení daně ze staveb jsou důležité koeficienty (K), a to koeficient pro obec (podle počtu obyvatel), koeficient 1,5, koeficient 2,0 a dále sazbová zvýšení (Zs a Zd). Koeficient pro obec se uplatňuje ze zákona v těchto případech : u obytných domů; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům; u bytů; u ostatních samostatných nebytových prostorů. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.11. Zásady zdaňování pozemků

23 u staveb pro individuální rekreaci;
Koeficient 1,5 může stanovit obec obecně závaznou vyhláškou v těchto případech : u staveb pro individuální rekreaci; u staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbám pro individuální rekreaci; u garáží vystavěných odděleně od obytných domů; u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže; u staveb pro podnikatelskou činnost; u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikání. Koeficient 2.0 je zákonem stanovený koeficient pro stavby k individuální rekreaci a pro stavby plnící doplňkovou funkci k těmto stavbám, pokud jsou tyto stavby umístěny v národních parcích nebo v zónách I. chráněných krajinných oblastí. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.11. Zásady zdaňování pozemků

24 Sazbové zvýšení (Zs) ve výši 0,75 Kč/m2 se uplatňuje za každé další nadzemní podlaží u :
u staveb obytných domů a staveb tvořících příslušenství k obytným domům (včetně pravidla 2/3); u staveb pro individuální rekreaci a staveb majících doplňkovou funkci ke stavbám pro individuální rekreaci (včetně pravidla 2/3); u garáží vystavěných odděleně od obytných domů (včetně pravidla 2/3); u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže (včetně pravidla 2/3); u staveb pro podnikatelskou činnost; u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikání; u ostatních staveb. Daňové zvýšení (Zd) 2.00 Kč/m2 se uplatňuje za každý m2 nebytového prostoru sloužícího v obytném domě k podnikatelské činnosti s výjimkou zemědělské prvovýroby. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.11. Zásady zdaňování pozemků

25 12. Správa daně z nemovitostí.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání se podává do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává tehdy, pokud je poplatník podal nebo daň byla vyměřena z moci úřední v některém z předchozích zdaňovacích obdobích. Daň se vyměřuje podle stavu k 1.1. na zdaňovací období. Daň z nemovitostí je splatná takto : do a do ve dvou stejných splátkách, u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb; do a do ve dvou stejných splátkách, u ostatních poplatníků. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do zdaňovacího období. Český daňový systém 8. Majetkové daně (I) 8.12. Správa daně z nemovitostí

26 13. Místní koeficient Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, popř. jejich soubory, s výjimkou pozemků zemědělské půdy.


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google