Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011)"— Transkript prezentace:

1 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2010) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2010) Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Aleš Roztočil 25.4.2012

2 Zákon č. 344/1992 Sb., o zemědělském půdním fondu, § 1: •pozemky zemědělsky obhospodařované: o orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny •půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není •rybníky •nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby o polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi •V pochybnostech rozhoduje orgán ochrany ZPF (obecní úřad obce s rozšířenou působností) Zemědělský půdní fond (ZPF)

3 Při projednávání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu: •Orgány ochrany ZPF musí vydat souhlasné stanovisko k připravované územně plánovací dokumentaci. •Zdůvodnění řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejvýhodnějšího včetně vyhodnocení variant. •Metodický pokyn Ministerstva zemědělství OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu – obsahuje kritéria, která musí být ze strany orgánů ochrany ZPF Judikatura: Rozsudek NSS z 18.1.2011, čj. 1 Ao 2/2010-185 •Obec Moravany, změna územního plánu: vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, zábor ZPF: 33 ha bonitní orné půdy •NSS: souhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF nebylo odůvodněno v souladu s kritérii uvedenými v ministerské metodice, změna UP byla proto zrušena. Ochrana ZPF a územně plánovací dokumentace

4 •K jakémukoli záměru, v rámci něhož dojde k využívání ZPF pro jiné než zemědělské účely je nutný souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím. •Souhlas není vyžadován pouze k záměrům v § 9 odst. 2: → na účelových plochách u objektů občanské vybavenosti → garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby v zastavěném území (pouze ve vlastnictví fyzické osoby) → stavby pro bydlení v zastavěném území → odnětí k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu •Souhlas vydává formou závazného stanoviska: → obecní úřad obce s rozšířenou působností → krajský úřad (zábor od 1 do 10 ha) → Ministerstvo zemědělství (zábor nad 10 ha) Odnětí ze ZPF

5 Dočasné odnětí ze ZPF •Pokud má být pozemek v ZPF dočasně využíván pro nezemědělské účely na určitou dobu delší než 1 rok •Součástí žádosti musí být plán rekultivací (navrácení půdy pro zemědělské účely), v rámci souhlasu jeho schválení Sankce •Bez souhlasu s odnětím ze ZPF nelze vydat rozhodnutí, kterým by bylo povoleno jiné využití půdy než k zemědělským účelům (územní rozhodnutí). •Pokud by bylo vydáno rozhodnutí bez souhlasu s odnětím ze ZPF, představuje to důvod pro zrušení rozhodnutí (soudem, správním orgánem v přezkumném řízení apod). •Bez souhlasu orgánu ZPF nelze změnit ani druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí •Odnětí půdy bez souhlasu orgánu ZPD je správním deliktem → pokuta až 4 miliony Kč

6 •Výše odvodu je orientačně stanovena již v souhlasu s odnětím. •Závazně je vyměří rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností → až po pravomocném rozhodnutí, kterým se záměr povoluje •Pouze v případě odnětí pro účely umístění stavby, těžbu nebo terénní úpravy vyžadující skrývku ornice. •Kalkulace podle třídy ochrany půdy •Odvod je příjmem o 75% státní rozpočet o 15% SFŽP o 10% obec (vázanost na zlepšení ŽP) •Osvobození od odvodů (např. bytová výstavba, zemědělské stavby, občanské a technické vybavení, ČOV) Odvody za odnětí pozemku ze ZPF

7 •Výrazné zvýšení odvodů zákonem č. 402/2010 Sb., účinnost od 2011 •Sazebník odvodů v Příloze zákona o ochraně ZPF •Základní sazba: cena pozemku podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. (dle BPEJ) •Koeficient zohledňující umístění v chráněných územích, znehodnocení půdy imisemi •Odvody za dočasné odnětí: za každý rok 1% z odvodu za trvalé odnětí. Příklad •Výstavba výrobního areálu na ploše 2 ha (mimo zastavěné území obce, v zastavitelném území, mimo chráněné oblasti) •Odvod za trvalé odnětí: 1.105.200 Kč •Do roku 2010: 148.000 Kč Výpočet odvodů

8 8 © 2011 Autorská práva vyhrazena Děkuji za pozornost! Mgr. Aleš Roztočil, LL.M. advokát ales.roztocil@havelholasek.cz +420 734 518 496


Stáhnout ppt "Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google