Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Aleš Roztočil

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Aleš Roztočil"— Transkript prezentace:

1 Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Aleš Roztočil 25.4.2012
Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2010) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2010)

2 Zemědělský půdní fond (ZPF)
Zákon č. 344/1992 Sb., o zemědělském půdním fondu, § 1: pozemky zemědělsky obhospodařované: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není rybníky nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi V pochybnostech rozhoduje orgán ochrany ZPF (obecní úřad obce s rozšířenou působností)

3 Ochrana ZPF a územně plánovací dokumentace
Při projednávání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu: Orgány ochrany ZPF musí vydat souhlasné stanovisko k připravované územně plánovací dokumentaci. Zdůvodnění řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejvýhodnějšího včetně vyhodnocení variant. Metodický pokyn Ministerstva zemědělství OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu – obsahuje kritéria, která musí být ze strany orgánů ochrany ZPF Judikatura: Rozsudek NSS z , čj. 1 Ao 2/ Obec Moravany, změna územního plánu: vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, zábor ZPF: 33 ha bonitní orné půdy NSS: souhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF nebylo odůvodněno v souladu s kritérii uvedenými v ministerské metodice, změna UP byla proto zrušena.

4 Odnětí ze ZPF K jakémukoli záměru, v rámci něhož dojde k využívání ZPF pro jiné než zemědělské účely je nutný souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím. Souhlas není vyžadován pouze k záměrům v § 9 odst. 2: → na účelových plochách u objektů občanské vybavenosti → garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby v zastavěném území (pouze ve vlastnictví fyzické osoby) → stavby pro bydlení v zastavěném území → odnětí k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu Souhlas vydává formou závazného stanoviska: → obecní úřad obce s rozšířenou působností → krajský úřad (zábor od 1 do 10 ha) → Ministerstvo zemědělství (zábor nad 10 ha)

5 Dočasné odnětí ze ZPF Sankce
Pokud má být pozemek v ZPF dočasně využíván pro nezemědělské účely na určitou dobu delší než 1 rok Součástí žádosti musí být plán rekultivací (navrácení půdy pro zemědělské účely), v rámci souhlasu jeho schválení Sankce Bez souhlasu s odnětím ze ZPF nelze vydat rozhodnutí, kterým by bylo povoleno jiné využití půdy než k zemědělským účelům (územní rozhodnutí). Pokud by bylo vydáno rozhodnutí bez souhlasu s odnětím ze ZPF, představuje to důvod pro zrušení rozhodnutí (soudem, správním orgánem v přezkumném řízení apod). Bez souhlasu orgánu ZPF nelze změnit ani druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí Odnětí půdy bez souhlasu orgánu ZPD je správním deliktem → pokuta až 4 miliony Kč

6 Odvody za odnětí pozemku ze ZPF
Výše odvodu je orientačně stanovena již v souhlasu s odnětím. Závazně je vyměří rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností → až po pravomocném rozhodnutí, kterým se záměr povoluje Pouze v případě odnětí pro účely umístění stavby, těžbu nebo terénní úpravy vyžadující skrývku ornice. Kalkulace podle třídy ochrany půdy Odvod je příjmem 75% státní rozpočet 15% SFŽP 10% obec (vázanost na zlepšení ŽP) Osvobození od odvodů (např. bytová výstavba, zemědělské stavby, občanské a technické vybavení, ČOV)

7 Výpočet odvodů Příklad
Výrazné zvýšení odvodů zákonem č. 402/2010 Sb., účinnost od 2011 Sazebník odvodů v Příloze zákona o ochraně ZPF Základní sazba: cena pozemku podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. (dle BPEJ) Koeficient zohledňující umístění v chráněných územích, znehodnocení půdy imisemi Odvody za dočasné odnětí: za každý rok 1% z odvodu za trvalé odnětí. Příklad Výstavba výrobního areálu na ploše 2 ha (mimo zastavěné území obce, v zastavitelném území, mimo chráněné oblasti) Odvod za trvalé odnětí: Kč Do roku 2010: Kč

8 Děkuji za pozornost! Mgr. Aleš Roztočil, LL.M. advokát
© 2011 Autorská práva vyhrazena


Stáhnout ppt "Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Aleš Roztočil"

Podobné prezentace


Reklamy Google