Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dnes fiktivně, zítra reálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dnes fiktivně, zítra reálně."— Transkript prezentace:

1 Dnes fiktivně, zítra reálně.
Majetkové daně

2 Majetkové daně jedná se o přímé daně zahrnuje:
daň z nemovitosti (daň z pozemků a daň ze staveb) daň z převodu nemovitostí daň dědickou a darovací daň silniční

3 Daň z nemovitostí Jedná se o přímou majetkovou daň.
Tato daň je často zaměňována s daní z převodu nemovitosti. Daň z nemovitosti je spojena s vlastnictvím nemovitosti a nikoliv s jejím prodejem. Rozlišujeme: Daň z pozemků Daň ze staveb

4 Daň z nemovitostí Poplatníkem i plátcem je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě. Zdaňovací období je kalendářní rok. Daňové přiznání je třeba podat do 31. ledna zdaňovacího období. Daň musí majitel nemovitosti uhradit: Jednorázově do konce května Ve čtyřech splátkách (do konce května, června, září, listopadu).

5 Daň z pozemků Předmětem daně jsou pozemky na území ČR, uvedené v katastru nemovitostí. Jedná se zejména o tyto pozemky: orná půda chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady trvalé lesní porosty rybníky stavební pozemky

6 Daň z pozemků Poplatníkem je každá FO nebo PO bez ohledu na její sídlo, která je vlastníkem pozemku nacházejícího se na území ČR nebo u pozemků ve vlastnictví státu – organizační složka státu, státní organizace či PO s právem trvalého užívání.

7 Daň z pozemků Osvobození od daně: pozemky ve vlastnictví státu
pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází pozemky na nichž jsou zřízeny hřbitovy pozemky veřejně přístupných parků a sportovišť atd.

8 Daň z pozemků Základem daně je cena půdy. Ta se zjistí takto: skutečná výměra pozemku v m2 * průměrná cena za m2. U stavebních pozemků je to rozloha pozemku. Sazby daně jsou stanoveny pro jednotlivé druhy pozemků. U stavebních pozemků se základní sazba násobí koeficientem dle velikosti obce, ve které se pozemek nachází.

9 Daň ze staveb Předmětem daně jsou stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a které slouží k: Bydlení Rekreaci Podnikatelské činnosti Poplatníkem je každá FO nebo PO bez ohledu na její sídlo, která vlastní nebo má právo hospodaření ke stavbě nacházející se na území ČR, u staveb ve vlastnictví státu je to organizační složka státu či státní organizace.

10 Daň ze staveb Osvobození od daně: stavby ve vlastnictví státu
stavby ve vlastní té obce, na jejímž katastrálním území se stavba nachází Základem daně je výměra v m2 zastavěné plochy, která je vymezena půdorysem stavby. U bytu je ZD výměra podlahové plochy.

11 Daň ze staveb Základní sazby daně jsou stanoveny podle druhu stavby. Zde rozlišujeme, zda jde o: obytný dům chatu garáž stavbu pro podnikatelskou činnost V případě staveb pro podnikatelskou činnost se dále rozlišuje, zda jde o stavbu pro podnikání v rámci zemědělské prvovýroby, stavbu průmyslovou či o stavby ostatní.

12 Daň ze staveb Základní sazby daně jsou stanoveny na m2 zastavěné plochy a zvyšují se za každé další nadzemní podlaží. Dále se násobí koeficientem, jehož výše závisí na velikosti obce, ve které se stavba nachází. Tato daň nezávisí na komerční ceně nemovitosti.

13 Daň silniční Jedná se o přímou majetkovou daň
Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla opatřená státní poznávací značkou, která slouží k podnikatelské činnosti (vyjma vozidel jednostopých a tříkolových).

14 Daň silniční Poplatníkem i plátcem je majitel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu vozidla. Výjimkou je případ, kdy se firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu práce používat své soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náhrady. V tom případě musí zaměstnavatel silniční daň uhradit

15 Daň silniční Daňová povinnost vznikne tím, že vozidlo začne být používáno k podnikatelské činnosti a je vedeno v účetní evidenci podnikatele. To znamená, že silniční daň platí i podnikatel, který používá k podnikání soukromé vozidlo, přičemž do nákladů podniku zahrnuje náklady na jeho provoz.

16 Daň silniční Základem daně je:
u osobních automobilů válců motoru v cm3 u nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, traktorů a autobusů celková hmotnost v tunách a počet náprav Sazby daně jsou závislé na výše uvedeném (u osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru, u nákladních automobilů a ostatního závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav).

17 1717 Daň silniční Zdaňovací období je kalendářní rok. Podnikatel může platit zálohy a do konce ledna následujícího roku je vyúčtovat. Daňové přiznání je nutno podat do 31. ledna roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Používá-li pro služební cestu své vozidlo zaměstnanec, může podnikatel využít paušální denní sazbu daně. To je výhodné zejména pokud jede zaměstnanec na služební cestu jednou či dvakrát za rok.

18 Daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti
Jedná se o přímé majetkové daně. Jsou to daně jednorázové. Vybírají se pouze, pokud nastanou rozhodné okolnosti (dědictví, darování, prodej nemovitosti). Daňová povinnost vzniká při: zdědění majetku převzetí daru převodu nemovitosti

19 Daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti
Pro stanovení daně je zde rozhodující rozdělení poplatníků do těchto 3 skupin: příbuzní v pokolení přímém (rodiče, děti, prarodiče) a manželé příbuzní v pokolení pobočném (sourozenci, tety, strýcové, bratranci), osoby blízké (osoby žijící se zůstavitelem, dárcem či nabyvatelem ve společné domácnosti min 1 rok). ostatní FO a PO

20 Daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti
Základem daně je cena majetku Sazba daně dědické a darovací je progresivní (závisí na výši ceny převáděného majetku) a závisí na vztahu mezi zúčastněnými osobami (pro jednotlivé skupiny poplatníků existují odlišné sazby – nejvyšší sazba je u třetí skupiny). Sazba daně z převodu nemovitosti činí 3 % z ceny odhadní nebo kupní, podle toho, která je vyšší

21 Spotřební daň Je nepřímá daň (placena při nákupu zboží, P včetně daně hradíme prodávajícímu). Je selektivní daň (je vybírána prostřednictvím prodeje vybraných druhů zboží). Je placena jednorázově při prvním prodeji od výrobce, či při dovozu ze zahraničí (na celnici spolu se clem a DPH). – rozdíl od DPH, která je vybírána postupně u každého prodávajícího Správcem daně je FÚ či celní úřad

22 Spotřební daň Předmětem jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené: tabákové výrobky pivo víno líh a lihoviny uhlovodíková paliva a maziva

23 Spotřební daň Spotřební daň je uvalena na výrobky, jejichž spotřebu má společnost zájem omezovat. Výnos z této daně je pro stát veliký, protože se jedná o výrobky s nízkou elasticitou poptávky (lidé budou pít, kouřit a jezdit autem i po zdražení těchto výrobků). Zdaňovací období je měsíc. Daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce při vzniku daňové povinnosti. Pokud v určitém měsíci nevznikne daňová povinnost, daňové přiznání se nepodává.

24 Spotřební daň Pokud výrobce daný výrobek vyváží, má nárok na vrácení daně. Plátci jsou výrobci (u tuzemské produkce) a dovozci (při dovozu). Poplatníci jsou všichni, kdo tyto výrobky kupují pro vlastní spotřebu (daň je zahrnuta v ceně). Daňová povinnost vzniká při výrobě nebo dovozu.

25 Spotřební daň ZD je většině případů vyrobené či dovezené množství v MJ (kromě tabákových výrobků – tam se daň stanoví částečně z ceny a z částečně z množství). Sazby daně jsou stanoveny pro každý druh výrobku v závislosti na MJ (např. u vína závisí na množství l, u piva na množství hl a stupňovitosti …) Velikost spotřební daně není závislá na ceně výrobku – kromě daně u tabákových výrobků.

26 Spotřební daň Spotřební daň výrobky výrazně prodražuje.
Spotřební daň se započítává do základu daně pro výpočet DPH, zvyšuje tedy u daného zboží i výběr DPH.

27 Dnes fiktivně, zítra reálně.
Majetkové daně


Stáhnout ppt "Dnes fiktivně, zítra reálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google