Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z nemovitostí: daň z pozemků daň ze staveb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z nemovitostí: daň z pozemků daň ze staveb"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 338 / 1992 SB., o dani z nemovitostí ( ve znění pozdějších předpisů)
Daň z nemovitostí: daň z pozemků daň ze staveb Daň z pozemků: předmět daně – pozemky uvedené v katastru nemovitostí Předmětem daně nejsou pozemky v rozsahu půdorysu stavby zastavěné stavbami, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy s výjimkou rybníků s intenzivním chovem ryb, pozemky určené pro obranu státu Poplatníkem daně je vlastník pozemku. U pronajatých pozemků nájemce, jde-li o pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

2 Nárok na osvobození od daně z pozemků se uplatňuje v daňovém přiznání
Má –li povinnost platit daň z pozemků více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně. Je- li spoluvlastnictví k pozemku odvozeno od vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru – platí vlastník ve výši svého podílu na celkové dani Osvobození od daně- pozemky ve vlastnictví státu,obce, diplomaté, pozemky spravované PF Dále - pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící pro církev,sdružení občanů, školy, muzeum, sociální péči…Za podmínky, že nejsou využívány pro podnikání Nárok na osvobození od daně z pozemků se uplatňuje v daňovém přiznání

3 Základ daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy vynásobená výměrou U pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním chovem ryb lze : výměra x 3,80 Kč Sazba daně 0,75 % u orné půdy, chmelnic, vinic , zahrad a ovoc.sadů 0,25 % u trval. travních porostů, rybníků s intenzivním chovem ryb Sazba daně u ostatních pozemků za každý 1 m2 : zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč stavební pozemek 2,00 Kč ( násobí se koeficientem podle počtu obyvatel, obec může o 1 kategorii zvýšit nebo o 1 – 3 snížit) ostatní plochy 0,20 Kč

4 Daň ze staveb – stavby na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
Předmětem daně nejsou - stavby přehrad, vodní toky, stavby rozvodu energií, dálnice, silnice… Poplatník – vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru Osvobození od daně – stavby ve vlastnictví státu, obce, diplomaté, stavby církví, sdružení občanů, obecně prospěšných společností, škol, nadací… nesmí být použity pro podnikání domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče, držitelé ZTP-P Osvobození nutno uvést v daňovém přiznání

5 Základ daně – výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období
U bytu a samostatného nebytového prostoru – výměra x koeficient 1,2 Sazba daně: Obytný dům včetně příslušenství přesahující 16 m2 – 2 Kč za 1 m2 (násobí se koeficientem podle počtu obyvatel) Stavby pro rekreaci – 6 Kč Garáž oddělená - 8 Kč Stavby pro podnikání – 2 až 10 Kč podle činnosti Ostatní stavby -3 Kč Byty - 2 Kč Za každé další nadzemní podlaží, pokud přesáhne 2/3 zastavěné plochy zvýšení o 0,75 Kč

6 Zdaňovací období je kalendářní rok
Domy pro rekreaci, garáže, podnikání – obec může zvýšit koef. 1,5 nebytový prostor pro podnikání v obytném domě + 2 Kč za m2 Zdaňovací období je kalendářní rok Daňové přiznání do 31. ledna ( pokud bylo dříve podáno a nedošlo ke změně , nepodává se) Daň se vyměřuje podle stavu k 1.1., zaokrouhluje se na celé Kč nahoru Daň je splatná do ( rok 2006 přes Kč možno splátky, rok přes Kč možno 4 splátky) Zemědělci – 31.8 a

7 Zákon č.16 / 1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Předmět daně - motorová vozidla registrovaná v ČR jsou-li používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů Předmětem daně nejsou: -speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické traktory, a vozidla podle zvl. Předpisu Osvobození – méně než 4 kola, zapsaná v technickém průkazu jako kategorie L, vozidla zabezpečující linkovou osobní přepravu ( 80 % kilometrů), speciální vozidla, vozidla ozbrojených sil

8 Poplatníci daně – fyzická nebo právnická osoba zapsaná v technickém průkazu, zaměstnavatel za zaměstnance, stálá provozovna Základ daně: - zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav návěsů Největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ost. vozidel Sazba daně: u osobních aut do 800 cm Kč nad 3000 cm Kč u nákladních aut rozmezí Kč až Kč podle náprav a hmotnosti Sazba daně snížení o 25 % - činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě Snížení u vozidel splňujících normu EURO 2 a 3 Vozidla registrovaná do – zvýšení o 15 % 25 Kč za den zaměstnavatel za zaměstnance pokud použije své vozidlo

9 Zálohy na daň – 15.4., 15.7., a Vznik daňové povinnosti Sleva na dani Daňové přiznání do 31. ledna

10 Daň dědická – poplatník dědic, ze závěti, ze zákona
Zákon č.357 /1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daň dědická – poplatník dědic, ze závěti, ze zákona Předmět daně – nabytí majetku děděním Daň darovací – poplatníkem je nabyvatel, při darování do ciziny vždy dárce Daň z převodu nemovitostí – poplatníkem je prodávající, nabyvatel je ručitelem -nabyvatel při výkonu rozhodnutí -oprávněný z věcného břemene - převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí

11 Rozdělení osob do 3 skupin - liší se výší osvobození a sazbou
skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé skupina – příbuzní v řadě pobočné ( sourozenci, synovci, neteře…) skupina – ostatní fyzické a právnické osoby Splatnost daně – 30 dnů od doručení výměru

12

13 Daň z přidané hodnoty zákon 236 /2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Daň se uplatňuje: na zboží nemovitosti služby Územní působnost: tuzemsko ( území ČR ) území Evropského společenství třetí země (území mimo Evropské společenství)

14 Sazba daně: základní sazba 20 % snížená sazba 10%
výpočet zdola  DPH = cena bez daně * sazba v %/100  Cena včetně DPH = cena bez daně + DPH výpočet shora  Koeficient sazby = sazba / 100+sazba DPH = cena s daní * koeficient sazby  Cena bez daně = cena s daní – DPH

15 Subjekt daně povinnou k dani. Osoby povinné k dani
Daňovým subjektem u DPH je plátce. Jedná se o osobu povinnou k dani. Osoby povinné k dani FO, PO – samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti – činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů – nezávislá činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů, účetních znalců, …. O Osoby osvobozené od uplatňování daně : -         osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, obrat za nejbližších 12 předcházejících měsíců po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne částku Kč -         obrat – výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

16 Podle registrace u FÚ rozlišujeme: plátce DPH neplátce DPH
Neplátce – subjekt, který není registrovaný u FÚ z důvodů, že nesplňuje podmínky stanovené zákonem tzn. jeho obrat za 12 kalendářních měsíců nepřekročil 1 mil. Kč. Plátce – osoby povinná k dani, má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku.          dobrovolně - nesplňují podmínky, ale je pro ně z nějakého důvodu výhodnější nechat se registrovat jako plátce DPH        ze zákona

17 - pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu
Předmět daně -         dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku -         poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku -         pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu -         dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

18 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
-         poštovní služby -         rozhlasové a televizní vysílání -         finanční služby a pojišťovnictví -         převod staveb a pronájem pozemků a staveb -         výchova a vzdělávání -         zdravotnické služby a zboží -         sociální pomoc -         lotrie a jiné podobné hry -         prodej podniku hlavní činnost neziskových organizací

19 Náležitosti daňového dokladu:
Daňové doklady – nárok na odpočet daně prokazuje plátce daňovým dokladem Náležitosti daňového dokladu: Identifikace dodavatele – obchodní jméno, sídlo, (u FO bydliště), DIČ Identifikace odběratele – obchodní jméno, sídlo (u FO bydliště), DIČ Rozsah a předmět plnění – popis zboží nebo služby pro možnost kontroly použité sazby nebo osvobození Cena bez daně, sazba daně, vypočítaná daň nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené, cena celkem Datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění Pořadové číslo dle účetních zásad, potvrzení plátce, který doklad vystavil

20 Běžný daňový doklad – základní daňový doklad, vyjadřuje pohledávku a závazek, zaúčtuje dodavatel po vystavení a odběratel po obdržení Zjednodušený daňový doklad – cena celkem nepřevýší Kč včetně DPH. Úhrada v hotovosti, šekem nebo platební kartou. Neobsahuje identifikaci odběratele. Obsahuje cenu celkem a sazbu daně, daň si vypočítá odběratel. Nesmí se vystavit při prodeji použitého zboží. Doklad o použití – zdanění prodeje či použití bez placení zboží nebo služby pro soukromou potřebu majitele firmy nebo osoby blízké. Všechny náležitosti daňového dokladu mimo obchodní jméno a DIČ odběratele. Musí obsahovat účel použití. Daňový dobropis a vrubopis – jedná se o opravné doklady k vystaveným daňovým dokladům. Uvede se rozdíl mezi původní cenou a cenou sníženou (dobropis) nebo zvýšenou (vrubopis). Z rozdílu cen se vypočte daň. Souhrnný daňový doklad - u zdanitelných plnění uskutečněných pro jednoho plátce v rámci ulehčení administrativě. Splátkový kalendář – doklad u finančního leasingu. Přepravní doklad – týká se nepravidelné mezinárodní přepravy osob provozované tuzemským subjektem, která podléhá zdanění. Doklad o zaplacení – používá se při hromadné přepravě osob, nebo při dražbě provedené na základě exekučního řízení. Doklady při dovozu a vývozu zboží – rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení nebo i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem.

21 Zboží v režimu zušlechťovacího styku: pasivní aktivní
Výpočet daně při dovozu zboží: celní hodnota zboží + clo + poplatky + spotřební daň ( pokud zboží podléhá spotřební dani) Zboží v režimu zušlechťovacího styku: pasivní aktivní Zboží propuštěné do režimu dočasného použití Zboží propuštěno do volného oběhu

22 Zdaňovací období = v Za zdaňovací období plátce má povinnost vyúčtovat DPH správci daně -         měsíční - povinné pro plátce, jehož obrat v předchozím kalendářním roce překročil 10 mil. Kč, -         čtvrtletní – při obratu v předchozím roce do 2 mil . Kč -         Pokud je obrat plátce mezi 2 a 10 mil. Kč, může si plátce vybrat délku zdaňovacího období

23

24 Spotřební daň Daň z minerálních olejů Daň z lihu Daň z piva
Daň z vína a meziproduktů Daň z tabákových výrobků

25 Zákon o správě daní a poplatků platnost do r.2010 od r.2011 Daňový řád
Vymezuje vztah ke správci daně ( FÚ) Zásady daňového řízení Doručování, daňová kontrola Registrační povinnost Daňové přiznání Pokuty, penále, exekuce

26 Cena a její funkce Cena peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro ocenění zboží a dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům ( zákon o cenách) peněžním výrazem hodnoty zboží, cena je určena množstvím peněz za které směníme jednotku žádaného zboží Tržní cena – vztah mezi nabídkou a poptávkou Prodejem výrobků na trhu jsou uznány individuální náklady jednotlivých podniků jako náklady společensky nutné

27 Funkce ceny Přenos informací – informuje výrobce o situaci na trhu
Distribuce důchodů – mezi účastníky trhu Nástroj hmotné zainteresovanosti Nástroj diferenciace podniků – ve vztahu k nákladům Konečný efekt ceny – regulace výroby a spotřeby prostřednictvím vývoje nabídky a poptávky na trhu

28 Cenová soustava – tvořena cenami, které vznikají při směnných procesech na různých úrovních
Ceny výrobců- ve výrobní sféře, ovlivňují náklady všech výrobců a v konečné fázi také MOC Spotřebitelské ceny – uplatňovány v maloobchodní síti Cena kupní - ten, kdo nakupuje Cena prodejní Garantované ceny - vyhlašuje stát, zaručuje nákup za tuto cenu Minimální ceny – dolní limit pro odběratele Maximální maloobchodní cena – zajištění ochrany spotřebitele Úředně stanovené ceny

29 Cenová tvorba – podnik vychází ze svých individuálních nákladů, ze situace na trhu, z cenové politiky státu Nákladově orientovaná cena - metoda úplných náklad, standardních nákladů ( cenová přirážka) Metoda cílové ceny – založena na určování cílové rentability Poptávkově orientovaná tvorba cen – vychází z chování poptávky Konkurenčně a odvětvově orientovaná cenová tvorba- převzetí ceny konkurence

30 Cenový zákon: vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, orgánů státní správy při uplatňování, regulaci a kontrole cen Uzákoňuje tržní charakter všech cen, vznikajících výlučně na základě dohody prodávajícího a kupujícího Do ceny mohou být zahrnuty zcela nebo z části náklady pořízení, zpracování a oběhu, DPH, spotřební daň a clo Prodávající a kupující nesmí zneužít svého hospodářského postavení k získání neoprávněného prospěchu Povinnosti cenové evidence a cenové informace, pravidla cenové kontroly Sankce za porušení

31 Regulace cen – stanovení nebo přímé usměrňování výše cen cenovými a místními orgány
Stanovení výše cen ( úřední ceny) Usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky Usměrňování cenových pohybů v čase Cenové moratorium

32 Věcné usměrňování cen:
Cenové orgány stanoví podmínky pro sjednání cen: - max. rozsah možného zvýšení ceny ve vymezeném období max. podíl zápočtů cen vstupu ve vymezeném období závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci Časové usměrňování ceny: -cenový orgán stanoví min. časový předstih pro ohlášení uvažovaného zvýšení ceny min.lhůtu, po jejímž uplynutí lze uvažované zvýšení ceny uskutečnit časově omezený zákaz opětovného zvýšení ceny

33 Cenové moratorium Časově omezený zákaz zvyšování cen nad dosud platnou úroveň Stanoví vláda (max. 12 měsíců) Musí být provázeno komplexem makroekonomických opatření Odstraňuje krizový stav


Stáhnout ppt "Daň z nemovitostí: daň z pozemků daň ze staveb"

Podobné prezentace


Reklamy Google