Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY"— Transkript prezentace:

1 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
Mgr. Michal Oblouk

2 DAŇ zákonem stanovená povinná platba, kterou platí občané a podniky do státního rozpočtu daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech důvodem existence daní je nutnost získat prostředky na financování veřejného sektoru – k financování funkcí státu a veřejné správy daně jsou nejčastěji určeny jako nějaký podíl (v procentech) základní hodnoty, označované jako daňový základ, kterou může být cena zboží, příjmy, velikost majetku apod. plátce daně = osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům

3 POPLATEK jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu dálniční koncesionářský soudní místní clo mýtné bankovní

4 daně z příjmů – fyzických osob a právnických osob
DAŇOVÁ SOUSTAVA 1) přímé daně – závislé na výši dosahovaného příjmu nebo jiného majetkového prospěchu daně z příjmů – fyzických osob a právnických osob daně majetkové – z nemovitostí, silniční, dědická, darovací, z převodu nemovitosti 2) nepřímé daně – zahrnuty v ceně služeb a zboží a jejich výše se odvíjí od ceny zboží nebo poskytované služby, je placena jednotlivcem v okamžiku koupě tohoto zdaněného výrobku daň z přidané hodnoty spotřební daň ekologické daně

5 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí jednotná sazba 15%

6 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
daní příjmy subjektů založených za účelem podnikání, vztahuje se i na ostatní subjekty jako různé nadace a občanská sdružení poplatníky jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem jednotná sazba 19%

7 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ zahrnuje dvě části: daň z pozemků a daň ze staveb
předmětem daně jsou pozemky a stavby, které se nacházejí na českém území a které jsou evidované v katastru nemovitostí dani z pozemků podléhají všechny pozemky vedené v katastru nemovitostí (orná půda, vinice, chmelnice, sady, pastviny, stavební pozemky, některé lesní pozemky a vodní plochy) - poplatníkem daně se stává vlastník pozemku - osvobozeny od daně jsou ty, které vlastní stát, obce; hřbitovy; veřejné přístupné parky, sportoviště

8 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu, způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru od daně jsou osvobozeny stavby, které jsou ve vlastnictví státu; obce; církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí, přehrady, čističky, elektrické rozvodny

9 SILNIČNÍ DAŇ předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu sazba daně je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, vozidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu jako kategorie L1, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla pro dopravu osob

10 DĚDICKÁ DAŇ platba, kterou platí dědici státu, na základě dědictví ze zákona nebo ze závěti jejím předmětem je nabytí nemovitého, movitého i nehmotného majetku děděním sazba závisí na příbuzenském vztahu mezi jednotlivými osobami a na hodnotě děděného majetku – 7% až 40% základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem, snížená o mnohé výlohy, které jsou spojené s pohřbem, a odměnu notáře od daně jsou osvobozeny příbuzní v řadě přímé, manželé, příbuzní v řadě pobočné, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti, Česká republika nebo územní samosprávný celek

11 DAROVACÍ DAŇ platí se tehdy, je-li darováním bezúplatně převeden majetek mezi několika osobami jinak než smrtí zůstavitele - existují výjimky, kterými jsou například darování nemovitosti, která je kulturní památkou či darování peněz a majetku, který bude prokazatelně využit na studium, léčení, úhradu sociálních služeb, nákup zdravotních pomůcek nebo na charitativní účely základem daně je cena majetku, snížená o prokázané dluhy platí ji většinou obdarovaný, v případě daru do ciziny platí daň dárce sazba 7% až 40% - osvobozeno je bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině

12 DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI
předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem základem daně je buď cena podle znaleckého posudku nebo kupní cena; je jím vyšší z těchto dvou cen sazba daně je 3 % poplatníkem daně je prodávající, avšak jejím ručitelem je kupující

13 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)
státem nařízená přirážka k ceně, platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH - v Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku Kč předmětem daně je dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu, dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

14 DPH základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění 2 sazby: základní ve výši 21 % nebo snížená ve výši 15 % (např. potraviny, knihy, noviny a časopisy, léky, sběr komunálního odpadu, hromadná pravidelná doprava, ubytovací služby, kulturní a sportovní akce) osvobozeno od daně - poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií

15 SPOTŘEBNÍ DAŇ nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitého zboží na trhu účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu nebo snížit prodávané množství škodlivého zboží předmětem daně jsou tabák, alkohol a pohonné hmoty plátci daně jsou výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů, poplatníky jsou pak kupující výrobku, daň je obsažena v ceně výrobku

16 EKOLOGICKÉ DANĚ předmětem daně je zemní plyn, pevná paliva a elektřina - plátcem daně jsou především dodavatelé poplatek, který se platí při registraci (přeregistraci) motorového vozidla, hradí ji vždy osoba, na kterou se vozidlo registruje - příjmy mají posloužit na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků poplatek platí pro “dvoustopá” osobní a užitková vozidla, jejichž max. hmotnost nepřekračuje 3,5 tuny - platí se pouze jednou u každého registrovaného vozidla od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, žadatelé o registraci v rámci majetkového vypořádání

17 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88


Stáhnout ppt "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google