Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Michal Oblouk

2 DAŇ O zákonem stanovená povinná platba, kterou platí občané a podniky do státního rozpočtu O daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech O důvodem existence daní je nutnost získat prostředky na financování veřejného sektoru – k financování funkcí státu a veřejné správy O daně jsou nejčastěji určeny jako nějaký podíl (v procentech) základní hodnoty, označované jako daňový základ, kterou může být cena zboží, příjmy, velikost majetku apod. O plátce daně = osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům

3 POPLATEK O jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu dálniční koncesionářský soudní místní clo mýtné bankovní

4 DAŇOVÁ SOUSTAVA 1) přímé daně – závislé na výši dosahovaného příjmu nebo jiného majetkového prospěchu a) daně z příjmů – fyzických osob a právnických osob b) daně majetkové – z nemovitostí, silniční, dědická, darovací, z převodu nemovitosti 2) nepřímé daně – zahrnuty v ceně služeb a zboží a jejich výše se odvíjí od ceny zboží nebo poskytované služby, je placena jednotlivcem v okamžiku koupě tohoto zdaněného výrobku a) daň z přidané hodnoty b) spotřební daň c) ekologické daně

5 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB O poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště O daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí O jednotná sazba 15%

6 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB O daní příjmy subjektů založených za účelem podnikání, vztahuje se i na ostatní subjekty jako různé nadace a občanská sdružení O poplatníky jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí O předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem O jednotná sazba 19%

7 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ O zahrnuje dvě části: daň z pozemků a daň ze staveb O předmětem daně jsou pozemky a stavby, které se nacházejí na českém území a které jsou evidované v katastru nemovitostí O dani z pozemků podléhají všechny pozemky vedené v katastru nemovitostí (orná půda, vinice, chmelnice, sady, pastviny, stavební pozemky, některé lesní pozemky a vodní plochy) - poplatníkem daně se stává vlastník pozemku - osvobozeny od daně jsou ty, které vlastní stát, obce; hřbitovy; veřejné přístupné parky, sportoviště

8 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ O předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu, způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí O poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru O od daně jsou osvobozeny stavby, které jsou ve vlastnictví státu; obce; církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí, přehrady, čističky, elektrické rozvodny

9 SILNIČNÍ DAŇ O předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami O poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu O sazba daně je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav O předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, vozidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu jako kategorie L1, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla pro dopravu osob

10 DĚDICKÁ DAŇ O platba, kterou platí dědici státu, na základě dědictví ze zákona nebo ze závěti O jejím předmětem je nabytí nemovitého, movitého i nehmotného majetku děděním O sazba závisí na příbuzenském vztahu mezi jednotlivými osobami a na hodnotě děděného majetku – 7% až 40% O základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem, snížená o mnohé výlohy, které jsou spojené s pohřbem, a odměnu notáře O od daně jsou osvobozeny příbuzní v řadě přímé, manželé, příbuzní v řadě pobočné, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti, Česká republika nebo územní samosprávný celek

11 DAROVACÍ DAŇ O platí se tehdy, je-li darováním bezúplatně převeden majetek mezi několika osobami jinak než smrtí zůstavitele - existují výjimky, kterými jsou například darování nemovitosti, která je kulturní památkou či darování peněz a majetku, který bude prokazatelně využit na studium, léčení, úhradu sociálních služeb, nákup zdravotních pomůcek nebo na charitativní účely O základem daně je cena majetku, snížená o prokázané dluhy O platí ji většinou obdarovaný, v případě daru do ciziny platí daň dárce O sazba 7% až 40% - osvobozeno je bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině

12 DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI O předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem O základem daně je buď cena podle znaleckého posudku nebo kupní cena; je jím vyšší z těchto dvou cen O sazba daně je 3 % O poplatníkem daně je prodávající, avšak jejím ručitelem je kupující

13 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) O státem nařízená přirážka k ceně, platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci O plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH - v Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč O předmětem daně je dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu, dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

14 DPH O základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění O 2 sazby: základní ve výši 21 % nebo snížená ve výši 15 % (např. potraviny, knihy, noviny a časopisy, léky, sběr komunálního odpadu, hromadná pravidelná doprava, ubytovací služby, kulturní a sportovní akce) O osvobozeno od daně - poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií

15 SPOTŘEBNÍ DAŇ O nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitého zboží na trhu O účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu nebo snížit prodávané množství škodlivého zboží O předmětem daně jsou tabák, alkohol a pohonné hmoty O plátci daně jsou výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů, poplatníky jsou pak kupující výrobku, daň je obsažena v ceně výrobku

16 EKOLOGICKÉ DANĚ O předmětem daně je zemní plyn, pevná paliva a elektřina - plátcem daně jsou především dodavatelé O poplatek, který se platí při registraci (přeregistraci) motorového vozidla, hradí ji vždy osoba, na kterou se vozidlo registruje - příjmy mají posloužit na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků O poplatek platí pro “dvoustopá” osobní a užitková vozidla, jejichž max. hmotnost nepřekračuje 3,5 tuny - platí se pouze jednou u každého registrovaného vozidla O od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, žadatelé o registraci v rámci majetkového vypořádání

17 ZDROJE O http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88 http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88 O http://cs.wikipedia.org/wiki/Poplatek http://cs.wikipedia.org/wiki/Poplatek O http://www.mesec.cz/dane/ http://www.mesec.cz/dane/ O http://www.finance.cz/dane-a-mzda/ http://www.finance.cz/dane-a-mzda/ O http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tce_dan%C4% 9B http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tce_dan%C4% 9B O http://ekodan.eu/ http://ekodan.eu/


Stáhnout ppt "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google