Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DANĚ Když zaplatíš daně… FINANČNÍ GRAMOTNOST. DANĚ Daň =zákonem určená povinná platba ve prospěch veřejného rozpočtu •nedobrovolná •povinná •vynutitelná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DANĚ Když zaplatíš daně… FINANČNÍ GRAMOTNOST. DANĚ Daň =zákonem určená povinná platba ve prospěch veřejného rozpočtu •nedobrovolná •povinná •vynutitelná."— Transkript prezentace:

1 DANĚ Když zaplatíš daně… FINANČNÍ GRAMOTNOST

2 DANĚ Daň =zákonem určená povinná platba ve prospěch veřejného rozpočtu •nedobrovolná •povinná •vynutitelná •nenávratná (zaplacenou daň nelze požadovat zpět) •neekvivalentní (neexistuje nárok na adekvátní plnění) •neúčelová (plátce nemůže ovlivnit, na co bude použita)

3 DANĚ Výše daně sazba daně se počítá různým způsobem 1)pevná částka 2)podíl v procentech z daňového základu (cena zboží, mzda, zisk, velikost majetku,…) 3)jiný výpočet (např. daň z alkoholických nápojů podle množství čistého lihu)

4 DANĚ Daň lineární – výše daně je přímo úměrná daňovému základu progresivní – čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je % sazba regresivní – čím vyšší je daňový základ, tím nižší je % sazba rovná daň lineární daň bez výjimek a úlev

5 DANĚ PŘÍMÉ DANĚ platí sám poplatník  daň z příjmů  daň z nemovitosti  daň dědická  daň darovací  daň z převodu nemovitosti  silniční daň

6 DANĚ NEPŘÍMÉ DANĚ platí plátce daně (například obchodník) plátce ji napřed vybere od poplatníka (například přirážka k ceně)  daň z přidané hodnoty (DPH)  spotřební daň z pohonných hmot z lihu z piva z vína a meziproduktů z tabákových výrobků  ekologická daň

7 DANĚ Daň z příjmu fyzických osob 15 % z příjmu •zaměstnání •funkce ve státní správě, samosprávě •podnikání, honoráře •dividendy, podíly na zisku •pronájem nemovitostí •výhry v loteriích v letech 2013-2015 solidární zvýšení daně 7% u vyšších příjmů (příjem ze zaměstnání nebo z podnikání měsíčně nad 103 536 Kč)

8 DANĚ z daňového základu se odečítá nezdanitelná částka - na poplatníka - na nezaopatřené dítě a odčitatelné položky dary na veřejně prospěšné účely, další…

9 DANĚ Příjmy osvobozené od daně z příjmu příjem z prodeje rodinného domu, pokud v něm prodávající bydlel nejméně 2 roky před prodejem cena ze sportovní soutěže do 10 000 Kč sociální dávky výživné (alimenty) důchod stipendium přijatá náhrada škody dědictví, dary přijaté půjčky …

10 DANĚ Daň z příjmu právnických osob poplatníci se sídlem v ČR platí daně z příjmů ze zdrojů v ČR i z příjmů ze zahraničí poplatníci se sídlem mimo ČR platí daně pouze z příjmů ze zdrojů v ČR 19 % z příjmu

11 DANĚ Daň z nemovitosti daň ze staveb – dokončené budovy, byty, samostatné nebytové prostory daň z pozemků – pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí celý výnos daně obdrží obec, kde se nemovitost nachází

12 DANĚ daň ze staveb (dokončené budovy, byty, samostatné nebytové prostory) výše daně podle výměry půdorysu nadzemní části v m 2 stavby osvobozené od daně: stavby ve vlastnictví státu stavby ve vlastnictví obce, na jejímž území se nacházejí stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci stavby ve vlastnictví církví sloužící k náboženským obřadům a ke správě církví stavby ve vlastnictví obecně prospěšných společností školy, muzea, galerie, státní archivy, knihovny, zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče,…

13 DANĚ daň z pozemků (pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí) výše daně se určí - podle typu pozemku (orná půda, zahrada, hospodářský les, rybník, trvalý travní porost, stavební pozemek,… ) - podle výměry pozemku v m 2 - podle počtu obyvatel obce pozemky osvobozené od daně: zvláště chráněná území remízky, větrolamy veřejně přístupné parky, sportoviště pásy pozemků s rozvody elektrické energie a plynu rekultivované pozemky (osvobozeny od daně na 5-25 let)

14 DANĚ Daň z převodu nemovitostí 4 % z ceny nemovitosti nebo odhadní ceny platí obvykle prodávající převody osvobozené od daně: převod nemovitosti z vlastnictví družstva do vlastnictví člena po splacení členského podílu první prodej nebo převod vlastnictví novostavby nebo bytu v novostavbě, pokud ještě nebyly užívány

15 DANĚ Dědická daň platí se z majetku nabytého děděním nemovitosti (včetně bytů a nebytových prostor) movitý majetek cenné papíry, peníze, pohledávky,… dědí se i dluhy dědictví je možné odmítnout (není možné částečně)

16 DANĚ dědictví osvobozené od daně: nemovitost, která se nachází v zahraničí věci osobní potřeby do 20 000 Kč vklady na účtech (nepodnikatelských), peníze a cenné papíry celkem do 20 000 Kč dědictví po zůstaviteli, který nebyl občanem ČR a měl diplomatické výsady neplatí děti, rodiče, prarodiče, manželé, sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, nevlastní děti, tchán, tchýně, nevlastní rodiče a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu 1 roku ve společné domácnosti ostatní dědicové platí 3,5-20 % hodnoty majetku

17 DANĚ Darovací daň platí se z bezúplatného nabytí nemovitosti, movitého majetku pouze z nemovitostí, které jsou na území ČR platí obvykle obdarovaný pokud není dárce poplatníkem, je ručitelem blízcí příbuzní daň neplatí (stejně jako u dědické daně) ostatní platí 7-40 % hodnoty majetku

18 DANĚ dary osvobozené od daně: dary do 3 000 Kč věci osobní potřeby do 20 000 Kč vklady na účtech (nepodnikatelských), peníze a cenné papíry celkem do 20 000 Kč dárce nebyl občanem ČR a měl diplomatické výsady peníze použité na zvýšení kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb, zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené

19 DANĚ Silniční daň platí se za motorová vozidla, která jsou používána k podnikání neplatí se za: traktory, speciální pásové automobily, bagry vozidla s méně než 4 koly vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla hasičů vozidla zdravotnické, důlní, horské záchranné služby speciální vozidla k údržbě komunikací (zametací, značkovací vozidla, vozidla k odklízení sněhu,…) vozidla na elektrický nebo hybridní pohon, vozidla na plyn

20 DANĚ sazba daně: osobní auta – podle objemu motoru 1 200 – 4 200 Kč za rok nákladní auta – podle hmotnosti vozidla a počtu náprav 1 800 – 50 400 Kč za rok u automobilů mladších 9 let se sazba snižuje

21 DANĚ DPH – daň z přidané hodnoty platí se při nákupu zboží a služeb – daň je obsažena v ceně snížená sazbazákladní sazba rok 201214 %20 % rok 201315 %21 % do snížené sazby DPH patří: potraviny, nealkoholické nápoje vodné a stočné, teplo, palivové dřevo městská doprava, dětské sedačky do automobilů knihy, časopisy, noviny, hudebniny, mapy ubytovací služby, vstupné na kulturní akce, fitcentra léky, zdravotnické a kompenzační pomůcky – berle, sluchadla,… živé rostliny

22 DANĚ Spotřební daň daň z pohonných hmot, z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z tabákových výrobků motorová nafta 10,90 Kč za 1 litr benzín 12,84 Kč za 1 litr alkoholické nápoje 285 Kč za 1 litr čistého ethanolu cigarety 27 % + 1,15 Kč/kus, nejméně 2,10 Kč/kus

23 DANĚ Ekologická daň 1) zavedena od r. 2008 v důsledku členství ČR v EU daň ze zemního plynu daň z pevných paliv8,50 Kč/GJ spalného tepla daň z elektřiny28,30 Kč/MWh 2) zavedena od r. 2009 daň při registraci čtyřkolového motorového vozidla do 3,5 t daň se platí při první změně majitele vozidla v ČR nebo při první registraci vozidla z ciziny při dalších změnách majitele se již neplatí neplatí motorky, vozidla nad 3,5 t, oficiální veteráni 3 000, 5 000 Kč nebo 10 000 Kč podle emisních limitů

24 DANĚ Zdroj: SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: Manuál pro učitele. Praha: Scientia, 2008. 197 s. Autor: Mgr. Pavel Papežík, vytvořeno v roce 2013, určeno pro 9. ročník ZŠ, předmět Finanční gramotnost, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství, tematický okruh Stát a hospodářství.


Stáhnout ppt "DANĚ Když zaplatíš daně… FINANČNÍ GRAMOTNOST. DANĚ Daň =zákonem určená povinná platba ve prospěch veřejného rozpočtu •nedobrovolná •povinná •vynutitelná."

Podobné prezentace


Reklamy Google