Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST Když zaplatíš daně… DANĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST Když zaplatíš daně… DANĚ."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Když zaplatíš daně… DANĚ

2 Daň =zákonem určená povinná platba ve prospěch veřejného rozpočtu
DANĚ Daň =zákonem určená povinná platba ve prospěch veřejného rozpočtu nedobrovolná povinná vynutitelná nenávratná (zaplacenou daň nelze požadovat zpět) neekvivalentní (neexistuje nárok na adekvátní plnění) neúčelová (plátce nemůže ovlivnit, na co bude použita) 2

3 Výše daně sazba daně se počítá různým způsobem pevná částka
podíl v procentech z daňového základu (cena zboží, mzda, zisk, velikost majetku,…) jiný výpočet (např. daň z alkoholických nápojů podle množství čistého lihu) 3

4 Daň lineární – výše daně je přímo úměrná daňovému základu
progresivní – čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je % sazba regresivní – čím vyšší je daňový základ, tím nižší je % sazba rovná daň lineární daň bez výjimek a úlev 4

5 PŘÍMÉ DANĚ platí sám poplatník daň z příjmů daň z nemovitosti
daň dědická daň darovací daň z převodu nemovitosti silniční daň 5

6 NEPŘÍMÉ DANĚ platí plátce daně (například obchodník)
plátce ji napřed vybere od poplatníka (například přirážka k ceně) daň z přidané hodnoty (DPH) spotřební daň z pohonných hmot z lihu z piva z vína a meziproduktů z tabákových výrobků ekologická daň 6

7 Daň z příjmu fyzických osob
DANĚ Daň z příjmu fyzických osob 15 % z příjmu zaměstnání funkce ve státní správě, samosprávě podnikání, honoráře dividendy, podíly na zisku pronájem nemovitostí výhry v loteriích v letech solidární zvýšení daně 7% u vyšších příjmů (příjem ze zaměstnání nebo z podnikání měsíčně nad Kč) 7

8 z daňového základu se odečítá nezdanitelná částka - na poplatníka
- na nezaopatřené dítě a odčitatelné položky dary na veřejně prospěšné účely, další… 8

9 Příjmy osvobozené od daně z příjmu
příjem z prodeje rodinného domu, pokud v něm prodávající bydlel nejméně 2 roky před prodejem cena ze sportovní soutěže do Kč sociální dávky výživné (alimenty) důchod stipendium přijatá náhrada škody dědictví, dary přijaté půjčky 9

10 Daň z příjmu právnických osob
DANĚ Daň z příjmu právnických osob poplatníci se sídlem v ČR platí daně z příjmů ze zdrojů v ČR i z příjmů ze zahraničí poplatníci se sídlem mimo ČR platí daně pouze z příjmů ze zdrojů v ČR 19 % z příjmu 10

11 Daň z nemovitosti daň ze staveb
DANĚ Daň z nemovitosti daň ze staveb – dokončené budovy, byty, samostatné nebytové prostory daň z pozemků – pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí celý výnos daně obdrží obec, kde se nemovitost nachází 11

12 (dokončené budovy, byty, samostatné nebytové prostory)
DANĚ daň ze staveb (dokončené budovy, byty, samostatné nebytové prostory) výše daně podle výměry půdorysu nadzemní části v m2 stavby osvobozené od daně: stavby ve vlastnictví státu stavby ve vlastnictví obce, na jejímž území se nacházejí stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci stavby ve vlastnictví církví sloužící k náboženským obřadům a ke správě církví stavby ve vlastnictví obecně prospěšných společností školy, muzea, galerie, státní archivy, knihovny, zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče,… 12

13 (pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí) výše daně se určí
daň z pozemků (pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí) výše daně se určí - podle typu pozemku (orná půda, zahrada, hospodářský les, rybník, trvalý travní porost, stavební pozemek,… ) - podle výměry pozemku v m2 - podle počtu obyvatel obce pozemky osvobozené od daně: zvláště chráněná území remízky, větrolamy veřejně přístupné parky, sportoviště pásy pozemků s rozvody elektrické energie a plynu rekultivované pozemky (osvobozeny od daně na 5-25 let) 13

14 Daň z převodu nemovitostí
DANĚ Daň z převodu nemovitostí 4 % z ceny nemovitosti nebo odhadní ceny platí obvykle prodávající převody osvobozené od daně: převod nemovitosti z vlastnictví družstva do vlastnictví člena po splacení členského podílu první prodej nebo převod vlastnictví novostavby nebo bytu v novostavbě, pokud ještě nebyly užívány 14

15 Dědická daň platí se z majetku nabytého děděním
DANĚ Dědická daň platí se z majetku nabytého děděním nemovitosti (včetně bytů a nebytových prostor) movitý majetek cenné papíry, peníze, pohledávky,… dědí se i dluhy dědictví je možné odmítnout (není možné částečně) 15

16 dědictví osvobozené od daně: nemovitost, která se nachází v zahraničí
věci osobní potřeby do Kč vklady na účtech (nepodnikatelských), peníze a cenné papíry celkem do Kč dědictví po zůstaviteli, který nebyl občanem ČR a měl diplomatické výsady neplatí děti, rodiče, prarodiče, manželé, sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, nevlastní děti, tchán, tchýně, nevlastní rodiče a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu 1 roku ve společné domácnosti ostatní dědicové platí 3,5-20 % hodnoty majetku 16

17 DANĚ Darovací daň platí se z bezúplatného nabytí nemovitosti, movitého majetku pouze z nemovitostí, které jsou na území ČR platí obvykle obdarovaný pokud není dárce poplatníkem, je ručitelem blízcí příbuzní daň neplatí (stejně jako u dědické daně) ostatní platí 7-40 % hodnoty majetku 17

18 dary osvobozené od daně: dary do 3 000 Kč
věci osobní potřeby do Kč vklady na účtech (nepodnikatelských), peníze a cenné papíry celkem do Kč dárce nebyl občanem ČR a měl diplomatické výsady peníze použité na zvýšení kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb, zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené 18

19 DANĚ Silniční daň platí se za motorová vozidla, která jsou používána k podnikání neplatí se za: traktory, speciální pásové automobily, bagry vozidla s méně než 4 koly vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla hasičů vozidla zdravotnické, důlní, horské záchranné služby speciální vozidla k údržbě komunikací (zametací, značkovací vozidla, vozidla k odklízení sněhu,…) vozidla na elektrický nebo hybridní pohon, vozidla na plyn 19

20 osobní auta – podle objemu motoru 1 200 – 4 200 Kč za rok
DANĚ sazba daně: osobní auta – podle objemu motoru 1 200 – Kč za rok nákladní auta – podle hmotnosti vozidla a počtu náprav 1 800 – Kč za rok u automobilů mladších 9 let se sazba snižuje 20

21 DPH – daň z přidané hodnoty
platí se při nákupu zboží a služeb – daň je obsažena v ceně snížená sazba základní sazba rok % 20 % rok % 21 % do snížené sazby DPH patří: potraviny, nealkoholické nápoje vodné a stočné, teplo, palivové dřevo městská doprava, dětské sedačky do automobilů knihy, časopisy, noviny, hudebniny, mapy ubytovací služby, vstupné na kulturní akce, fitcentra léky, zdravotnické a kompenzační pomůcky – berle, sluchadla,… živé rostliny V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Od se plátcem DPH stává každý český podnikatel, který poskytne nebo přijme službu od podnikatele registrovaného k DPH v jiném státu EU. Tedy bez ohledu na výšku obratu (od 1 Kč). 21

22 DANĚ Spotřební daň daň z pohonných hmot, z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z tabákových výrobků motorová nafta 10,90 Kč za 1 litr benzín ,84 Kč za 1 litr alkoholické nápoje Kč za 1 litr čistého ethanolu cigarety % + 1,15 Kč/kus, nejméně 2,10 Kč/kus 22

23 Ekologická daň 1) zavedena od r. 2008 v důsledku členství ČR v EU
DANĚ Ekologická daň 1) zavedena od r v důsledku členství ČR v EU daň ze zemního plynu daň z pevných paliv 8,50 Kč/GJ spalného tepla daň z elektřiny 28,30 Kč/MWh 2) zavedena od r. 2009 daň při registraci čtyřkolového motorového vozidla do 3,5 t daň se platí při první změně majitele vozidla v ČR nebo při první registraci vozidla z ciziny při dalších změnách majitele se již neplatí neplatí motorky, vozidla nad 3,5 t, oficiální veteráni 3 000, Kč nebo Kč podle emisních limitů 23

24 DANĚ Zdroj: SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: Manuál pro učitele. Praha: Scientia, s. Autor: Mgr. Pavel Papežík, vytvořeno v roce 2013, určeno pro 9. ročník ZŠ, předmět Finanční gramotnost, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství, tematický okruh Stát a hospodářství.


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST Když zaplatíš daně… DANĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google