Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň dědická Je vázána na nabytí majetku děděním (tzn. jedná se o bezúplatné nabytí majetku) Poplatník daně → jednotlivý dědic Dědictví se realizuje na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň dědická Je vázána na nabytí majetku děděním (tzn. jedná se o bezúplatné nabytí majetku) Poplatník daně → jednotlivý dědic Dědictví se realizuje na."— Transkript prezentace:

1 Daň dědická Je vázána na nabytí majetku děděním (tzn. jedná se o bezúplatné nabytí majetku) Poplatník daně → jednotlivý dědic Dědictví se realizuje na základě rozhodnutí příslušného orgánu v řízení o dědictví a soud většinou pověřuje notáře (jako soudního komisaře k projednání dědictví).

2 Předpokládá několik skutečností:  Úmrtí zůstavitele  Dědictví se nabývá na základě závěti na základě zákona z obou těchto důvodů  Dědic – osoba potvrzená jako nabyvatel pozůstalosti nebo její části (dědicem lze označit osobu až po té, co ji potvrdí svým usnesením soud)

3 Odúmrť  k dané pozůstalosti není žádných dědiců → majetek nabude stát  Je to odlišný případ od běžného způsobu nabývání dědictví, neboť zákon nepřipouští situaci, že by k nějakému majetku nebyl vlastník. Proto také v tomto případě nejde o nabytí pozůstalosti děděním a proto také v tomto případě stát není dědicem a nabytí tohoto majetku do vlastnictví státu nepodléhá dani dědické.

4 Nabytí majetku formou odúmrtí jinou osobou než státem  Jen výjimečně  jedná se o nepatrnou hodnotu dědictví a je přenecháno tomu, kdo zařizoval pohřeb, jako kompenzaci za vynaložené náklady.  Rovněž může být přenecháno věřitelům zůstavitele k úhradě dluhů.

5 Den nabytí dědictví → den úmrtí zůstavitele Podle podmínek k tomuto datu se stanoví i cena dědictví Pro stanovení předmětu daně je důležité u zůstavitele v době smrti občanství trvalý pobyt

6 Předmět daně dědické a darovací NEMOVITOSTI MOVITÝ MAJETEK Jen ležící na území ČR Zůstavitel - dárce - bydliště na území ČR a byl občanem ČR ANO Neplatí alespoň jedna z podmínek Veškerý (tzn. v tuzemsku i zahraničí) Nacházející se v ČR

7 Sazba daně 1. Klouzavě progresivní 2. Diferencovaná dle zařazení poplatníků do skupin dle míry příbuzenského vztahu 3. Odvozeny od sazeb daně darovací, tak že výsledná částka daně dědické se zjemní a násobí se koef. 0,5

8 Zaokrouhlování:  Daňový základ – na 100 Kč nahoru  Vypočtená daň na celé koruny nahoru  Minimální výše u všech převodových daní je 100 Kč

9 I.příbuzenská skupina uplatňuje naprosté osvobození veškerého zděděného majetku toto osvobození není třeba uplatnit v daňovém přiznání II. a III. příbuzenská skupina uplatňuje částečné osvobození zděděného majetku (tzn. odvedeme daň z částky nad osvobozený limit) toto osvobození musí se uplatnit v daňovém přiznání

10 Dle občanského zákoníka → osoby blízké: § 117  Stupeň příbuzenství dvou osob se určuje podle počtu zrození, jimiž v řadě přímé pochází jedna od druhé a v řadě pobočné obě od nejbližšího společného předka.

11 I. skupina je tvořena:  příbuznými v řadě přímé – jedná se o pokrevní linii jak vzestupnou, tak sestupnou,tedy se jedná jak o potomky, tak i o předky (synové dcery, vnukové, pravnukové, otec, děd, praděd, apod.)  manželé, ale pouze za trvání manželství, nikdy ne bývalí manželé.

12 II. skupina - příbuzní v řadě pobočné:  sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety;  manželé dětí (zeťové a snachy),  děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a  osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.

13 III. skupina  ostatní fyzické osoby a právnické osoby.  U této skupiny již není důležitý vztah zůstavitele a dědice (popř. dárce a obdarovaného).

14 Společná domácnost - § 115 občanského zák.  domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.  Svým charakterem je společná domácnost určitým ekonomických a spotřebním společenstvím a důležitý je vždy úmysl trvalého soužití a společného hospodaření.

15 Základ daně Cena majetku nabytého dědicem (cena dědického podílu) Dle zákona o oceňování majetku – č. 151/97Sb., ve znění pozdějších předpisů V případě Nemovitosti (v praxi –pořízení znaleckého posudku) Movitých věcí (tzv. cena obvyklá)

16 Snižuje se o:  prokázané dluhy zůstavitele, pokud na dědice přešly zůstavitelovou smrtí (např. dlužné daně a poplatky),  přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele  odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví  dědickou dávku prokazatelně zaplacenou v cizině


Stáhnout ppt "Daň dědická Je vázána na nabytí majetku děděním (tzn. jedná se o bezúplatné nabytí majetku) Poplatník daně → jednotlivý dědic Dědictví se realizuje na."

Podobné prezentace


Reklamy Google