Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 23. únor 2013VY_32_INOVACE_140213_Obcanske_pravo_DUM Občanské právo

2  Upravuje vzájemné vztahy mezi občany navzájem, fyzickými a právnickými osobami a mezi nimi a státem.  Stanovuje pravidla vlastnických poměrů, pravidla plynoucí ze závazkového práva a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti.  Základním pramenem je občanský zákoník.

3 Vlastnické právo  Zaručuje vlastníkovi oprávnění předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.  Zbavit někoho jeho vlastnictví neboli vyvlastnit je možné jen za výjimečných okolností (ve veřejném zájmu a na základě zákona).  Vlastníkovi je přitom poskytnuta náhrada.

4  Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. Zároveň musí respektovat vlastnictví jiného.  Vlastnictví věci lze nabýt především kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, případně rozhodnutím státního orgánu.

5  Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji odevzdat vlastníkovi nebo obci.  Pokud vlastní věc více lidí, jedná se o tzv. podílové spoluvlastnictví, v němž se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech. O hospodaření s věcí rozhoduje většina.

6  Majetek, který nabyli manželé, je jejich společným jměním. Obvyklou správu může vykonávat každý z manželů, v závažných úkonech je třeba souhlasu obou.  Vlastnictví nemovité věci může být omezeno tzv. věcným břemenem – vlastník je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.

7  Zvláštním typem vlastnictví je duševní vlastnictví – nehmotný majetek, který je výsledkem tvůrčí činnosti a myšlení člověka.

8 Dědické právo  Řeší přechod majetku zemřelé osoby (zůstavitele) na pozůstalé (dědice). Dědí se dvěma způsoby: a)Ze závěti (prvotní dokument pro dědické nástupnictví). b)Ze zákona (pokud neexistuje závěť, nastupují dědici daní zákonem).

9 A)Závěť  Může člověk napsat vlastní rukou, nebo zřídit za účasti svědků, či ve formě notářského zápisu.  Závětí se ustanoví dědici, případně jejich podíly, věci a práva, které jim mají připadnout.  Nezletilí potomci musí zdědit alespoň tolik, kolik jim přiznává zákon, zletilí potomci alespoň polovinu dědického podílu ze zákona.

10 B) Ze zákona se dědí postupně ve 4 skupinách: 1.Nejprve rovným dílem manžel zůstavitele a jeho děti. 2.Pokud žádní potomci nezůstali, dědí manžel (partner), rodiče zemřelého a ti, kteří s ním žili alespoň rok před smrtí ve společné domácnosti. 3.Sourozenci zemřelého a ti, kteří s ním žili ve společné domácnosti. 4.Prarodiče zůstavitele, příp. jejich děti.

11  Potomka je možné za určitých okolností vydědit = neposkytl-li zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy potřebnou pomoc v nemoci nebo ve stáří, neprojevuje-li o zůstavitele opravdový zájem, byl-li odsouzen pro úmyslný trestný čin k odnětí svobody nejméně na 1 rok nebo vede-li trvale nezřízený život.

12 Závazkové právo  Vzniká z právních úkonů, zejména ze smluv.  Z platného závazku je dlužník povinen něco dát, konat, něčeho se zdržet nebo něco trpět a věřitel je oprávněn to od něj požadovat.  Jedním ze základních pravidel je odpovědnost za vady.

13 Smlouvy  kupní smlouva  smlouva o dílo  smlouva o půjčce  nájemní smlouva  pojistná smlouva  cestovní smlouva  pracovní smlouva  spotřebitelská smlouva

14 Občanské soudní řízení  Právem upravený postup, zejména při rozhodování sporů v soukromoprávní oblasti.  Upravuje je občanský soudní řád.  Řízení se zahajuje zpravidla na návrh toho, kdo se domáhá rozhodnutí, tedy na základě žaloby.

15 Účastníky jsou: a)Navrhovatel (žalobce) – uplatňuje svá práva. b)Odpůrce (žalovaný) – je po něm požadováno splnění povinnosti.  Návrh musí obsahovat označení žalobce i žalovaného, vylíčení rozhodujících skutečností věci, návrhy důkazů k tvrzení žalobce a formulaci toho, čeho se navrhovatel domáhá.

16 Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google