Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO DĚDICKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO DĚDICKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO DĚDICKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 VYMEZENÍ POJMU DĚDICKÉ PRÁVO = právní normy upravující přechod práv a povinností na základě dědické posloupnosti = oprávnění určitého subjektu stát se dědicem po zemřelé fyzické osobě +

3 ZÁSADY DĚDICKÉHO PRÁVA zásada univerzální sukcese Dědic vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele. zásada přechodu zůstavitelem zachovaného majetku na dědice smrtí zůstavitele Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. +

4 PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA občanský zákoník občanský zákoník (§460 – 487) Najdeme zde ustanovení:  o nabytí dědictví,  o dědické způsobilosti i nezpůsobilosti,  o možnosti odmítnutí dědictví,  o vydědění,  o přechodu dluhů,  o předluženém dědictví atd. +

5 PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA občanský soudní řád Upravuje řízení před soudem ve věci dědictví a také postavení notářů jako soudních komisařů v řízení o dědictví. +

6 PŘEDPOKLADY DĚDĚNÍ  smrt zůstavitele  existence dědictví  právní důvod dědění  způsobilý dědic +

7 SMRT ZŮSTAVITELE  Základním předpokladem k realizaci dědického práva je smrt člověka, jehož majetek má v případě jeho smrti přejít na jiné subjekty. +

8 PROHLÁŠENÍ OSOBY ZA MRTVOU Dva případy, kdy soud může prohlásit fyzickou osobu za mrtvou:  zjistí-li se smrt fyzické osoby jinými důkazními prostředky než ohledáním mrtvoly a vydáním úmrtního listu  je-li pravděpodobné, že nezvěstná fyzická osoba již nežije. +

9 EXISTENCE DĚDICTVÍ  Dalším předpokladem k realizaci dědického práva je existence práv, zejména vlastnických práv, která mají na dědice přejít.  Tedy existence dědictví. +

10 CO PATŘÍ DO DĚDICTVÍ  věci v individuálním vlastnictví  movité  nemovité  pohledávky zůstavitele  práva  autorská  práva z vynálezů a objevů aj.  dluhy  peněžité nároky zůstavitele vůči zaměstnavateli +

11 CO NENÍ PŘEDMĚTEM DĚDICTVÍ  peněžité nároky zaměstnavatele vůči zůstaviteli  peněžité nároky z nemocenského pojištění  peněžité nároky ze sociálního zabezpečení  pojistné plnění z pojištění osob +

12 PRÁVNÍ DŮVOD DĚDĚNÍ Občanský zákoník vymezuje pouze dva právní důvody dědění dva právní důvody dědění: 1)závěť 2)zákon +

13 ZPŮSOBILÝ DĚDIC Dědic:  ten, kdo se dožil smrti zůstavitele  musí mít právní subjektivitu Nezpůsobilý dědic:  ten, kdo se dopustil úmyslného trestního činu proti zůstaviteli  ten, kdo zabrání zůstaviteli pořídit závěť nebo ji odvolat +

14 DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI  Závěť  Závěť (poslední vůle, testament) je formální jednostranný projev vůle o tom, komu má v případě pořizovatelovy smrti zanechaný majetek připadnout. +

15 DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI  Osoba způsobilá pořídit závěť je ta,která dosáhla věku 18 let a nebyla zbavena způsobilosti pořizovatel k právním úkonům, případně v této způsobilosti omezena (pořizovatel). +

16 SEPSÁNÍ ZÁVĚTI = formální úkon, kdy při nedodržení předepsané formy tento nedostatek způsobuje neplatnost závěti. +

17 FORMY ZÁVĚTI  holografní  allografní  notářským zápisem +

18 HOLOGRAFNÍ ZÁVĚŤ =závěť vlastnoruční  musí být sepsána vlastní rukou  musí být podepsána s vlastnoručně uvedeným datem sepsání  podpis musí být pod textem  jakýkoliv text pod podpisem je právně neplatný http://www.ivzory.cz/04o-vzor-zavet-vlastnorucni.html +

19 ALLOGRAFNÍ ZÁVĚŤ =může být napsána jinak než vlastní rukou pořizovatele  může být napsána na psacím stroji, na počítači, vytištěná, nebo cizí rukou  musí být vlastnoručně podepsaná  musí být přítomni dva svědci, před nimiž pořizovatel potvrdí, že se jedná o jeho poslední vůli  svědci svým podpisem stvrzují, že na jimi podepsaném papíru je obsažena poslední vůle zůstavitele +

20 ZÁVĚŤ NOTÁŘSKÝM ZÁPISEM =zůstavitel může projevit svou poslední vůli i do notářského zápisu +

21 SVĚDCI POSLEDNÍ VŮLE  Pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům.  Svědky nemohou být:  osoby nevidomé  osoby němé  neznající jazyk poslední vůle  osoby, které mají podle závěti dědit +

22 OBSAH ZÁVĚTI  Závěť má přesně stanovené obsahové náležitosti:  musí z ní být patrno, kdo je pořizovatel  koho pořizovatel stanovuje svým dědicem  s jakým majetkem disponuje (univerzální nebo singulární sukcese) +

23 NEOPOMENUTELNÝ DĚDIC  Tento institut je v zákoně stanoven pro případ, že by zůstavitel svévolně chtěl opomenout své potomky.  Nezletilý potomek musí dostat alespoň tolik, kolik činí jeho podíl ze zákona.  Zletilý potomek alespoň tolik, kolik činí jedna polovina jeho dědického podílu ze zákona.  Pokud závěť tomuto odporuje, je v této části neplatná. +

24 NÁHRADNÍ DĚDIC  Pro případ, že by závětní dědic nenabyl dědictví z důvodu, že:  v době smrti zůstavitele již nežije nebo  dědictví odmítl nebo  se stal nezpůsobilým dědicem, může být v závěti stanoven náhradní dědic. +

25 ZRUŠENÍ ZÁVĚTI Způsoby zrušení závěti Způsoby zrušení závěti:  sepsáním nové závěti  odvoláním závěti  zničením závěti +

26 DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA Případ, kdy zůstavitel zemře bez zanechání závěti nebo když testamentární dědic z jakýchkoli důvodů dědictví nenabude. Pak dochází dědické posloupnosti ze zákona k dědické posloupnosti ze zákona (čtyři dědické skupiny). +

27 PRVNÍ DĚDICKÁ SKUPINA Nejbližší členové zůstavitelovy rodiny:  děti,  manžel, manželka. Každý dědí stejným dílem. +

28 DRUHÁ DĚDICKÁ SKUPINA Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině:  manžel, manželka,  zůstavitelovi rodiče,  osoby spolužijící. +

29 TŘETÍ DĚDICKÁ SKUPINA Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině:  zůstavitelovi sourozenci,  osoby spolužijící. +

30 ČTVRTÁ DĚDICKÁ SKUPINA Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, dědí ve čtvrté skupině stejným dílem:  prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem:  jejich děti. +

31 ODÚMRŤ Dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.  tzv. majetek bez pána  stát nemá právo ho odmítnout  za dluhy stát odpovídá jen do výše hodnoty nabytého majetku +

32 ZAPOČTENÍ DARŮ Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování. +

33 VYDĚDĚNÍ Zůstavitel může vydědit potomka, jestliže:  v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří či jiných závažných případech,  o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,  byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,  trvale vede nezřízený život. http://www.vzory-zdarma.cz/dedicka-rizeni/vydedeni/listina-o-vydedeni/ +

34 KONTROLNÍ OTÁZKY 1.Co rozumíte pod pojmem existence dědictví? 2.Jaký je rozdíl mezi závětí holografní a allografní? 3.Kdo je neopomenutelný dědic a kdo náhradní dědic? 4.Jak rozděluje občanský zákoník dědice v případě dědění ze zákona? Popište jednotlivé dědické skupiny. 5.Kdy může zůstavitel vydědit potomka? +

35 DĚDICKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : www.wikipedie.cz Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006


Stáhnout ppt "PRÁVO DĚDICKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google