Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014/2015 Katedra COLLEGIUM AUTORITA Má ň a 15. 11. 2014 Collegium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014/2015 Katedra COLLEGIUM AUTORITA Má ň a 15. 11. 2014 Collegium."— Transkript prezentace:

1 2014/2015 Katedra COLLEGIUM AUTORITA Má ň a 15. 11. 2014 Collegium

2 2014/2015 P ř edstavení Má ň a - Marie Tesa ř ová - vedoucí st ř ediska Paprsek, Praha 4 – Kunratice –Č K Ř em ř ich, VK Ventus, ILK Gemini Katedra Collegium: – o vedení, autorit ě, kázni, spolupráci, týmu, vedení porad, jak nebýt na oddíl sám… Collegium

3 2014/2015 Kompetence Ví, jaké jsou hlavní zdroje autority. Umí si autoritu dlouhodob ě budovat. Umí vysv ě tlit, jaký vliv mají schopnosti v ů dce na jeho autoritu. Uv ě domuje si, které jeho vlastnosti a dovednosti mohou být zdrojem autority v ůč i č len ů m oddílu. Umí dob ř e n ě jaký obor skautské č innosti (tábo ř ení, znalost p ř írody, um ě ní, …). Ví, jaká rizika p ř ináší autorita a moc, uva ž uje nad mo ž nými p ř íklady zneu ž ití moci a autority ve skautském prost ř edí. Nezneu ž ívá své autority. Uv ě domuje si, ž e je v ka ž dé situaci vzorem (a ť chce nebo nechce), a uv ě domuje si d ů sledky svého chování. Collegium

4 2014/2015 Autorita Co je to autorita? Collegium

5 2014/2015 Autorita Osoba, kterou ostatní následují Vztah k této osob ě Collegium

6 2014/2015 Autorita v oddíle Jiná ne ž ta ve škole nebo mezi kamarády Autorita je vztah, sociální atribut Collegium

7 2014/2015 Autorita v oddíle Autorita je n ě co, co dává v ě tší d ů raz na pokyny a p ř isp ě je k tomu, aby byly spln ě ny. N ě co, co zp ů sobí, ž e ostatní ud ě lají to, co by t ř eba sami od sebe neud ě lali. Collegium

8 2014/2015 Autorita v oddíle D ů le ž ité se chovat správn ě Autoritu m ůž e mít i ten, kdo správn ě nevede  špatný dopad na d ě ti ! Collegium

9 2014/2015 Zdroje autority Na č em mohu já zalo ž it svou autoritu pro vedení oddílu? (rozd ě lení do dvojic) Collegium

10 2014/2015 Zdroje autority (1) Funkce V ě k Odznak a nášivky Pravomoc trestat a odm ěň ovat Collegium

11 2014/2015 Zdroje autority (2) Vztah D ů v ě ra Respekt Collegium

12 2014/2015 Zdroje autority (3) Osobní p ř íklad Collegium

13 2014/2015 Zdroje autority (4) V ě domosti, zkušenosti, znalosti Imponují Stádo zeber Collegium

14 2014/2015 Stádo zeber Zako ř en ě ný pocit „on se o m ě postará“ D ě ti nám bezmezn ě d ů v ěř ují, ž e:  se neztratí  ž e nebudou mít hlad  ž e jim nebude zima  ž e je n ě kde nenecháme… Collegium

15 2014/2015 Budování autority Základ je ve zdrojích autority Usilovat o d ů v ě ru d ě tí Sna ž it se jí neztrácet Neselhávat jako zebra Neztratit, nevyhladov ě t… Collegium

16 2014/2015 Zneu ž ívání autority Zneu ž íváním autority ji (automaticky) č lov ě k (hned) neztrácí! Jsme neustálým p ř íkladem! Collegium

17 2014/2015 Rizika moci a zneu ž ívání autority Jsou následující p ř íklady ze ž ivota oddíl ů zneu ž íváním autority nebo ne? Collegium

18 2014/2015 Táborový ř ád je p ř edevším pro d ě ti Collegium

19 2014/2015 Štípat d ř evo a nosit vodu by m ě ly výhradn ě d ě ti Collegium

20 2014/2015 Mytí ešusu vedoucímu Collegium

21 2014/2015 Ob č asné p ř inášení ob ě da vedoucímu a ž ke stolu Collegium

22 2014/2015 Kdy ž jde hlavní vedoucí do kostela, m ě ly by jít d ě ti taky, i kdy ž nejsou k ř es ť anský oddíl Collegium

23 2014/2015 Neškodná diskuze o tom, ž e politická strana, kterou volím já (vedoucí) je nejlepší. D ě ti by to p ř ece m ě ly v ě d ě t! Collegium

24 2014/2015 M ě l bych jim to znovu p ř ipomenout, jak mají být rády, ž e vedu oddíl zrovna já, proto ž e já to umím opravdu nejlépe, i kdy ž to všechno d ě lám jenom kv ů li nim! Collegium

25 2014/2015 Navíc já mám v ž dycky pravdu! Collegium

26 2014/2015 Hlavní vedoucí si na tábo ř e m ůž e d ě lat, co chce. Nesmí tím ovšem ohro ž ovat d ě ti. Collegium

27 2014/2015 20tiletý vedoucí a 16tiletá rádkyn ě … Rozdíl 4 roky, to je tak akorát… Collegium

28 2014/2015 Co napadá Vás? … Collegium

29 2014/2015 A co tento p ř íklad? Je to zneu ž ití autority? Kdy ž je na tábo ř e jedním z trest ů hned po ve č erce obcházet tábor v kostýmu bílé paní se sví č kou v ruce a od ř íkávání básni č ky: Zakletý(á) jsem v Bílou paní, duše má te ď nemá stání, nepo ř ádek je m ů j druh, vysvobození mé p ř ijde, a ž obejdu 3x kruh. Húú, húú, húú.

30 2014/2015 Nedbalostní zneu ž ití autority Nemusí ji být zneu ž ito v ě dom ě č i cht ě n ě D ů sledky mohou být stejn ě zlé Collegium

31 2014/2015 Rizika autority a moci M ůž e být „zneu ž ita“ i opa č ným sm ě rem – Dít ě nalo ž í na vedoucího p ř íliš – V ě d ě t, ž e nemusím všechno vy ř ešit já… Collegium

32 2014/2015 Doporu č ená literatura: Velen Fanderlík: Listy Jurovi Collegium

33 2014/2015 Shrnutí Autorita je vztah n ě koho s n ě kým. V ě d ě t, na č em mohu zalo ž it svou autoritu. A naopak, na č em ji mohu ztrácet. Neselhávat jako zebra… Uv ě domovat si rizika autority a moci. Nezneu ž ívat svoji autority. P ř emýšlet nad tím, co d ě lám! V ě d ě t, ž e jsem d ě tem neustálým vzorem… Collegium

34 2014/2015 D ě kuji za pozornost Collegium


Stáhnout ppt "2014/2015 Katedra COLLEGIUM AUTORITA Má ň a 15. 11. 2014 Collegium."

Podobné prezentace


Reklamy Google