Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Collegium Jak nebýt na oddíl sám, tým, spolupráce Má ň a 6. – 8. 2. 2015 Collegium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Collegium Jak nebýt na oddíl sám, tým, spolupráce Má ň a 6. – 8. 2. 2015 Collegium."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Collegium Jak nebýt na oddíl sám, tým, spolupráce Má ň a 6. – 8. 2. 2015 Collegium

2 2012 / 2013 Kompetence Umí spolupracovat s ostatními. Umí pracovat v týmu. Ví, jakým jednáním m ůž e odradit ostatní lidi od spolupráce. Umí podporovat soudr ž nost skupiny (v oddíle), ví, ž e je to d ů le ž ité. Umí vytvo ř it ze skupiny partu (lidi se spolu cítí dob ř e, rozumí si). Uv ě domuje si pot ř ebnost spolupracovník ů p ř i vedení oddílu Ví, jak hledat a získávat spolupracovníky (v oddíle i mimo n ě j). Doká ž e si udr ž et kontakt s lidmi, kte ř í z oddílu odejdou, vyu ž ít je nap ř. jako „externisty“. Chápe, ž e pro úsp ě šné trvání oddílu je nutné hledat si nástupce. Ví, jak si nástupce najít a jak ho p ř ipravit pro p ř evzetí oddílu. Collegium

3 2012 / 2013 Oddíl Medv ě d ů a Brtník ů P ř íb ě h

4 2012 / 2013 Oddíl Medv ě d ů a Brtník ů Líbí se Vám oddíl Medv ě d ů ? Bylo tam v ů bec n ě co špatn ě ?

5 2012 / 2013 Je pot ř eba si shán ě t spolupracovníky!

6 2012 / 2013 Tým Drahý, ale mocný nástroj Collegium

7 2012 / 2013 Charakteristika týmu Co je tým? Collegium

8 2012 / 2013 Charakteristika týmu Tým je skupina Ne ka ž dá skupina je tým Synergický efekt (1+1>2) Collegium

9 2012 / 2013 K č emu je a není dobrý tým? Collegium

10 2012 / 2013 K č emu je dobrý tým? Nové úkoly Komplikovaná zadání Nedostatek informací Špatn ě strukturované problémy Collegium

11 2012 / 2013 Úplný tým Tým musí zabezpe č it všechny pot ř ebné funkce Tým musí mít všechny kompetence (znalosti, dovednosti,…) Tým by m ě l personáln ě pokrýt všechny týmové role Collegium

12 2012 / 2013 Týmové role Týmová role = sociální role (nap ř. šašek, pracant, organizátor) Rozdílnost je ku prosp ě chu (kdy ž jsou v týmu všichni stejní, nem ůž e tým fungovat) Více o Belbinovi na p ř íštím víkendu. Collegium

13 2012 / 2013 Týmová spolupráce Nejen práce, ale i zábava Být spolu pohromad ě jak p ř i práci, tak p ř i zábav ě Aby lidé v sob ě nevid ě li jen ty prošvihnuté termíny Team-building – víkend – jedno odpoledne/ve č er – ale i b ě hem porad (nejen porada, ale i ob č erstvení, jiný program) Collegium

14 2012 / 2013 Projekt 1+1>2 Velké úkoly rozd ě lujme na v ě tší Malé úkoly shlukujme do smysluplných celk ů Odlišujme samostatné projekty Kdo nám m ůž e pomoci? Collegium

15 2012 / 2013 Kde hledat lidi/spolupracovníky? Insourcing – Hledat č leny a spolupracovníky uvnit ř oddílu/st ř ediska – V ě d ě t, jaké lidi máme v oddíle/st ř edisku – Dát jim prostor, v ě d ě t, co umí Dále na dob ř e ohrani č ené úkoly: – Starší č lenové – Bývalí č lenové – Externí č lenové –Č lenové, co necht ě jí funkci, ale úkol Vyu ž ít toho, co umí Jasn ě zadávat úkoly, kompetence, prost ř edky Z ů stat v kontaktu Collegium

16 2012 / 2013 Kde hledat lidi/spolupracovníky? Outsourcing – Máte n ě kdo zkušenost?

17 2012 / 2013 Kde hledat lidi/spolupracovníky? Outsourcing – Rodi č e – P ř íbuzní a známí č len ů – Sousedi – Organizace v obci – Odborníci – Bývalí skauti (Tomíci..) – Lidi se zájmem o p ř írodu, outdoor (u č itelé p ř írodopisu, horolezci) – Lidi se zájmem výchovu (u č itelé…) – Lidé, kterým imponuje skautská myšlenka (kolegové…)

18 2012 / 2013 Na co si dát pozor „Pane profesore, my bychom pot ř ebovali n ě koho na kontrolu na Svojsíká č, na poznáva č ku list ů. Letos to nebude moc dlouhý, bude tam jen patnáct dru ž in. Jo a ješt ě tam budou dv ě šestky vl č at, ale ty se nebodují, ty to mají jen jako trénink na p ř íští rok. Ješt ě jsme p ř emýšleli o tom, ž e bychom to zkombinovali s kimovkou, co vy na to? Aspo ň pro ty, co mají odborku, ne?“

19 2012 / 2013 „Pane profesore, my bychom pot ř ebovali n ě koho na kontrolu na Svojsíká č, na poznáva č ku list ů. Letos to nebude moc dlouhý, bude tam jen patnáct dru ž in. Jo a ješt ě tam budou dv ě šestky vl č at, ale ty se nebodují, ty to mají jen jako trénink na p ř íští rok. Ješt ě jsme p ř emýšleli o tom, ž e bychom to zkombinovali s kimovkou, co vy na to? Aspo ň pro ty, co mají odborku, ne?“

20 2012 / 2013 Viz mejly rodi čů m 12. 2. 2014 Dobrý den, m ů j syn by k vám rád nastoupil ke skaut ů m. Kdy m ůž e p ř ijít na sch ů zku?

21 2012 / 2013 12. 2. 2014 Dobrý den, m ů j syn by k vám rád nastoupil ke skaut ů m. Kdy m ůž e p ř ijít na sch ů zku? Dobrý den, ve č tvrtek v 6. S pozdravem Rulík – Petr Kontruš

22 2012 / 2013 DÚ Odpov ě d ě t na reálné mejly od rodi čů. Pro zjednodušení zašlu e-mailem a odpovíte té ž e-mailem, jako byste psali t ě m rodi čů m, ne mn ě ;)

23 2012 / 2013 Co musím mít rozmyšleno Srozumitelný jazyk Popis úkolu (job description) – O č ekávané výsledky práce, kritéria hodnocení – Délka kontraktu (doba ur č itá / neur č itá) –Č asové nároky – Po ž adovaná kvalifikace (formální /neformální) – Pravomoci a zdroje – Za ř azení v organizaci (nad ř ízení, tým, …) S kým mluvím – Pro č zrovna tento č lov ě k pro tuto práci – Pro č by to m ě l chtít d ě lat

24 2012 / 2013 Nezapomenout na: Vnímám úkol jako u ž ite č ný, smysluplný a d ů le ž itý Mohu vyu ž ít svých schopností Dostávám zp ě tnou vazbu, zda pracuji dob ř e

25 2012 / 2013 Získáním č lov ě ka k úkolu to nekon č í! Vedení Podpora Vzd ě lávání Zp ě tná vazba Foot in the door –Č ím dál šahám, tím mén ě m ůž u chtít – Z ů stat v kontaktu (pozd ě ji m ůž u chtít více) – Za č ít drobn ě jšími (ale smysluplnými úkoly) – Mohu vyu ž ít opakovan ě

26 2012 / 2013 HLEDÁNÍ NÁSTUPCE Collegium

27 2012 / 2013 Pokud vedete oddíl, jak vám byl oddíl p ř edán?

28 2012 / 2013 Nástupce Šéf musí znát své lidi Dostate č n ě dop ř edu se rozhlí ž et, komu bych mohl oddíl p ř edat Mluvit s ní(m) o tom (ve vhodnou dobu!) P ř ipravit ho! Nehodit ho do vody!

29 2012 / 2013 Aktivita Vybavte si č lov ě ka, s kterým se vám dob ř e spolupracuje. PRO Č ? Jaké jsou jeho VLASTNOSTI, díky nim ž se vám s ním dob ř e spolupracuje? Napište ty VLASTNOSTI na papír. 3 minuty... 29

30 2012 / 2013 Co spolupráci prospívá a co jí škodí? 30

31 2012 / 2013 Kdy si mám za č ít hledat svého nástupce?

32 2012 / 2013 Kdy si mám za č ít hledat svého nástupce? V den svého zvolení do funkce…

33 2012 / 2013 Shrnutí Tým je drahý, ale mocný nástroj Není dobré být na oddíl sám Insourcing, Outsourcing Dop ř edu rozmyšleno job description Získáním č lov ě ka k úkolu nábor nekon č í! P ř emýšlet na p ř ípadným svým nástupcem velmi dop ř edu a p ř ipravit ho na funkci

34 2012 / 2013 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Collegium Jak nebýt na oddíl sám, tým, spolupráce Má ň a 6. – 8. 2. 2015 Collegium."

Podobné prezentace


Reklamy Google