Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordina č ní skupina Rodiny, d ě ti a mládež Zámek 22. 6. 2015 "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“ 3. Komunitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordina č ní skupina Rodiny, d ě ti a mládež Zámek 22. 6. 2015 "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“ 3. Komunitní."— Transkript prezentace:

1 Koordina č ní skupina Rodiny, d ě ti a mládež Zámek 22. 6. 2015 "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“ 3. Komunitní plán sociálních služeb v Děčíně 2015 - 2018

2 Cílová skupina KS Rodiny, děti a mládež Rodiny D ě ti Mládež "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

3 Cíle a opatření 3. komunitního plánu 1. Udržení stávající sít ě služeb zam ěř ených na rodiny, d ě ti a mládež 2. Rozvoj stávajících sociálních služeb zam ěř ených na rodiny s d ě tmi 3. Z ř ízení nových služeb zam ěř ených na rodiny s d ě tmi 4. Udržení a rozvoj dalších aktivit zam ěř ených na rodiny s d ě tmi "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

4 Cíl 1. Udržení stávající sítě služeb zaměřených na rodiny, děti a mládež Vznikly z reakce na pot ř eby, problematiku cílové skupiny a zkušenostmi poskytovatel ů D ů ležité pro zdravý vývoj cílové skupiny Služby podporují:  rodiny v nep ř íznivých životních situacích  snížení sociální ho vylou č ení rodin  d ě ti a mládež v problémových rodinách; v sociáln ě vylou č ených lokalitách  podchycení nep ř íznivé situace ohrožující fungování rodin "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

5 Cíl 2. Rozvoj stávajících sociálních služeb zaměřených na rodiny, děti a mládež Nutný i p ř es silnou základnu stávajících služeb Nutný pro zdravý vývoj cílové skupiny Jedná hlavn ě o zvýšení kapacity odborného poradenství a rozší ř ení terénní práce Nutnost personálního navýšení  u více osob rychleji ř ešit problém  využití nových prvk ů "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

6 Cíl 3. Zřízení nových služeb zaměřených na rodiny s dětmi Nízkoprahové za ř ízení pro d ě ti a mládež (NZDM) poskytovatelé služeb poukazují na pot ř ebu vzniku NZDM je pot ř eba:  poskytnout smysluplné trávení volného č asu  pomoc se za č len ě ním do školního kolektivu; do spole č nosti  motivovat ke vzd ě lání  následná pomoc ke vstupu na trh práce  zastavení inklinace k patologickým jev ů m u mládeže. "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

7 Cíl 4. Udržení a rozvoj dalších aktivit zaměřených na rodiny s dětmi Podpora slad ě ní rodinného a pracovního života  Jednodušší návrat a uplatn ě ní rodi čů na trhu práce, zvýšení jejich kvalifikace Zamezení sociálního vylou č ení rodi čů a d ě tí  Existence MC center poskytujících nap ř. ozdravné pobyty pro rodiny s d ě tmi, p ř ím ě stské; pobytové tábory, volno č asové aktivity a aktivity podporující spole č né setkávání rodi čů a d ě tí "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

8 Cíl 4. Udržení a rozvoj dalších aktivit zaměřených na rodiny s dětmi Rozvoj rodi č ovských kompetencí a jejich upev ň ování  pro vznik a fungování rodin nezbytné  po ř ádáním p ř ednášek, besed, vzd ě lávacích seminá řů, kurz ů a diskusními skupinami. Prevence rizikového chování d ě tí a mládeže  d ů ležitý rozvoj spolupráce všech podílejících se aktér ů v této oblasti,  eliminaci výchovných potíží; rizikového chování "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

9 Cíl 4. Udržení a rozvoj dalších aktivit zaměřených na rodiny s dětmi Rozvoj sociáln ě -pedagogických služeb pro p ř edškolní d ě ti ze sociáln ě znevýhodn ě ného prost ř edí P ř edškolní kluby Pomoc k získání dovedností a návyk ů nezbytných pro úsp ě šný vstup na základní školu "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

10 Co plánujeme? najít vhodný prostor pro NZDM navýšení pracovních úvazk ů a rozší ř ení personálního složení nastavení spolupráce aktér ů "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

11 Co jsme dokázali? 2. místo v sout ě ži Obec p ř átelská rodin ě 2014 bohaté volno č asové a kulturní vyžití vznik nové služby v oblasti p ě stounské pé č i "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“

12 „Lidstvo má jen jedinou opravdu účinnou zbraň - je jí smích.“ Mark Twain

13 D ě kuji za pozornost Bc. Jana Braunštejnová Manažer KS Rodiny, d ě ti a mládež Koordinační skupina Rodiny, děti a mládež "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“


Stáhnout ppt "Koordina č ní skupina Rodiny, d ě ti a mládež Zámek 22. 6. 2015 "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v D ěč ín ě " CZ.1.04/3.1.03/97.00046“ 3. Komunitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google