Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově"— Transkript prezentace:

1 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově
Pracovní skupina RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ

2 Cílová skupina Sociální služby jsou zaměřeny především na:
Cílová skupina pracovní skupiny „ Rodina, děti a mládež“ zahrnuje široký okruh uživatelů. Sociální služby jsou zaměřeny především na: děti žijící mimo rodinu a mládež krátce po dosažení zletilosti (náhradní rodinná péče a ústavní péče) záškoláky zneužívané, týrané, šikanované, ohrožené děti a mládež mladistvé delikventy děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí rodiny s nezletilými hadnicapovanými dětmi rodiny a děti ohrožené domácím násilím. Specifickým rysem je poskytování rovněž návazných služeb zaměřených na: děti žijící mimo rodinu a mládež krátce po dosažení zletilosti (ústavní výchova) vzdělávání a pomoc dětem s kombinovaným postižením na mladé rodiny s dětmi do 6 let věku rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.

3 Složení pracovní skupiny
Složení pracovní skupiny se postupně profilovalo. V současné době je skupina složena ze zástupců zadavatele, zástupců poskytovatelů sociálních a návazných služeb v Prostějově, kteří o zapojení do procesu komunitního plánování projevili zájem a také se ho aktivně účastní. Uživatelé o zapojení do procesu zájem neprojevili. Mgr. Bc. Marcela Trunečková Městský úřad Prostějov Mgr. Jana Krejčí Dětský domov Prostějov Mgr. Jana Krchňavá Speciálně pedagogické centrum Prostějov PhDr. Monika Stejskalová Poradna pro rodinu Prostějov Mgr. Vlasta Recová Pedagogicko psychologická poradna Prostějov Mgr. Regina Šverdíková Fond ohrožených dětí, pobočka Prostějov Jitka Zapletalová Mateřské centrum Cipísek Prostějov David Bezdomnikov Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov Mgr. Stanislava Rotterová Informační centrum pro mládež Prostějov Jana Světlíková Člověk v tísni Prostějov

4 Dosavadní činnost pracovní skupiny
Složení a organizační struktura Jednací řád pracovní skupiny Školení účastníků KPSS SWOT analýza Spolupráce na sociodemografické analýze a její připomínkování Podíl na výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb, účast členů PS na jeho realizaci Spolupráce na analýze poskytovatelů a finanční analýze sociálních služeb Účast na veřejném setkání dne Aktualizace SWOT analýzy Připomínkování katalogu sociálních služeb Zpracování cílů a opatření PS Podíl na přípravě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Účast na veřejném setkání

5 SWOT analýza – silné stránky
Nabídka organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež (DDM, Středisko volného času OÁZA, ZŠ, Skaut, Junák) Prevence sociální izolace rodin s dětmi do 6 let (Mateřské centrum Cipísek) Odborné sociální poradenství a podpora rodin (OSPOD, FOD, Poradna pro rodinu, Člověk v tísni, Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) Péče o děti žijící mimo rodinu (DD Plumlov, DD Prostějov, DD Konice) Prvotní poradenství o sociálních a následných službách (Informační centrum pro mládež) Vznik a fungování nízkoprahového zařízení od července 2009

6 SWOT analýza – slabé stránky
Vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí (mládež, rodiny, náhradní rodiny) Primární prevence sociálně patologických jevů zaměřená na děti a mládež (např. šikana) Práce s neorganizovanou mládeží (nízkoprahová zařízení), malá kapacita, pouze v jedné lokalitě Podpora finanční gramotnosti mládeže, vzdělávání k finanční gramotnosti – prevence zadlužování Ubytování pro matky s dětmi v krizové situaci Terénní sociální služby v rodinách, sociálně aktivizační služby, nedostatečná kapacita sociálně aktivizačních služeb (málo pracovníků) Informace o poskytovaných službách pro rodinu Volnočasové aktivity pro handicapované děti a mládež, špatná dostupnost, absence bezbariérových přístupů Krizové služby, krizová intervence pro rodinu, děti a mládež (tragické události apod.)

7 SWOT analýza - příležitosti
Nízkoprahové zařízení – pokrytí rozšíření služby i na další lokality města Probíhající jednání k vyřešení ubytování pro matky s dětmi v krizové situaci Zmapování jednotlivých aktivit a činností poskytovatelů Vytvoření databáze poskytovatelů sociálních i návazných služeb v podobě katalogu, zvýšení informovanosti rodin Využití dobré praxe vzájemného informování města a poskytovatelů služeb i po ukončení projektu Využití dobrovolníků a studentů

8 SWOT analýza - ohrožení
Nestabilní finanční podpora neziskových organizací Zkreslené informace o bezproblémové sociální situaci ve městě Riziko zrušení přípravného ročníku ZŠ (nultého ročníku) pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí Riziko, že nebude zajištěno vzdělávání pro děti s kombinovaným postižením Zvýšení nezaměstnanosti, zvýšená nestabilita rodin ve vztahu k ekonomické situaci

9 Přehled stávajících sociálních a návazných služeb
Druh služby Organizace ______________________________________________________________________ Odborné sociální poradenství Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, pracoviště Poradna pro rodinu Prostějov Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sdružení Podané ruce Kariérní poradenství pro žáky ZŠ a SŠ Člověk v tísni, o.p.s

10 Přehled stávajících sociálních a návazných služeb
Druh služby Organizace _______________________________________________________________________________ Příprava na samostatný život Základní škola a Dětský domov Prostějov Komunitní centrum pro rodiče s dětmi předškolního věku Mateřské centrum Cipísek Prostějov Odborné poradenství Pedagogicko- psychologická poradna Prostějov

11 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 1 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež v Prostějově Opatření 1.1 Zachování stávajících služeb základního a odborného sociálního poradenství prostřednictvím Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, pracoviště Poradna pro rodinu Prostějov Popis opatření: Zachování stávajícího rozsahu poskytování sociálního, psychologického, sociálně-právního a psychiatrického poradenství zaměřeného na jednotlivce, páry( manželské, partnerské aj.) a rodiny v krizi.

12 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 1 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež v Prostějově Opatření 1.2 Zachování a rozvoj služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov Popis opatření: Zachování ambulantní služby poskytované dětem a mládeži ke zmírnění negativního dopadu rizikového chování na jejich další vývoj a zdraví, vytvoření zázemí pro jejich svépomocné aktivity, pomoc dospívajícím zvládat krize a obtížné situace.

13 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 1 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež v Prostějově Opatření 1.3 Zachování a rozvoj služeb Terénních programů pro děti a mládež Prostějovsko ( Člověk v tísni o.p.s) Popis opatření: Zachování terénní sociální služby poskytované dětem a mládeži k eliminaci sociálně nežádoucích jevů, pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům, motivace a aktivizace klientů ke kontaktu s institucemi a k aktivnímu řešení problémů, zvyšování vzdělanostní úrovně klientů.

14 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 2 Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro rodiny, děti a mládež v Prostějově Opatření 2.1 Kariérní poradenství poskytované prostřednictvím Člověka v tísni o.p.s Popis opatření: Zachování kariérního poradenství poskytovaného žákům posledních dvou ročníků ZŠ a studentům prvních ročníků učilišť. Poradenství je určeno dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí. Má vést ke zvyšování kvalifikace, pokračování ve studiu i po ukončení povinné školní docházky, dokončení studia a k posílení sociálních kompetencí.

15 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 2 Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro rodiny, děti a mládež v Prostějově Opatření 2.2 Udržení a zkvalitňování činnosti dětského domova rodinného typu a rozšíření výchovy dětí o samostatné bydlení dospělých studujících ve „startovacím“ bytě – Dětský domov Prostějov Popis opatření: Provoz startovacího bytu ke zvýšení přípravy dětí do života po skončení ústavní výchovy. Zajištění dospělých studujících jedinců v podmínkám samostatného hospodaření a vedení domácnosti v bytě s dohledem a odborným poradenstvím. Zkvalitnění přípravy mladých lidí na samostatný život, vedení k občanské zodpovědnosti a zařazení se do společnosti, snížení rizika sociálního vyloučení.

16 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 2 Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro rodiny, děti a mládež v Prostějově 2.3 Podpora a rozvoj služeb prevence proti sociálnímu vyloučení rodičů pečujících o děti a vzdělávaní prostřednictvím Mateřského centra Cipísek Popis opatření: Zachování dvou pracovišť MC Cipísek zaměřených na prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, kteří jsou ohroženi sociální izolací, aktivní trávení volného času rodin s dětmi, rozšíření vzdělávání rodičů a posilování jejich rodičovských kompetencí. Prakticky se jedná o navazování kontaktů dospělých, předávání rad, zkušeností, zvykání dětí na kolektiv , usnadnění nástupu dětí do MŠ a rodičů do zaměstnání, inspirace rodičů pro činnosti s dětmi doma, rozvoj dovedností dítěte, psychická relaxace, podpora, zvýšení sebedůvěry rodičů, upevnění vztahů v rodině, podpora angažovanosti otců.

17 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 3 Soubor opatření k zajištění komplexní péče o rodiny, děti a mládež v Prostějově Opatření 3.1 Tvorba koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí (systémové opatření) Popis opatření: Vytvoření koncepce vzdělávání občanů města k posílení sociálních kompetencí a odpovědnosti vůči vlastní osobě, rodině a společnosti. Očekávaným dopadem je posílení rodičovských kompetencí, zvýšení finanční gramotnosti občanů, eliminace výskytu sociálně patologických jevů a snížení závislosti na sociálním systému.

18 Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Bc. Marcela Trunečková Městský úřad Prostějov Sociálně-právní ochrana dětí


Stáhnout ppt "Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově"

Podobné prezentace


Reklamy Google