Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Vypracovala Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Vypracovala Mgr"— Transkript prezentace:

1 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Vypracovala Mgr
PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Vypracovala Mgr. Michaela Moudrá V Kyjově dne ________________________ Mgr. Michaela Moudrá

2 Program zahrnuje Prevenci:
►lepší komunikace se žáky i s jejich zákonnými zástupci ►zvýšení vnímavosti vůči změnám v třídních kolektivech a vůči signálům šikany (nepřímé x přímé varovné signály)

3 Program zahrnuje ►konkrétní kroky, které je třeba udělat, když dojde k odhalení šikany (krizové scénáře) ►změny způsobů výuky (zahrnutí témat šikany, osobnostní a sociální výchovy, komunikace apod.)

4 Program proti šikanování
►zaměřuje se na specifickou primární a sekundární prevenci ►předpoklad pro fungování programu – celoškolní přístup (jednotnost a důslednost) ►klíčová opatření

5 Předpoklad pro fungování programu – celoškolní přístup TŘI PILÍŘE
Organizace a řízení školy Složení užšího realizačního týmu Vzdělávání pedagogických pracovníků a budování týmu

6 Klíčová opatření Užší realizační tým pracuje ve složení:
►PaedDr. Jan Navrátil – ředitel školy ►Mgr. Michaela Moudrá – výchovný poradce ►Mgr. Radek Klech – metodik prevence ►v případě potřeby spolupracujeme s orgánem sociálně právní ochrany dítěte při MěÚ v Kyjově kurátorka Mgr. Jarmila Presová ►při závažnějších problémech kontaktujeme Městskou policii nebo Policii ČR

7 Klíčová opatření Vzhledem k narůstajícím nežádoucím projevům chování ve společnosti a zkušenostem z jiných škol, je nutná včasná prevence a propracovaný postup řešení šikany. Je nutné uvědomovat si negativní důsledky šikanování a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování.

8 Klíčová opatření Při řešení krizových situací šikany je nutné dodržet následující postup: ► vyučující zajistí okamžitou izolaci oběti a agresora (každý zvlášť!) ► dozor zabezpečí vyučující vedlejší třídy ► okamžité svolání užšího realizačního týmu (ŘŠ, VP, MP) ► pomoc a podpora oběti ► nahlášení policii ► vlastní vyšetřování

9 Klíčová opatření Důležitá je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli ►podpora solidarity a tolerance ►podpora vědomí sounáležitosti ►posilování a vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy ►uplatňování spolupráce mezi dětmi a rozvíjení jejich vzájemného respektu ►rozvíjení jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince

10 Klíčová opatření ►každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence u žáků dotýká ►oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity) ►oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence) ►oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie) ►oblast rodinné a občanské výchovy ►oblast sociálně-právní

11 Klíčová opatření Při nápravě šikanování
►je potřebná spolupráce vedení školy, ŠMP, VP a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora ►při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací

12 Klíčová opatření ►s krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci (přiměřeně jejich věku) a jejich zákonní zástupci.

13 Klíčová opatření Školní poradenské služby ►výchovný poradce
►metodik prevence

14 Klíčová opatření Spolupráce se specializovanými zařízeními
►Pedagogicko – psychologická poradna ►Středisko výchovné péče ►OSPOD (orgán sociálně - právní ochrany dětí a mládeže) ►Zdravotnické zařízení ►Diagnostické ústavy ►Policie ČR ►Nestátní organizace ►apod.

15 Klíčová opatření S okolními školami se snažíme spolupracovat při řešení problémového chování našich žáků, vzájemně prohlubovat znalosti v dané problematice.

16 Klíčová opatření EVALUACE
V rámci evaluace je nutné pravidelné vyhodnocování programu proti šikanování, další vzdělávání metodika prevence a pedagogických pracovníků v této problematice.


Stáhnout ppt "PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Vypracovala Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google