Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 1.  Ředitel školy: Mgr.Petr Kapounek 548 422 741   sekretářka: p. Lenka Garili 548 422 740.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 1.  Ředitel školy: Mgr.Petr Kapounek 548 422 741   sekretářka: p. Lenka Garili 548 422 740."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 1

2  Ředitel školy: Mgr.Petr Kapounek 548 422 741  E-mail: kapounek@zsblazkova.cz  sekretářka: p. Lenka Garili 548 422 740  Školu navštěvuje 513 žáků a působí na ní 34 pedagogů. Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život". Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody,  jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova apod.  Školní metodik prevence  Mgr.Marcela Keberlová E-mail keberlova @fsps,muni.cz  keberlova@zsblazkova.cz  Výchovný poradce:  Mgr. Karin Koláčková E-mail: kolackova@zsblazkova.cz  ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 2

3 1.Charakteristika budovy – školu tvoří tři pavilony spojené pergolou. 2.V letošním roce je plánovaná rekonstrukce. Jedná se o městskou, úplnou sídlištní školu 3.Škola je umístěna v pěkném prostředí lesoparku na Lesné. 4.Charakteristika materiálně-technického vybavení – škola nabízí žákům kvalitní využití volného času prostřednictvím rozsáhlé nabídky volnočasových aktivit 5. Rizikové prostředí ve škole - toalety, šatny, chodba, pergola, rokle. 6. Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků – školu navštěvují žáci různých národností – vietnamské, ukrajinské, kurdské, židovské…., žádné národnostní ani etnické problémy se ve škole nevyskytly. 7. MPP je součástí ŠVP 8. Školní řád podrobně seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi. Žáci jsou s jeho ustanoveními seznámeni na začátku školního roku v rámci třídnických hodin. 9. Vnitřní informační zdroje - knihovnička obsahující odbornou a metodickou literaturu, odborné časopisy,videotéka, webové stránky školy, e-mailová adresa ŠMP, školní časopis, nástěnky … ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 3

4 4

5 Odpovídá metodik prevence Seznámení ředitele školy s MPP – přípravný týden 30.8.2013 Seznámení pedagogického sboru s cílem a úkoly vyplývající z MPP 31.8.13 Vypracování individuálních MPP třídními učiteli pro jednotlivé třídy 30.9.13 Seznámení rodičů na třídních schůzkách s MPP 11.9.13 Seznámení žáků s MPP a rozšíření dle jejich návrhů na hodinách výchovy ke zdraví 30.9.13 Spolupráce s výchovným poradcem podle potřeby Navržení aktivit od mimoškolních subjektů 30.9.13 Aktualizace ukotvení prevence ve ŠVP 30.9.13 Zpracování návrhů projektových dnů 30.10.13 Zmapování stavu interpersonálních vztahů ve třídách 30.11.13 Zajištění materiálů k osvětové činnosti 15.11.13 Příprava konference 15.4.2014 Spolupráce s odborníky (PPP.PČR,MP,SVP) průběžně Evaluace 15.6.2014 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 RočníkI,IIIII, IVV,VIVII,VIII, X záškoláctví 10113 Šikana/ agrese 134412 Doprava, rizikové sporty 12328 sekty 01113 Sex, rizikové formy chování 01247 adiktologie 224412 Týrání, zneužívání 11114 Poruchy příjmu potravy 02428 Rasismus,xenofobie 01113 Počet hodin celkem 56 1. část: Rámec tvořený souborem pravidel bezpečné školy 2. část: Dovednosti pro život (celkem 30 hodin) 3. část: Komponenty specifické pro jednotlivé typy rizikového chování (celkem 56 hodin ) ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 10

11 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 11

12 1. Metodické a koordinační činnosti Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření 2. Informační činnosti Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci). 3. Poradenské činnosti Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT, Věstník 2005) ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 12

13 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 13

14 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 14

15 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 15

16 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 16

17 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 17


Stáhnout ppt "ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná 1.  Ředitel školy: Mgr.Petr Kapounek 548 422 741   sekretářka: p. Lenka Garili 548 422 740."

Podobné prezentace


Reklamy Google