Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 / 2015 Katedra COLLEGIUM Vedení, styly vedení, káze ň, autoritativní p ř íkaz… Collegium Má ň a 16. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 / 2015 Katedra COLLEGIUM Vedení, styly vedení, káze ň, autoritativní p ř íkaz… Collegium Má ň a 16. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 2014 / 2015 Katedra COLLEGIUM Vedení, styly vedení, káze ň, autoritativní p ř íkaz… Collegium Má ň a 16. 11. 2014

2 2014 / 2015 Kompetence Zná základní styly vedení a ví, v jakých situacích je vhodné je pou ž ít (umí rozpoznat, kdy je č as na diskuzi a kdy je č as na rozhodnutí a následný „rozkaz“). Umí udr ž et p ř im ěř enou káze ň v oddíle. Umí rozpoznat situace, kdy je nutné pou ž ít autoritativní p ř íkaz. Umí vydat p ř íkaz (p ř im ěř eným zp ů sobem, tónem a hlasem), který dává minimum p ř íle ž itostí pro neuposlechnutí. Collegium

3 2014 / 2015 Scénka Collegium

4 2014 / 2015 Styly vedení Č ty ř i styly vedení Direktivní (autoritativní) vedení Konzultativní vedení Participativní vedení Liberální vedení (Laissez faire) Collegium

5 2014 / 2015 Direktivní (autoritativní) vedení Rozhodnu a oznámím / obhájím Collegium

6 2014 / 2015 Konzultativní vedení Poradím se a rozhodnu

7 2014 / 2015 Participativní vedení Rozhodneme spole č n ě

8 2014 / 2015 Liberální vedení (Laissez faire) Rozhodn ě te si to

9 2014 / 2015 R ů zná míra autority Pozor na zm ě nu p ř ístupu b ě hem rozhodování! Rozhodneme spole č n ě Poradím se a rozhodnu

10 2014 / 2015 Autoritativní p ř íkaz Kdy ž vím p ř esn ě, co chci Kdy ž sd ě lím p ř esn ě, co chci Kdy ž chceme okam ž it ě zastavit č i spustit akci. Kdy ž hrozí nebezpe č í… Kdy ž je nutno okam ž it ě n ě co ud ě lat a já vím co a jak na to…

11 2014 / 2015 Autoritativní p ř íkaz Musí v sob ě obsahovat p ř esný návod na pou ž ití! Typické p ř íklady:  St ů j!  Necho ď k té skále!  Te ď ml č ! Co není autoritativní p ř íkaz:  Tohle musí p ř estat!  Chovej se jinak!

12 2014 / 2015 Autoritativní p ř íkaz - hra Ne jen otázka ž ivota a smrti, ale nap ř.:

13 2014 / 2015 Autoritativní p ř íkaz Je pot ř eba trénink (nap ř. hry) Je to o vnit ř ním nastavení č lov ě ka

14 2014 / 2015 Autorita vs. Káze ň Autorita: - Vztah n ě koho s n ě kým Káze ň - Chování n ě koho

15 2014 / 2015 Autorita vs. Káze ň Návyk kázn ě posiluje autoritu. Autorita posiluje káze ň.

16 2014 / 2015 Vedení Vedení je vztah Není to pouze o autorit ě Je to o vztahu, spole č ném úkolu

17 2014 / 2015 Co u ž víte… Styly vedení Zdroje autority Autorita a moc Tenká hranice zneu ž ití autority

18 2014 / 2015 Jak se nau č it šéfovat? Teorie Praxe P ř irozené p ř edpoklady Zp ě tnou vazbu

19 2014 / 2015 ROZENÝ(?) ŠÉF Ambice, ochota p ř evzít odpov ě dnost a vést druhé Energie, iniciativa, tah na bránu… Charakter (slušnost, č estnost…) Sebed ů v ě ra Inteligence Kompetentnost (ve vztahu k úkolu) Extrovert (spole č enský, komunikativní) Nikdo nemá takový handicap, aby nemohl šéfovat.

20 2014 / 2015 Ideální vztah šéf - jeho lidi Vzájemná d ů v ě ra Vzájemný respekt Provede je všemi nástrahami V krizi je kryje vlastním t ě lem Dovede je ke spole č nému úsp ě chu Nechá je pro ž ít oprávn ě nou hrdost na to, co práv ě vykonali „Podíl na ko ř isti“ Nest ěž ovat si svým pod ř ízeným Jít p ř íkladem

21 2014 / 2015 Aby lidi splnili zadaný úkol

22 2014 / 2015 Jak SPRÁVN Ě spojit úkol s č lov ě kem Č lov ě k a úkol se nemusí k sob ě v ž dy hodit...a č lov ě k se m ě ní t ěž ko -> Je lepší m ě nit úkol ne ž č lov ě ka Sna ž me se lidem dávat to, co jim chutná  MUSÍME SVÉ LIDI ZNÁT!!!

23 2014 / 2015 Jaké lidi pot ř ebujeme? Ty, kte ř í umí Ty, kte ř í mají motivaci

24 2014 / 2015

25

26 ?

27 Charakteristika travi čů studní Všechno kritizují Nic jim není dost dobré V ěč n ě remcají Do všeho strkají nos

28 2014 / 2015 K č emu jsou tedy dob ř í travi č i studní?

29 2014 / 2015 K č emu jsou tedy dob ř í travi č i studní? Rozumí dané v ě ci Nepodléhají všeobecnému nadšení Nejsou lhostejní Poskytují cennou zp ě tnou vazbu!!!

30 2014 / 2015 Pro zopakování:

31 2014 / 2015 Shrnutí Je to op ě t o vztahu, o spole č ném úkolu. Č ty ř i styly vedení Pot ř ebujeme lidi co umí a co mají motivaci Nesna ž it se zm ě nit lidi, ale spíše úkol č i jeho podmínky. Šéf musí dát ka ž dému dobrou práci.

32 2014 / 2015 Díky za pozornost!


Stáhnout ppt "2014 / 2015 Katedra COLLEGIUM Vedení, styly vedení, káze ň, autoritativní p ř íkaz… Collegium Má ň a 16. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google