Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014/ 2015 COLLEGIUM Porady a úkoly Má ň a 3.víkend: 6.-8.3.2015 Collegium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014/ 2015 COLLEGIUM Porady a úkoly Má ň a 3.víkend: 6.-8.3.2015 Collegium."— Transkript prezentace:

1 2014/ 2015 COLLEGIUM Porady a úkoly Má ň a 3.víkend: 6.-8.3.2015 Collegium

2 2012 / 2013 Kompetence Umí zadat úkol, pr ů b ěž n ě jej kontrolovat a na záv ě r zhodnotit. Doká ž e spojit úkoly s nejvhodn ě jšími lidmi. Umí motivovat své spolupracovníky a č leny oddílové rady k práci pro oddíl. Umí vést porady v rámci oddílu. Collegium

3 2012 / 2013 Znovu trailer

4 2012 / 2013 Č ím motivovat č leny vedení oddílu?

5 2012 / 2013 Č ím motivovat č leny vedení oddílu?

6 2012 / 2013 Maslowova pyramida „Sakra nemelte sebou a poslouchejte, co vám tu vykládám!“ - „Kdy ž nám je zima a máme hlad.“ „Zima ?! Hlad ?! Já vám tady vykládám o duchovním rozm ě ru skautingu a vám je zima?“

7 2012 / 2013 Maslowova pyramida Motivaci tvo ř í neuspokojené pot ř eby! 1. Varianta: Odm ě ny a tresty – (Um ě lé) vytvá ř ení nových pot ř eb (hrozeb) v ni ž ších patrech (výhru ž ka, trest) – T ě lesný trest – Sociální vylou č ení (vylou č ení z oddílu) – Získání /ztráty presti ž e (bodování, sout ěž e, odznaky,…)  pot ř eba bezpe č í, sounále ž itosti Medica

8 2012 / 2013 Maslowova pyramida „Nechal jsem je celé dopoledne cachtat v rybníce a blbnout a odpoledne místo aby byli vd ěč ní a vrhli se na to d ř evo, tak se flákali.“ „U ž popáté jsem mu p ř i ranní kontrole vyházel všechno ze stanu a furt tam má bordel.“ „Zvedl jsem mu plat a on stejn ě nepracuje, jak by m ě l.“ „Sní ž il jsem mu plat a on stejn ě nepracuje, jak by m ě l.“ Odm ě na ani trest nemotivují – pouze vidina odm ě ny nebo trestu.

9 2012 / 2013 Maslowova pyramida Motivaci tvo ř í neuspokojené pot ř eby! 2) Nabídnout seberealizaci – lepší varianta -Uspokojení pot ř eb z ni ž ších pater (nebude hlad, zima, problémy doma, ve škole, budou se cítit ve skupin ě dob ř e  seberealizace)  sami budou chtít úkoly plnit Medica

10 2012 / 2013 ÚKOLY

11 2012 / 2013 Motivace k úkolu = u ž ite č nost úkolu * m ů j p ř ísp ě vek k úkolu  Musím v ě d ě t, k č emu je úkol dobrý  Musím v ěř it, ž e úkolu doká ž u p ř isp ě t  Musím v ěř it, ž e moje práce je u ž ite č ná Medica

12 2012 / 2013 Jak správn ě zadat úkol Úkol by m ě l obsahovat informace o tom: – Co p ř esn ě ho tvo ř í – Jak má vypadat výsledek – Jaké prost ř edky jsou k dispozici – Rozsah kompetencí – KDY má být úkol spln ě ný – K č emu je úkol dobrý – Úkol musí být akceptovaný (pozor na autoritu!) Medica

13 2012 / 2013 Po zadání úkolu Úkol je pot ř eba p ř im ěř en ě kontrolovat – Jestli na to sta č í – Jestli se neobjevil problém (pak podpora) – Jestli je úkol pln ě n tak, jak jsme zadali (viz RRRrrr z traileru) Nakonec: -Úkol vyhodnotit Ale nejde nám jen o úkol!!! -Ocenit práci -Podat zp ě tnou vazbu -Pochválit Medica

14 2012 / 2013 Neatraktivní úkoly Slu ž bu na tábo ř e nebaví škrábat brambory – Dvojice, 5 minut – Co nejvíce variant, jak toto vy ř ešit

15 2012 / 2013 Alternativy Škrábe celý tábor Ka ž dý táborník si oloupe tolik brambor, kolik sní Presti ž - „Škrabák roku“ Širší rozm ě r (legendární „Bob ř í“ bu ř tguláš) Komunikace p ř irozeného d ů sledku (nebude ob ě d, program) Nau č it ho to Místo brambor chleba, t ě stoviny, rý ž e P ř id ě lit lidi, co mají n ě jaké resty Jít p ř íkladem a škrábat té ž (m ůž e být i p ř idaná hodnota, kdy ž loupe vedoucí/rádce a dít ě a získá se nová rovina vztahu, dovíte se nové informace od dít ě te) Ud ě lat z loupání brambor dobrodru ž ství, hru, štafetu, závod, pou ž ít do etapové hry Je to povinnost slu ž by, bez diskuze Trest/Odm ě na (hmotná / symbolická)

16 2012 / 2013 Vým ě na dru ž inek (pokud je to u druhé oblíbená č innost) Nechat je u toho, dokud brambory neoloupají Kdy ž slu ž ba nechce loupat, nechat ostatní hrát o loupání brambor hru, slu ž ba se nesmí ú č astnit Ud ě lat pe č ené brambory v alobalu po dru ž inkách Nátlak - k ř i č et, vyhro ž ovat Koupit lepší brambory Sehnat ostrou škrabku Koupit dostatek funk č ních škrabek Vypráv ě t/ č íst si b ě hem škrábání Hecnout se celýy oddíl a dát si č as, b ě hem kterého se všechny brambory musí oloupat; postupem sni ž ovat č asový limit Sout ěž o nejdelší šlupku Do jedné brambory n ě co vykrájet a bude se to hledat

17 2012 / 2013 Do ZK: Slu ž bu na tábo ř e nebaví mýt nádobí – Nemusí být co nejvíc variant, ale 1-2 funk č ní

18 2012 / 2013 Tipy Velké úkoly rozd ě lujme na menší Malé úkoly shlukujme do smysluplných celk ů Ryba se nechytá na to, co chutná rybá ř i, ale na to, co chutná ryb ě - p ř íliš č asto p ř edpokládáme u druhých podobnou hierarchii hodnot, jakou máme my sami! Pozor na to!

19 2012 / 2013 Porady Kdo chodí na oddílové porady? Kdo je vede? Kdo chodí na st ř ediskové porady? Kdo je vede? Kdo oboje?

20 2012 / 2013 Oddílové a st ř ediskové porady Medica

21 2012 / 2013 K č emu mohou být porady dobré?

22 2012 / 2013 K č emu mohou být porady dobré? P ř edání informací Ř ešení problému Brainstorming Kontrola úkol ů, odhalení problém ů Získání zp ě tné vazby Setkání, utu ž ení týmu

23 2012 / 2013 P ř ed poradou Stanovit si cíle Je pot ř eba si ř íct: -> Jaké jsou cíle porady -> Jak a v jakém po ř adí v ě ci budeme ř ešit -> Vytvo ř it a poslat program ú č astník ů m porady (p ř íprava, nový p ř ísp ě vek, rozmyšlení problému) Ur č it lidi (pot ř ebujeme všechny?) Stanovit č as a místo (nejlepší je dohodnout se u ž na poslední porad ě ) Dát v ě d ě t ostatním – dostate č n ě dop ř edu

24 2012 / 2013 Dobré zásady vedení porady Za č ít v č as Upoutat pozornost Nejd ř ív porada, pak zábava/povídání/setkání Zopakovat cíle porady Neodbíhat od problému (dotahovat jednotlivé body, zopakovat úkoly, zapsat deadline) Dodr ž ovat č as Psát zápis Dát ka ž dému p ř im ěř ený prostor Netolerovat vyrušování Skon č it pozitivn ě Medica

25 2012 / 2013 Tipy pro zp ř íjemn ě ní porad Ned ě lat z porady peklo Kdy ž klesá pozornost – ud ě lat p ř estávku (jídlo, pití, wc) Odd ě lovat r ů zné č ásti porady Dát lidem mo ž nost mít radost ze setkání Obstarat jídlo/pití Medica

26 2012 / 2013 Po porad ě Poslat co nejd ř íve zápis Zhodnotit si poradu – Dosáhli jsme našich cíl ů ? – Co bylo dobré, co špatné? – Pou č it se pro p ř íšt ě Kontrolovat zadané úkoly a jestli na to lidi sta č í a nepot ř ebují pomoc. Jak to probíhá u Vás? P ř es co fungujete? P ř es co se domlouváte?

27 2012 / 2013 Porady & úkoly Kdy ž u vás v oddíle/st ř edisku n ě kdo nesplní úkol, kdy to ř ešíte? Na porad ě ? Dop ř edu? Pou ž íváte mezi sebou n ě jaký trest? Jaký? Ř ešíte pozdní p ř íchody /neomluvení se z porady?

28 2012 / 2013 Friedrich Christoph Ötinger Bo ž e, dej mi sílu, abych zm ě nil v ě ci, které zm ě nit mohu, dej mi trp ě livost, abych snášel v ě ci, které zm ě nit nemohu a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil.

29 2012 / 2013 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "2014/ 2015 COLLEGIUM Porady a úkoly Má ň a 3.víkend: 6.-8.3.2015 Collegium."

Podobné prezentace


Reklamy Google