Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.  chceme-li žít ve společnosti, musíme přijmout předem stanovená pravidla, která vymezují hranice lidského soužití  rozlišujeme 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.  chceme-li žít ve společnosti, musíme přijmout předem stanovená pravidla, která vymezují hranice lidského soužití  rozlišujeme 3."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2  chceme-li žít ve společnosti, musíme přijmout předem stanovená pravidla, která vymezují hranice lidského soužití  rozlišujeme 3 základní typy pravidel chování – právní normy (zákony), morální pravidla a společenská pravidla

3  souhrn pravidel důležitých ke správnému chodu školy  stanovuje práva a povinnosti žáků  vymezuje, jak by se žák měl chovat: a) při vyučování b) mimo školní vyučování a mimo školu c) vůči dospělým, spolužákům i sobě samému  schvaluje ho pedagogický sbor školy http://www.zs.tatenice.cz/

4  povinná školní docházka začíná v 6 letech a trvá 9 let, byla zavedena v 18. století za vlády Marie Terezie  škola nás nejen vzdělává, ale i vychovává  formuje naši osobnost, získáváme v ní vědomosti  učí nás žít ve společnosti a respektovat společenská pravidla  člověk se však učí celý život

5  na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy  na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu  na hodnocení školního dění, jeho kritika musí respektovat etické normy  na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku  na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením  na to, aby byl respektován jeho soukromý život a život jeho rodiny  na klidné pracovní prostředí  jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu  na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek

6  žák řádně dochází do školy a zodpovědně se připravuje na vyučování, účastní se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil  dodržuje školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům  vyjadřuje-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem  plní pokyny pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny) vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem  nepoškozuje majetek školy a spolužáků, případné škody je povinen zaplatit  vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je přísně zakázáno, ve škole i jejím nejbližším okolí je žákům zakázáno kouřit či jinak požívat omamné a návykové látky (tabák, alkohol, drogy apod.)  projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu  žáci, zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci vystupují ve vzájemných vztazích v souladu s pravidly slušnosti, občanského soužití a s výchovným posláním a působením školy

7  žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat  aby žákovská samospráva mohla dobře plnit svůj účel, je třeba jí dát (zvláště na větších školách) určitou pevnou strukturu, řád a vymezit její pravomoci a kompetence

8

9

10  http://knihy.abz.cz/prodej/ustava-ceske-republiky- 1 http://knihy.abz.cz/prodej/ustava-ceske-republiky- 1  http://www.darumapraha.cz/galerie/09_sbirky_za konu.html http://www.darumapraha.cz/galerie/09_sbirky_za konu.html  http://www.truck-phorum.eu/?p=953 http://www.truck-phorum.eu/?p=953  http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GS/636/ZAKOVSKA- SAMOSPRAVA.html/ http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GS/636/ZAKOVSKA- SAMOSPRAVA.html/


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.  chceme-li žít ve společnosti, musíme přijmout předem stanovená pravidla, která vymezují hranice lidského soužití  rozlišujeme 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google