Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVOT VE ŠKOLE - I VE ŠKOLE S PRAVIDLY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVOT VE ŠKOLE - I VE ŠKOLE S PRAVIDLY"— Transkript prezentace:

1 ŽIVOT VE ŠKOLE - I VE ŠKOLE S PRAVIDLY

2 PRAVIDLA chceme-li žít ve společnosti, musíme přijmout předem stanovená pravidla, která vymezují hranice lidského soužití

3 ŠKOLNÍ ŘÁD souhrn pravidel důležitých ke správnému chodu školy
stanovuje práva a povinnosti žáků vymezuje, jak by se žák měl chovat: při vyučování mimo školní vyučování a mimo školu vůči dospělým, spolužákům i sobě samému schvaluje ho pedagogický sbor školy

4 ŽIVOT VE ŠKOLE škola nás nejen vzdělává, ale i vychovává
formuje naši osobnost, získáváme v ní vědomosti učí nás žít ve společnosti a respektovat společenská pravidla

5 PRÁVA ŽÁKŮ na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu na hodnocení školního dění, jeho kritika musí respektovat etické normy na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením na to, aby byl respektován jeho soukromý život a život jeho rodiny na klidné pracovní prostředí jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek

6 POVINNOSTI ŽÁKŮ žák řádně dochází do školy a zodpovědně se připravuje na vyučování, účastní se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil dodržuje školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům vyjadřuje-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem plní pokyny pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny) vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem nepoškozuje majetek školy a spolužáků, případné škody je povinen zaplatit vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je přísně zakázáno, ve škole i jejím nejbližším okolí je žákům zakázáno kouřit či jinak požívat omamné a návykové látky (tabák, alkohol, drogy apod.) projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu žáci, zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci vystupují ve vzájemných vztazích v souladu s pravidly slušnosti, občanského soužití a s výchovným posláním a působením školy

7 ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA legislativním východiskem pro ustanovení žákovské samosprávy a její fungování ve škole se stává Školský zákon a Úmluva o právech dítěte - žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat aby žákovská samospráva mohla dobře plnit svůj účel, je třeba jí dát (zvláště na větších školách) určitou pevnou strukturu, řád a vymezit její pravomoci a kompetence

8

9

10 ODKAZY http://knihy.abz.cz/prodej/ustava-ceske-republiky-1


Stáhnout ppt "ŽIVOT VE ŠKOLE - I VE ŠKOLE S PRAVIDLY"

Podobné prezentace


Reklamy Google