Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola, rodina, komunita. škola sociální organismus fungující podle zavedených pravidel s organicky a funkčně propojenými soubory utvářejícími relativně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola, rodina, komunita. škola sociální organismus fungující podle zavedených pravidel s organicky a funkčně propojenými soubory utvářejícími relativně."— Transkript prezentace:

1 Škola, rodina, komunita

2 škola sociální organismus fungující podle zavedených pravidel s organicky a funkčně propojenými soubory utvářejícími relativně uzavřený systém sociálních interakcí; vztah rodina – škola – místní komunita

3 škola – významné socializační prostředí střetávání dvou základních systémů 1.systém světa dospělých – vede k scholarizaci, začlenění do systému institucionálního vzdělávání 2.systém světa vrstevníků – přirozeně proudící socializace role 1.žáka 2.spolužáka

4 škola – prostor pro naplnění příležitostí základní podmínky, aby se školní prostředí stalo prostorem pro další rozvoj sebepojetí dítěte: • prožívání pocitu sounáležitosti; • reálné šance na dosažení úspěchu;

5 školské instituce: • mají definovatelnou, relativně stabilní populaci; • utvářejí a formují funkční společenské struktury limitované vymezenými a povolenými formami interakcí; • tvoří si vnitřní řády; • utváří ucelené sítě sociálních vztahů; • ovlivňují city, postoje, myšlení; • formují svébytnou kulturu jednání, návyky a rituály; • jsou diferencované podle stupně a zaměření;

6 funkce školy • výchovná – formování kulturních vzorců chování a hodnot, kulturní transmise na generaci; • vzdělávací – osvojení obsahů kultury; jazyk, věda, umění; • kvalifikační – získání potřebné míry znalostí, rozvíjení schopností a dovedností požadovaných pro výkon v zaměstnání; • socializační, integrační – podpora tvorby postojů a dovedností umožňujících sociální styk a komunikaci;

7 funkce školy • tvorby životního prostředí – mikroklima; • selektivní – provádí alokaci – základní situování do systému společenské stratifikace; • ochranná – sociální kontrola, ochrana před rizikovým chováním; • resocilizační – jen některá školská zařízení, v případě rizikového chování;

8 formy spolupráce školy a rodiny • třídní schůzky – podání klasických informací; • individuální pohovor s rodiči – respektuje rozdílnou úroveň výchovy v rodinách a soukromí; • konzultace s učitelem – pozvání či vlastní iniciativa rodičů, konzultační hodiny; • konzultace s výchovným poradcem, např. o volbě povolání; • účast na akcích pořádaných školou, např. akademie;

9 komunikace učitele s rodiči rodiče jsou citliví na kritiku dítěte, často je považují za kritiku sebe sama, učitel by měl od rodičů očekávat: • ochotu řešit společné problémy; • péči o práci svých dětí a jejich kontrolu (domácí úkoly, pomůcky); • zájem o děti a jejich volný čas; • zájem o setkávání rodičů s učitelem;

10 komunikace učitele s rodiči v případě problému: • uvést vážné nedostatky, ale i dobré vlastnosti žáka; • hluboké přesvědčení z obou stran o možné nápravě; • vyhnout se tvrdším výrazům, používat asertivní chování;

11 práva žáků • a) na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona, • b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, • c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

12 práva žáků • d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, • e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

13 práva žáků • f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona.

14 práva zákonných zástupců nezletilých žáků • b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, v případě zletilých žáků mají toto právo i rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. • c) volit a být voleni do školské rady, • e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající, • f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona.

15 povinnosti žáků • a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, • b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, • c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

16 povinnosti zletilých žáků (navíc) • a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, • b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, • c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.

17 povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků • a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, • b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, • c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, • d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, • e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

18 vliv rodiny, komunity a společnosti na výchovnou práci ve škole škola komunita společnost rodina

19 vliv rodiny, komunity a společnosti na výchovnou práci ve škole společnost – klima vzdělávání, prestiž vzdělávání, společenské uznání práce učitele, demokratizace a autonomie komunita – klima školy, prestiž školy, vztah k regionu, konkrétní podpora aktivit školy a jejího rozvoje rodina – sociální vztahy, podpora výchovného působení na žáka, blízká zpětná vazba


Stáhnout ppt "Škola, rodina, komunita. škola sociální organismus fungující podle zavedených pravidel s organicky a funkčně propojenými soubory utvářejícími relativně."

Podobné prezentace


Reklamy Google