Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 3. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 3. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 3. dubna 2014

2 Obsah  Kvalifikace pedagogických pracovníků  Správní řízení  Přijímací řízení  Vzory smluv  Dopady NOZ do zákoníku práce

3 Kvalifikace pedagogů od 1.1.2015  Končí výjimka podle § 32 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. MŠMT předloží v dubnu do PS návrh novely zákona o pedagogických pracovnících:  výjimky pro kratší úvazky, učitele odborného výcviku, odborných předmětů, rodilé mluvčí…  obecná výjimka po přechodnou dobu, zároveň nutno prokázat aktivní hledání kvalifikovaného pedagoga.  Rovněž se připravuje rychlá novela školského zákona.

4 Správní řízení  Ve správním řízení je třeba důsledně zakládat do spisu veškeré dokumenty, které byly v dané věci doručeny, nelze předem dovozovat, že doručená písemnost je nadbytečná, netýká se dané věci, je duplicitní …  S případnou irelevantností písemnosti je třeba se vypořádat v průběhu řízení, resp. v odůvodnění rozhodnutí.

5 Správní řízení – zákonný zástupce  Výkon rodičovské odpovědnosti v zájmu dítěte a ve vzájemné shodě.  Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče - § 876 odst.3 NOZ.  Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí jednání i jen vůči jednomu z rodičů jako zástupci dítěte - § 879 odst. 1 NOZ.

6 Správní řízení – přijímací řízení  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je třeba dostatečně odůvodnit.  Odůvodnění obsahuje důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a informaci o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí - § 68 správního řádu.  Nedostatečně odůvodněné rozhodnutí je nepřezkoumatelné, v odvolacím řízení bude zrušeno a věc vrácena k novému projednání!!!

7 Přijímací řízení  Je třeba, aby školy na www.edulk.cz průběžně aktualizovaly a doplňovaly informace týkající se přijímacího řízení.www.edulk.cz  V případě druhého a dalších kol přijímacího řízení se zadá vždy příslušné další kolo, nepřepisuje se kolo stávající.  V současnosti probíhá příprava veřejné zakázky na realizaci přijímacích zkoušek pro příští čtyři roky.

8 Vzory smluv Na www.edulk.cz byly umístěny vzory smluv dle NOZ:www.edulk.cz  Darovací  Nájemní – byt  Nájemní – podnikání  Nájemní – obecná

9 Dopady NOZ do zákoníku práce  Zákon č. 303/2013 Sb., část 67. – harmonizační novela zákoníku práce - vypadá nenápadně, ale představuje zásadní změnu přístupu.  Není zcela vyřešena otázka, do jaké míry mají být na pracovněprávní vztahy aplikovány zásady NOZ.  Každé ustanovení soukromého práva je třeba vykládat se zřetelem k hodnotám, které chrání, z toho plyne, že stejné ustanovení NOZ se bude vykládat jinak pro použití v občanském právu a jinak pro použití v pracovním právu.

10 Dopady NOZ do zákoníku práce  V některých případech by strohá aplikace ustanovení NOZ do pracovního práva měla nežádoucí právní důsledky, bude to řešeno zřejmě nejprve výklady a následně judikaturou.  NOZ zavádí do pracovního práva nicotnost právního jednání – „nepřihlíží se“, „o právní jednání nejde“ (dříve pouze relativní a absolutní neplatnost). Zásadní důsledky v případě soudních sporů – co žalovat.

11 Dopady NOZ do zákoníku práce Pro praxi je důležité:  Na pracovní smlouvu lze zřejmě aplikovat ustanovení NOZ o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem - § 1798 a násl. – všechna ustanovení pracovní smlouvy vyjma obligatorních náležitostí by pak měla charakter doložky, se kterou musí být slabší strana seznámena, mít možnost se k ní vyjádřit …  Pozor na předsmluvní odpovědnost – platí i v pracovněprávních vztazích.

12 Děkuji za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 739 541 698


Stáhnout ppt "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 3. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google