Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BVV12Zk Základy obchodního práva 5. 12. 2011 Alena Pokorná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BVV12Zk Základy obchodního práva 5. 12. 2011 Alena Pokorná."— Transkript prezentace:

1 BVV12Zk Základy obchodního práva 5. 12. 2011 Alena Pokorná

2  legální definici CP české právo neobsahuje  § 1 odst. 2 CenP příkladmo vyjmenovává jejich druhy: „Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny (§ 12), opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy.“

3  od CP je třeba odlišit:  deklaratorní listiny  např. kvitance o zaplacení  dispozitivní listiny  např. písemná smlouva, prohlášení ručitele, písemné uznání dluhu  legitimační listiny  např. lístek ze šatny, ubytovací poukazy  veřejnoprávní listiny  živnostenský list nebo koncesní listina

4  základní znaky cenného papíru:  cenný papír je  listina nebo listinu nahrazující záznam (evidence),  které inkorporují soukromé právo  a toto právo je se svým nosičem těsně spjato,  zejména tak, že k uspokojení tohoto svého práva musí majitel předložit listinu či prokázat své právo z příslušné evidence dematerializovaných cenných papírů

5  Obecné právní prameny  zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (CenP)  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ObchZ)  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ObčZ)  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

6  Zvláštní právní prameny  zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech  zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový  zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů  zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby  zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon  atd.

7  Právní prameny upravující práva a povinnosti účastníků kapitálového trhu  zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu  zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu  zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování  atd.

8  akcie  zatímní list  poukázka na akcie  opční list  dluhopis  podílový list  kupón  investiční kupón  směnka  šek  cestovní šek  náložný list  skladištní list  zemědělský skladní list

9  listinné  pořízené v hmotné podobě, obvykle na listině  všechny CP mohou existovat v listinné podobě  výjimky stanoví zvláštní právní předpisy  technické provedení hmotného nosiče (charakter papíru, rozměry, barva) – v zásadě libovolné (záleží na emitentovi = výstavci)  za určitých okolností nutné dodržet určitou kvalifikovanou podobu

10  zaknihované  vedené v příslušné evidenci  centrální evidence, samostatná evidence, evidence ČNB  CP ve fyzické formě vůbec neexistuje a osoba vedoucí evidenci pouze vede evidenci práv z CP vyplývajících (plné zaknihování)  zaknihovat lze pouze zastupitelné CP  § 4 odst. 2 CenP stanoví náležitosti, které nejsou vyžadovány u zaknihovaných CP

11  vypovídá o tom, kdo je vlastníkem CP a jakým způsobem může být CP převeden  CP na doručitele (au porteur papíry)  CP na řad (ordrepapíry)  CP na jméno (rektapapíry, au nom papíry).  § 3 odst. 2, 3 CenP:  „CP na majitele“ = CP na doručitele  „ CP na jméno“ převoditelné rubopisem = CP na řad

12  l istinné CP na doručitele  není uvedena osoba oprávněného  oprávněným je držitel listiny  převod CP vyžaduje kromě smlouvy také předání listiny nabyvateli (tradici)  CP na doručitele jsou neomezeně převoditelné

13  l istinné CP na jméno  jméno prvního oprávněného je obsaženo v textu listiny  k převodu dochází písemnou smlouvou (§ 19 odst. 1 CenP) - obvykle postoupením pohledávky dle ObčZ

14  l istinné CP na řad  převod rubopisem (indosamentem) = písemné prohlášení převodce obsažené obvykle na rubu cenného papíru  některé CP jsou na řad ze zákona (např. zatímní listy nebo listinné akcie znějící na jméno)  jiné takovou doložku k získání formy na řad vyžadují (např. náložné listy)

15  obligační CP  nesou v sobě subjektivní právo - mohou se týkat:  peněžitého plnění (směnky, šeky)  práva na vydání věci (skladištní list, náložný list)  jiné plnění (poukázky na akcie)  věcněprávní CP  ztělesňují věcné právo (vlastnické nebo zástavní právo)  jen zemědělský skladní list  podílnické CP  právo účasti na určitém majetku a jeho výnosech (podílové listy)  nebo právo širší účasti na podnikání (akcie)

16  dočasně nahrazuje jednotlivé CP  akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, dluhopisy  výlučně v listinné podobě  vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé CP

17  existuje základní CP a k němu se vydává související CP na  určité právo z tohoto CP  nebo právo s tímto CP související  např. kupony jako vedlejší CP pro výnos z akcií, zatímních listů, dluhopisů nebo podílových listů  některé CP nemají žádný vedlejší CP - např. směnka nebo šek

18  podle toho, zda právo vtělené do CP existovalo již před jeho vydáním či nikoliv  konstitutivní = emise (vydání) je předpokladem vzniku práva (směnka, šek)  deklaratorní = emise pouze osvědčuje právo (akcie - akcionáři mohou uplatnit svá akcionářská práva i před vydáním akcií)

19  kótovaný CP: CP, který byl přijat k obchodování na tzv. regulovaném trhu (§ 37 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)  regulovaný trh: trh, který má stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování, obchoduje se na něm pravidelně, má stanovená pravidla obchodování a pravidla přístupu na regulovaný trh  tzv. prospekt CP:  jeho uveřejnění je jednou z podmínek přijetí k obchodování  obsahuje veškeré informace týkající se samotného CP, majetku, dluhů a finanční situace emitenta

20  § 155 ObchZ  CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka  podílet se na řízení společnosti  jejím zisku (dividenda)  a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti  jmenovitá (nominální) hodnota:  akcie představuje určitou část základního kapitálu a.s.  emisní kurs akcie:  částka, za niž společnost vydává akcie  nesmí být nižší než jmenovitá hodnota  emisní ážio:  rozdíl mezi jmenovitou a emisní hodnotou

21  podoba:  listinná  zaknihovaná  forma:  „na majitele" = na doručitele  „na jméno“ = na řad  druhy akcií:  dříve:  akcie úrokové  akcie „zlaté"  akcie zaměstnanecké  dnes:  akcie kmenové  akcie prioritní

22  § 176 ObchZ  dočasně nahrazuje dosud nesplacené akcie společnosti  jsou s ním spojena:  práva vyplývající z akcií  povinnost splatit jejich emisní kurz  podoba: pouze listinná  forma: pouze na řad

23  § 204b ObchZ  dočasnou náhradou akcie  podoba: listinná i zaknihovaná  forma: na doručitele  vydává se při zvýšení základního kapitálu (s upsáním nových akcií) na základě rozhodnutí valné hromady, a to po splacení emisního kursu akcie, ovšem před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

24  § 217a ObchZ  CP, který opravňuje uplatnit přednostní právo  na upisování akcií, které mají být akciovou společností vydány ke zvýšení základního kapitálu  nebo právo na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů  podoba: listinná i zaknihovaná  forma: na doručitele

25  zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování  ztělesňuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu  podoba: listinná i zaknihovaná  forma: na doručitele, na jméno i na řad  otevřený podílový fond  majitel podílového listu má právo na odkoupení investiční společností  uzavřený podílový fond  nevzniká právo na odkup

26  zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech  ztělesňuje právo majitele na splacení dlužné částky a současně povinnost emitenta (výstavce) toto právo uspokojit  emitentem dluhopisu může být v zásadě jen PO  podoba: listinná i zaknihovaná  forma: na jméno (ale převoditelné rubopisem) i na doručitele  k uplatnění práva na výnos z dluhopisu může jeho emitent vydat kupóny

27  výnos dluhopisu (např.):  určen pevnou úrokovou sazbou  emisním disážiem  slosovatelnou prémií, event. prémií v závislosti na lhůtě splatnosti  proměnlivou úrokovou sazbou odvozenou např. od jiných úrokových sazeb nebo cen komodit  splatnost:  jednorázově k určitému datu  splátkami  typy:  s tátní dluhopisy a dluhopisy vydávané ČNB  komunální dluhopisy  hypoteční zástavní listy  konvertibilní (vyměnitelné) a prioritní dluhopisy  podřízený dluhopis

28  § 12 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (CenP)  jediný CP upravený v CenP  vedlejší CP  vydáván pro uplatnění  práva na dividendu z akcie, zatímního listu  nebo práva výnosu z dluhopisu či podílového listu  podoba: listinná i zaknihovaná  forma: pouze na doručitele (bez ohledu na formu příslušného hlavního CP)

29  byly CP na jméno opravňující k nabytí akcií, event. podílových listů v rámci tzv. kuponové privatizace  dnes již nemají jiný než evidenční význam

30  § 720 ObchZ  CP, který opravňuje osobu v něm uvedenou nebo jeho předkladatele k inkasu určené částky při jejich předložení k výplatě, a to dle podmínek stanovených výstavcem šeků  podoba: jen listinná  forma: na doručitele i na jméno  ačkoliv se vyvinul z původního šeku, nejde o šek, příp. jeho zvláštní variantu (zákon směnečný a šekový se nepoužije)

31  § 612 ObchZ  upraven v souvislosti se smlouvou o přepravě  dle smlouvy může být dopravce povinen vydat odesílateli k přepravě CP - náložný list  obligační CP – náložní list ztělesňuje právo na vydání přepravované věci  podoba: jen listinná  forma: na doručitele, na jméno i na řad

32  § 528 ObchZ  upraven v souvislosti se smlouvou o skladování  skladovatel se zavazuje dle sml. o skladování věc převzít od ukladatele a převzetí písemně potvrdit - toto potvrzení může mít povahu CP - skladištního listu  obligační CP – skladištní list ztělesňuje právo na vydání skladované věci  podoba: jen listinná  forma: na doručitele, na jméno i na řad

33  zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů  CP představující vlastnické a eventuelně zástavní právo k uskladněnému zboží  jediný věcněprávní CP v českém právu  jejich převodem se převádí vlastnické právo ke skladovanému zboží, nikoliv pouze nárok na jeho vydání (jako je tomu v případě běžných skladních listů)  podoba: jen listinná  forma: na řad

34  Bejček, J., Kotásek, J., Marek, K. a kol.: Nástin obchodního práva II. Obchodní závazkové vztahy. Cenné papíry. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4978-9.  Kotásek, J.,Pihera, V., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7179-454-7.

35


Stáhnout ppt "BVV12Zk Základy obchodního práva 5. 12. 2011 Alena Pokorná."

Podobné prezentace


Reklamy Google