Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14. července 2013VY_32_INOVACE_100306_Cenne_papiry_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14. července 2013VY_32_INOVACE_100306_Cenne_papiry_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."— Transkript prezentace:

1 14. července 2013VY_32_INOVACE_100306_Cenne_papiry_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  šek je cenný papír, kterým výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě uvedené na šeku nebo doručiteli vyplatila částku, na kterou je šek vystavený  podstatou šeku je, že jeho předkladatel obdrží od banky určitou částku (v hotovosti nebo bezhotovostně)  pokud se šek vyplácí bezhotovostně, bývá označen „jen k zúčtování“  používání šeků se řídí směnečným a šekovým zákonem  používání šeků je dnes na ústupu

3  aby byl šek platný, musí mít všechny podstatné náležitosti  šek může být vystaven na jméno toho, komu má být proplacen, nebo na doručitele  šek na doručitele je proplacen tomu, kdo ho předloží  šek je splatný na viděnou, tedy při jeho předložení k placení  používají se k výběru hotovosti a k placení za zboží a služby

4  označení slovem šek  bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu peněz  jméno toho, kdo má platit (banka)  místo, kde se má platit  datum a místo vystavení šeku  podpis výstavce

5  fyzická nebo právnická osoba, která má účet v bance, vystaví šek někomu jinému  šek se předkládá v pobočce banky, kde má účet výstavce šeku  banka prověří totožnost předkladatele a zjistí, zda je šek krytý (zda je na účtu dostatek peněz)  poté banka šek proplatí, buď v hotovosti, nebo převede příslušnou částku na účet příjemce

6  tento druh šeku vystavuje banka pro jinou banku, se kterou má obchodní kontakty  tato banka předkladateli vyplatí danou částku, hotově nebo zúčtováním na účet

7  směnka je cenný papír, který potvrzuje určitý dluh  směnka musí mít předepsané náležitosti  majitel směnky má právo požadovat zaplacení směnečné částky v určitém čase a na určitém místě  směnečně se může zavazovat každá svéprávná zletilá fyzická osoba a všechny osoby právnické  směnka obsahuje bezpodmínečný příkaz nebo závazek zaplatit majiteli směnky směnečnou částku

8  slovo směnka  bezpodmínečný příkaz („zaplatím“ nebo „zaplaťte“)  údaj o splatnosti  místo, kde se má platit  jméno toho, kdo má platit  jméno toho, komu se má platit  datum a místo vystavení směnky  podpis výstavce směnky

9 směnka vlastí  směnku vystavuje dlužník a zavazuje se, že věřiteli zaplatí  v textu směnky je obsaženo slovo „zaplatím“ směnka cizí  výstavce směnky přikazuje jiné osobě směnku zaplatit  v textu směnky je obsaženo slovo „zaplaťte“  směnečník (ten, kdo směnku proplatí) s tím musí vyjádřit souhlas (musí směnku akceptovat)

10 směnky k úhradě  jsou to směnky, které máme platit  představují náš závazek (dluh) směnky k inkasu  tyto směnky mají být proplaceny nám  představují naše pohledávky Toto rozdělení je důležité především pro potřeby účetnictví.

11  slouží jako platební prostředek a prostředek ručení  slouží jako prostředek získání hotovosti před lhůtou splatnosti  slouží jako prostředek získání eskontního bankovního úvěru  slouží jako prostředek získání obchodního úvěru

12 Akceptace směnky  provádí se proto, že směnku vystavuje věřitel a nikoliv dlužník. Je tedy nutné, aby dlužník svůj dluh uznal – akceptoval. K tomu stačí jeho podpis na líci směnky, tím dlužník vyjadřuje svůj souhlas s tím, že zaplatí. Eskont směnky  je prodej směnky před lhůtou splatnosti. Banka při odkupu směnky odečte z její hodnoty diskont (úrok ode dne eskontování směnky do dne splatnosti směnky). Banka také odečítá poplatky.

13  tyto CP vydává centrální banka  slouží ke krytí deficitu státního rozpočtu  díky státní záruce jsou vysoce spolehlivé a na finančním trhu žádané  jejich nominální hodnota bývá vysoká (cca od 10 mil. Kč), nejsou tedy určeny pro široké vrstvy zájemců  jejich doba splatnosti bývá kratší než u státních dluhopisů, které rovněž slouží ke krytí deficitu státního rozpočtu

14  tyto CP jsou vydávány podílovými fondy  fond je obvykle založen nějakou investiční společností nebo bankou  podílový list je cenný papír, který osvědčuje jeho majiteli podílnictví na společném investování do cenných papírů  fond shromáždí peníze od investorů formou prodeje svých podílových listů a s takto získaným kapitálem začne obchodovat na burze, nakupovat a prodávat cenné papíry  cílem je dosažení zisku, ze kterého pak vlastníkům podílových listů vyplácí podíly

15  zájemci o podílové listy si nejprve vyberou vhodný podílový fond  poté vloží peníze na účet investiční společnosti  za to je jim připsán odpovídající počet podílových listů vybraného fondu  později tyto listy prodají (nejčastěji zpět investiční společnosti)  pokud se za tuto dobu kurs zvýší, dosáhnou zisku

16  kurs podílového listu závisí na tom, jak byly vložené peníze prostřednictvím fondu investovány  kurs podílového listu tedy může růst, ale při neúspěšném hospodaření může i klesat  podílníci nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu, na jejich ochranu ovšem existuje zákon, který stanoví investičním společnostem určitá omezení, jak mohou investovat (slouží ke snížení rizika)  pro větší bezpečnost investorů se vyvinuly tzv. zajištěné fondy, které klientovi garantují minimální zhodnocení investice nebo maximální ztrátu (podmínkou je ponechání prostředků ve fondu určitou dobu)

17  obligace představují dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obligace  emitent obligace prodává a tím získává prostředky na svou činnost  zároveň se zavazuje po uplynutí doby splatnosti obligace koupit zpět  úrok z obligací je kupci vyplácen každoročně, kurz obligací se mění, ale proti akciím jen velmi mírně  obligace může vydávat podnik, stát nebo obec, často je vydávají i banky

18  akcie je majetkový cenný papír a představuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti  prostředky vložené do akcií jsou nevratné, akcie ale můžeme prodat na kapitálovém trhu  kurs akcie na tomto trhu kolísá prakticky denně podle stability společnosti a celkové ekonomické situace

19 Majitel akcií má právo:  podílet se na zisku akciové společnosti (formou dividend)  podílet se na řízení akciové společnosti (hlasováním na valné hromadě)  podílet se na likvidačním zůstatku (při zániku společnosti)

20 kmenové akcie  základní a nejrozšířenější druh  jejich majitel má hlasovací právo na valné hromadě (čím více má akcií, tím více hlasů může uplatnit) prioritní akcie  tyto akcie mají přednostní právo na dividendu  někdy s nimi ale není spojeno hlasovací právo

21 zaměstnanecké akcie  slouží k tomu, aby měli zaměstnanci zájem na úspěšném chodu podniku  jsou prodávány zaměstnancům společnosti obvykle za zvýhodněnou cenu, často bývají poskytnuty členům managementu  nejsou dědičné a při ukončení pracovního poměru musí být nabídnuty společnosti ke zpětnému odkupu  jsou vždy na jméno  jejich funkce je především motivační (zaměstnanec se s podnikem více ztotožňuje a má zájem na vysokém zisku společnosti)

22  Kdo je to dlužník a věřitel?  Které cenné papíry jsou nejrizikovější?  Jaký je rozdíl mezi cennými papíry peněžního trhu a kapitálového trhu?

23 Děkuji za pozornost

24 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika 3. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87204-61-0. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "14. července 2013VY_32_INOVACE_100306_Cenne_papiry_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google