Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje bankovní činnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje bankovní činnosti"— Transkript prezentace:

1 Nástroje bankovní činnosti

2 Cenné papíry Pojem cenného papíru
Zákon o cenných papírech neobsahuje zákonnou definici pojmu cenný papír. Teorie definuje cenný papír zpravidla jako listinu označenou takto zákonem, s níž jsou subjektivní práva a povinnosti spojena takovým způsobem, že bez listiny nemohou vzniknout ani být uplatněna či převedena. Cenné papíry mají funkci průkazní (jsou důkazem existence příslušného práva či povinnosti) a legitimační (oprávněný majitel cenného papíru se jeho předložením prokazuje při výkonu svých práv).

3 Cennými papíry jsou podle českého práva. (§ 1 zákona č. 591/1992 Sb
Cennými papíry jsou podle českého práva. (§ 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.) Akce Zatímní list Poukázky na akcie Podílové listy Dluhopisy Investiční kupóny Kupóny Opční listy Směnky Šeky Náložní listy Skladové listy Zemědělské nákladní listy Ostatní vybrané cenné papíry – Hypotéční zástavní listy, Depozitní certifikáty, Vkladové listy

4 Pojem a definice cenného papíru dle nového občanského zákoníku
První novinkou v úpravě cenných papírů je zakotvení legální definice cenného papíru - dle nového občanského zákoníku je cenný papír jen listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést

5 Forma cenného papíru dle nového občanského zákoníků
Forma cenného papíru určuje, jakým způsobem lze cenný papír převádět. Právní úprava formy cenného papíru zůstává nezměněna a stále tedy může být cenný papír vydán ve formě na doručitele, na řad nebo na jméno.

6 Zaknihovaný cenný dle nového občanského zákoníků
Významným posunem je zakotvení zaknihovaných cenných papírů jako samostatné právní kategorie. O zaknihovaný cenný papír se jedná, je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci. Nový občanský zákoník u zaknihovaných cenných papírů nerozlišuje formu

7 Zastupitelné cenné papíry
Zastupitelnými cennými papíry jsou podle nový občanský zákoník cenné papíry téhož druhu, vydané týmž emitentem, v téže formě a z nichž vznikají tatáž práva

8 Hromadná listina Nový občanský zákoník zavádí možnost nahradit jednotlivé cenné papíry hromadnou listinou obecně u všech zastupitelných cenných papírů, což je uvolnění oproti stávající úpravě, která vydání hromadné listiny umožňuje pouze u akcií, poukázek na akcie, podílových listů a dluhopisů

9 Úprava jednotlivých typů cenných papírů
Náležitosti akcie podle zákon o obchodních korporacích zůstávají stejné jako dnes, nově však zákon nevyžaduje údaj o datu emise. Zákon o obchodních korporacích vedle akcií kmenových a prioritních nově zavádí možnost vydat kusové akcie bez nominální hodnoty a další typy akcií se zvláštními právy. Tato práva však musí být svou povahou akcionářská, tj. Musejí se týkat řízení společnosti či podílu na zisku (případně likvidačním zůstatku).

10 Prospekt cenného papíru
Prospekt cenného papíru je informačním zdrojem pro investory. Musí obsahovat veškeré informace, které jsou nezbytné k přesnému a správnému posouzení cenného papíru, majetku a závazků emitenta cenného papíru, jeho finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje jeho podnikání a jeho budoucí finanční situace. Prospekt musí být formulován srozumitelně a způsobem, který umožňuje snadnou analýzu. Podrobnosti o obsahu prospektu stanoví prováděcí předpis.

11 Komise pro cenné papíry
Komise pro cenné papíry je správní úřad pro oblast kapitálového trhu. Jejím posláním je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních instrumentů v kapitálový trh. Cílem činnosti Komise pro cenné papíry je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti

12 Zákon svěřuje Komisi pro cenné papíry především následující působnost
Vykonávat státní dozor v rozsahu stanoveném zákonem o Komisi pro cenné papíry a zvláštními zákony. Rozhodovat o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech Kontrolovat plnění informačních povinností osob podléhajících státnímu dozoru Komise pro cenné papíry, Kontrolovat plnění povinností vyplývajících ze zákazu využívat důvěrné informace, oznamovat podezření ze spáchání trestného činu zneužívání důvěrných informací v obchodním styku Vést seznamy oprávněných osob provádějících vypořádání obchodů Vydávat Věstník Komise pro cenné papíry Spolupracovat s jinými správními úřady a institucemi Informovat veřejnost a účastníky kapitálového trhu o poskytovatelích služeb na tomto trhu, o investičních instrumentech a operacích uskutečněných na kapitálovém trhu Spolupracovat s mezinárodními organizacemi a zahraničními úřady, které vykonávají dozor nad kapitálovým trhem Podporovat vzdělání a osvětu v oblasti kapitálového trhu Vykonávat další činnosti k naplnění své působnosti

13 Forma cenných papírů vyjadřující hledisko převoditelnosti. Formy cenných papírů jsou: Na doručitele (na majitele) Na řad Na jméno

14 Zosobnění majetku či jiného práva
Podle tohoto hlediska, které vyjadřuje hledisko investora (majitele), se cenné papíry dělí na cenné papíry vyjadřující Věcné Dlužnické Majetkové Dispoziční

15 Podle charakteru důchodů
Podle tohoto hlediska rozlišujeme cenné papíry Cenné papíry se stálým důchodem Cenné papíry s proměnným důchodem Cenné papíry neúročené

16 Zastupitelnost a veřejná obchodovatelnost
Zastupitelný cenný papír Veřejně obchodovatelné cenné papíry

17 Akcie Akcie je cenným papírem s nímž jsou spojena práva a povinnosti akcionářů jako společníků akciové společnosti Základní povinností akcionářů je povinnost splatit emisní kurz akcií, soustavu práv tvoří právo podílet se podle obchodního zákoníku a stanov na řízení akciové společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie mohou být vydány v podobě listinného cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru . Nezávisle na své podobě musí akcie obsahovat:

18 Nezávisle na své podobě musí akcie obsahovat
Obchodní firmu a sídlo společnosti Jmenovitá hodnota Označení formy akcie u akcie na jméno i obchodní firmu, název nebo jméno akcionáře Výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie Datum emise.

19 Listinná akcie musí dále obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva akciové společnosti, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. Zaknihovaná akcie musí obsahovat číselné označení jen v případech, u nichž to stanoví zákon.

20 Nabývat akcie nebo zatímní listy může jen v případech dovolených zákonem. Obchodní zákoník rozděluje možnost nabývání vlastních akcií akciovou společností na dvě skupiny: Za podmínek upravených v § 161a zákona. Nabytí vlastních akcií je možné, jen pokud Bez splnění podmínek uvedených v §  161a obchodního zákoníku, pokud společnost vlastních akcií nabývá

21 Za podmínek upravených v § 161a zákona
Za podmínek upravených v § 161a zákona. Nabytí vlastních akcií je možné, jen pokud Se na tom usnesla valná hromada, přičemž její usnesení určilo nejvyšší množství akcií, Jmenovitá hodnota všech akcií v majetku společnosti včetně akcií, kterých nabyla ovládána osoba společností, nepřesáhne 10 % základního kapitálu společnosti Společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie

22 Za podmínek upravených v § 161a zákona
Za podmínek upravených v § 161a zákona. Nabytí vlastních akcií je možné, jen pokud Za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu Jako právní nástupce vstupující do všech práv osoby, která byla majitelem akcií Z důvodu plnění povinností uložených jí zákonem nebo na základě soudního rozhodnutí k ochraně menšinových akcionářů, V soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky společnosti proti majiteli těchto akcií nebo zatímních listů

23

24

25

26 Zatímní list Zatímní list (promesa) je cenný papír na řad, který po svém zápisu do obchodního rejstříku vydává akciová společnost uisovateli, který dosud nesplatil celý emisní, k jehož splacení se při zakládání společnosti zavázal. Zatímní list nahrazuje všechny akcie upisovatelem upsané a dosud nesplacené, pokud jsou jednoho druhu

27 Zatímní list obsahuje Označení zatímní list
obchodní firma a sídlo akciové společnosti a výši jejího základního kapitálu, Obchodní firmu nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště majitele zatímního listu Jmenovitá hodnota tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií Počet, podobu a formu akcii, které zatímní list nahrazuje, popř. I určení druhu acií Splacenou a nesplacenou část emisního kurzu akcii a lhůty pro splácení emisního kursu Datum vydání zatímního listu a podpis nebo podpisy členů členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti

28

29 Poukázka na akcie Poukázky na akcie jsou nově zavedeným cenným papírem, který je spjat se zvýšením základního kapitálu. Jejich účelem je překonat období, kdy upisovatel sice již splatil celý emisní kurz akcie, ale zvýšení základního kapitálu ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku, upisovatel tudíž není akcionářem a nemůže vykonávat akcionářská práva.

30 O vydání poukázek rozhoduje valná hromada a akciová společnost je může vydat za následujících podmínek Zvýšení základního kapitálu se děje upsáním nových akcií, jejichž převoditelnost není omezena Upisovatel splatil v plné výši emisní kurs akcie

31 V poukázce na akcie musí být uvedeno
Označení, že jde o poukázku na akcie Obchodní firma a sídlo společnosti Druh akcií, jmenovitá hodnota akcií, forma akcií, podoba a počet akcií, které lze na základě poukázky nabýt Částka, kterou upisovatel splatil, a datum, kdy bylo splaceno

32 Podílový list Podílový list je cenným papírtem, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva vyplývající ze zákona o kolektivním investování a ze statutu podílového fondu.

33

34

35 Dluhopis Dluhopis je zastupitelným cenným papírem, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Emitent vyplácí osobě oprávněné jmenovitou hodnotu dluhopisu a výnos z dluhopisu. Výnos může být stanoven pevnou úrokovou sazbou nebo rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem nebo slosovatelnou prémií nebo prémií stanovenou v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Způsob případného výpočtu výnosu z dluhopisu stanoví emisní podmínky.

36 náležitosti Údaje o emitentovi
Název dluhopisu obsahující označení "dluhopis", Údaj, který dluhopis identifikuje Jmenovitou hodnotu Údaj o schválení emisních podmínek Výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše Datum emise Formu dluhopisu Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho

37

38

39 Kupón Kupóny jsou cennými papíry na doručitele v nichž je vtěleno právo na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Mohou se vydávat jako zaknihované cenné papíry nebo cenné papíry listinné. Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu, jehož součástí může být i talón, jenž opravňuje svého majitele k tomu, aby mu byl vydán nový kupónový arch, sám však cenným papírem není. Kupón musí obsahovat údaje o druhu, emitentovi a číselném označení cenného papírů, k němuž byl vydán, výši výnosu nebo způsob jejího určení, datu a místu uplatnění práva na výnos.

40

41 Opční list Opční list je cenný papír na doručitele s nímž je spojena možnost uplatnit přednostní právo na upisování akcii při zvyšování základního kapitálu akciové společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií na základě prioritního dluhopisu nebo přednostní právo na získání prioritního dluhopisu.

42 V opčním listu musí být uvedeno
Obchodní firma a sídlo společnosti Počet akcií, které lze na základě opčního listu získat, Počet prioritních dluhopisů, které lze na základě opčního listu získat, jejich podoba, forma a jmenovitá hodnota Doba a místo pro uplatnění přednostního práva Emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo, nebo způsob určení emisního kursu Údaj o tom, že zní na doručitele U opčních listů vydaných v podobě listinného cenného papíru dále datum emise, podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti, číselné označení akcie nebo dluhopisu, k nimž byl opční list vydán

43 Směnka Jedná se o jeden z nástrojů platebního styku používaných v obchodních závazkových vztazích. Podpisem směnky se výstavce zavazuje, že buď sám zaplatí svému věřiteli určitou peněžní částku, v určitém čase a na určitém místě, nebo tuto povinnost přikáže třetí osobě.

44

45 Náložný list Provádění přepravy může mít též úzký vztah k otázkám cenných papírů. Podle smlouvy o přepravě věcí může být totiž dopravce povinen vydat odesilateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list, který je druhem cenného papíru.

46 Povinný obsah náložného listu je stanoven zákonem
Název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popř. Bydliště fyzické osoby dopravce Název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popř. Bydliště fyzické osoby odesílatele Označení přepravované věci, dále údaj, zda byl náložný list vydán na doručitele nebo na jméno příjemce, popř. Údaj, že byl vydán na jeho řad Místo určení, místo a den vydání náložného listu a podpis dopravce

47 Skladištní list Skladovatel je podle smlouvy o skladování povinen věc převzít při jejím předání ukjladovatelem a převzetí zboží písemně potvrdit. Potvrzení o převzetí zboží ke skladování může mít povahu cenného papíru - skladištního listu. Skladištní list může znít na doručitele nebo na jméno . Zní-li na doručitele, je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která skladištní list předloží. Zní-li na jméno, je povinen vydat zboží osobě v skladištním listu uvedené. Skladištní list na jméno může oprávněná osoba převádět rubopisem na jiné osoby, pokud v něm není převod vyloučen.

48

49 Zemědělský skladní list
Zemědělský skladní list je listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží. Vydává jej provozovatel zemědělského veřejného skladu, a to po převzetí zboží v zemědělském veřejném skladu. Zemědělský skladní list se skládá ze dvou částí, a to z vlastnického listu a zástavního listu.

50 Zemědělský skladní list na obou svých částech musí obsahovat
Označení, že jde o zemědělský skladní list, a dále o vlastnický list nebo zástavní list Identifikaci provozovatele zemědělského veřejného skladu Označení zemědělského veřejného skladu Evidenční číslo zemědělského skladního listu odpovídající pořadovému číslu uvedenému ve skladní knize Identifikaci ukladatele Údaje o množství, druhu, jakosti a ceně zboží při jeho převzetí ke skladování Dobu uskladnění s vyznačením jejího posledního dne Datum a místo vystavení zemědělského skladního listu a podpis provozovatele nebo osoby jím zmocněné

51 Hypotéční zástavní listy
Hypoteční zástavní listy (hypoteční zástavní list) jsou typem dluhopisu určeným především konzervativním investorům, kteří dávají přednost předem zaručenému výnosu a garanci výplaty jistiny (tedy co nejmenšímu riziku) a mají přitom investiční horizont v délce nad 5 let, do doby data jeho splatnosti. Je zajištěn pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem.

52 Depozitní certifikáty
Depozitní certifikát je krátkodobý dluhový cenný papír emitovaný bankou. Výnosy depozitních certifikátů jsou oproti termínovaným vkladům o poznání vyšší.

53 Vkladové listy Kromě vyšších výnosů mají oproti termínovaným vkladům ještě jednu nezanedbatelnou výhodu – pokud držíte depozitní certifikát déle než 6 měsíců, nepodléhá jeho výnos dani z příjmů. Depozitní certifikát může posloužit také jako zajímavý dárek, protože je vystaven na doručitele – to znamená, že je proplacen jakékoli osobě, která jej předloží k proplacení.

54

55


Stáhnout ppt "Nástroje bankovní činnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google