Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podstata třídění cenných papírů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podstata třídění cenných papírů"— Transkript prezentace:

1 Podstata třídění cenných papírů
Ing. Zdeněk Jelínek

2 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Cenný papír je obchodovatelná úřední listina představující peněžní hodnotu. Cenné papíry se dají zhruba rozdělit na akcie (vyjadřující podíl na majetku) a dluhopisy (vyjadřující závazek vyplatit určitou částku). Firma nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent. Cenné papíry mohou být ve fyzické podobě jako certifikáty nebo v elektronické formě např. na účtě cenných papírů. Cenné papíry mohou být vedeny na jméno nebo na nositele

3 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
akcie zatímní listy poukázky na akcie podílové listy dluhopisy investiční kupóny kupóny opční listy směnky šeky náložní listy skladištní listy zemědělské skladní listy zahraniční cenné papíry

4 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Cenné papíry ve fyzické podobě jako certifikáty v elektronické formě např. na účtu cenných papírů.

5 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Cenné papíry na jméno na nositele (bankovky)

6 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Akcie vydávají ve velkých emisích akciové společnosti. (viz Obchodní zákoník) Akcie jsou prodejné na trhu cenných papírů Akcionáři je kupují pro zisk i z jiných důvodů Vyplácení dividend = podílů ze zisku Spekulativně z důvodu jejich podloženého (Můžu i hodně prodělat) – podílí se na případném likvidačním zůstatku firmy Z důvodu ovládnutí firmy, neboť vlastník akcií, pokud vlastní více než 50% podíl ve firmě má většinou právo se podílet na jejím vedení,

7 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Akcie Dělení z hlediska podoby Akcie listinné Akcie zaknihované Dělení z hlediska formy Akcie na jméno – vydávány na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). Jsou listinnými akciemi. Akcie na majitele (z hlediska formy jde o cenný papír na doručitele) – jde o zaknihované akcie. K převodu dochází změnou výpisu majetkových účtů prodávajícího a kupujícího vedených střediskem cenných papíru. Dají se dobře obchodovat – Dělení z hlediska druhu Akcie kmenové (nejběžnější, bez zvláštních práv) Akcie prioritní (s přednostním právem na výplatu dividendy)

8 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Akcie Cena akcie je odvislá od zákona nabídky zákona poptávky

9 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Zatímní listy Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku ("nesplacená akcie"), vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. - Obchodní zákoník

10 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Poukázka na akcie Poukázky na akcie jsou nově zavedeným cenným papírem, který je spjat se zvýšením základního kapitálu v akciové společnosti. Jejich účelem je překonat období, kdy upisovatel sice již splatil celý emisní kurs akcie, ale zvýšení základního kapitálu ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku, upisovatel tudíž není akcionářem a nemůže vykonávat akcionářská práva. Tato práva sice s poukázkou na akcie též nejsou spojena (zápis zvýšení základního kapitálu má konstitutivní účinek), avšak upisovateli je takto umožněn převod jeho upisovatelského postavení. - Obchodní zákoník

11 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Podílový list cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze zákona o kolektivním investování nebo statutu § 8 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

12 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Dluhopis Dluhopis (obligace, bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. V České republice musí emitent podle zákona o dluhopisech žádat Komisi pro cenné papíry o povolení k emisi dluhopisů. Na rozdíl od depozitního certifikátu dluhopisy využívají hlavně právnické osoby, vzhledem k jejich obvykle vyšším nominálním hodnotám. Ta podle zákona musí být minimálně Kč, ale často bývá například Kč. § 8 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

13 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Investiční kupón cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za kupóny § 22 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

14 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Opční list Opční list je cenný papír s právem na upsání emitovaných akcií. Opční list může být vydán samostatně nebo může vzniknout na základě oddělení tohoto práva od například opčních dluhopisů.

15 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Směnka je úvěrový cenný papír, sepsaný v přesně stanovené formě, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Je určená jako : prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru, prostředek placení a ručení, prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti.

16 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Funkce směnky platební zajišťovací

17 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Nutné náležitosti směnky označení, že jde o směnku bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu (v případě směnky VLASTNÍ) bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu (v případě směnky CIZÍ) jméno toho, kdo má platit (směnečník / akceptant / příjemce) v případě směnky CIZÍ údaj splatnosti údaj místa, kde má být placeno jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (remitent) datum a místo vystavení směnky podpis výstavce Pro platnou směnku není vyžadován žádný tiskopis ani úřední ověření podpisů. Směnka může být napsána ručně nebo strojem. Také je možno využít předtištěných tiskopisů, do kterých je nutno doplnit předepsané údaje.

18 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Pro platnou směnku není vyžadován žádný tiskopis ani úřední ověření podpisů. Směnka může být napsána ručně nebo strojem. Možno je využít předtištěných tiskopisů.

19 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Vlastní „zaplatím“ Cizí - „zaplaťte“

20 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Výhodou směnek je zejména to, že jsou nesporným závazkem, což znamená, že ten, kdo má v dispozici originální směnku a legitimuje se jako její oprávněný majitel, prokázal své právo na její zaplacení dostatečně; dlužník, který se hodlá své povinnosti směnku zaplatit bránit, pak musí své důvody obrany nejen tvrdit, ale i prokázat. Nevýhodou směnek je to, že musí být vystavena v zákonem předepsané formě se stanoveným obsahem a pokud některá z jejich podstatných náležitostí chybí, pak není směnka platná. Citováno z „

21 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Šek Šeky - je to krátkodobý cenný papír Směnečným a šekovým zákonem (1950) vycházející z Ženevských dohod Napíše se ve formuláři v šekové knížce Šek - na doručitele – „na jméno“

22 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Šek hotovostní způsob na výběr peněz (z účtu u banky) bezhotovostní způsob - křižovaný šek - pouze k zúčtování bez možnosti výběru peněz

23 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Šek Náležitosti : slovo šek bezpodmínečný závazek, že zaplatí částka (číslicí i slovy) ten kdo je zavázán zaplatit datum a místo vystavení splatnost podpisy

24 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Šek EUROŠEKY majitelům účtů s urč. zůstatkem + záruční karta mohou být vystaveny v jakékoliv měně zaručení bankou do urč. výše CESTOVNÍ ŠEKY Jsou to cenné papíry které mají předtištěnou nominální hodnotu (pouze volně směnitelné měny) klady: bezpečnější zápor: omezená doba splatnosti vydání komukoliv, vydávají významné světové banky - VISA, Thomas Cook, American Express. kupují se kurzem deviz - při nákupu 1. podpis šeku, poznamenání čísel šeků při použití 2. podpis + prokázání totožnosti, proplacení při ztrátě: volat asistenční službu - zablokování šeků Citováno z „

25 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Náložní list Smlouva o přepravě věci - Obchodní zákoník Podle smlouvy může být dopravce povinen vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list. Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny. Dopravce je povinen zásilku vydat osobě oprávněné podle náložného listu, jestliže mu tato osoba náložný list předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky.

26 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Skladištní list Smlouva o skladování - Obchodní zákoník Potvrzení o převzetí věci ke skladování může mít povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci (skladištní list). Skladištní list může znít na doručitele nebo na jméno. Zní-li na doručitele, je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která skladištní list předloží. Zní-li na jméno, je povinen věc vydat osobě v skladištním listu uvedené. Skladištní list na jméno může oprávněná osoba převádět rubopisem na jiné osoby, pokud v něm není převod vyloučen. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky.

27 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Zemědělský skladní list listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží Zemědělský skladní list vystaví provozovatel neprodleně po převzetí zboží v zemědělském veřejném skladu. Zemědělský skladní list se skládá ze dvou částí, a to z vlastnického listu a zástavního listu. Nelze vystavit jen jednu část. § 2 odst. 1 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

28 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Zahraniční cenné papíry cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec podle § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona

29 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Kapitálové statky se spolupodílí na tvorbě hodnot a prochází procesem výrobní spotřeby. Do výrobní spotřeby vstupuje: Jednorázově (oběžný kapitál) Postupně (fixní kapitál)


Stáhnout ppt "Podstata třídění cenných papírů"

Podobné prezentace


Reklamy Google