Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BVV12Zk Základy obchodního práva Alena Pokorná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BVV12Zk Základy obchodního práva Alena Pokorná"— Transkript prezentace:

1 BVV12Zk Základy obchodního práva 29. 10. 2012 Alena Pokorná
Akciová společnost BVV12Zk Základy obchodního práva Alena Pokorná

2 Akciová společnost §§ 154 – 220 ObchZ právnická osoba
kapitálová obchodní společnost společnost, jejíž ZK je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě akcionáři neručí za závazky společnosti (po zániku společnosti ručí do výše svého podílu na likvidačním zůstatku) založena za účelem podnikání nebo za účelem jiným (tzv. podnikatel podle formy) ideální pro správu a provoz velkých podniků

3 Firma firma musí obsahovat označení: „akciová společnost“ „a.s.
„akc. spol.“

4 Společníci společníci FO i PO počet společníků není omezen
v případě akcií na majitele jsou společníci anonymní možnost jednočlenné a.s.

5 Cenný papír základní znaky cenného papíru:
listina nebo listinu nahrazující záznam (evidence), které inkorporují soukromé právo a toto právo je se svým nosičem těsně spjato, zejména tak, že k uspokojení tohoto svého práva musí majitel předložit listinu či prokázat své právo z příslušné evidence dematerializovaných cenných papírů obecná úprava CP v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

6 Cenné papíry akciové společnosti
upraveny v obchodním zákoníku, který je speciální k zákonu o cenných papírech akcie zatímní list poukázka na akcie opční list vyměnitelné a prioritní dluhopisy

7 Akcie § 155 a násl. ObchZ cenný papír , s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka: podílet se na řízení společnosti jejím zisku (dividenda) a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti jmenovitá (nominální) hodnota: akcie představuje určitou část základního kapitálu a.s. součet jmenovitých hodnot všech akcií = ZK akcie jedné a.s. mohou mít různou jmenovitou hodnotu emisní kurs akcie: částka, za niž společnost vydává akcie nesmí být nižší než jmenovitá hodnota emisní ážio: rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisním kursem

8 Akcie - příklad ZK = ,-Kč vydáno 1000 akcií o jmenovité hodnotě á 2.000,-Kč součet jmenovitých hodnot všech akcií = ZK jmenovitá hodnota jedné akcie = 2.000,-Kč emisní kurs akcie = 2.200,-Kč emisní ážio = 200,-Kč

9 Akcie - podoba listinné zaknihované
pořízené v hmotné podobě, obvykle na listině zaknihované vedené v počítačové evidenci evidenci vede centrální depozitář (a.s.) akcie fyzicky neexistuje a osoba vedoucí evidenci pouze vede evidenci práv z ní vyplývajících (plné zaknihování) údaj o podobě akcií je obligatorní náležitostí stanov podobu lze měnit rozhodnutím o změně stanov (změna nastane až výměnou akcií, případně jejich prohlášením za neplatné, pokud je akcionář k výměně nepředloží)

10 Akcie – forma vypovídá o tom, kdo je vlastníkem akcie a jakým způsobem může být akcie převedena zákon o cenných papírech rozlišuje CP: na doručitele na jméno na řad akcie jsou pouze dvojího druhu (odlišná terminologie): akcie „na majitele“ = CP na doručitele akcie „na jméno“ = CP na řad

11 Forma - akcie na majitele
listinné akcie na majitele vlastníci akcií anonymní jejich jména nejsou na akcii uvedena oprávněným je držitel listiny za akcionáře vůči společnosti platí ten, kdo akcii předloží převod: smlouva (nemusí být písemná, může jít o ústní dohodu) a předání listiny nabyvateli (tradice) zaknihované akcie na majitele písemná smlouva a registrace v evidenci centrálního depozitáře

12 Forma – akcie na jméno listinné akcie na jméno
na akcii je uvedeno jméno jejího vlastníka akcionáři evidováni v seznamu akcionářů (vede a.s., v případě zaknihovaných akcií může vést centrální depozitář) vůči a.s. platí za jejího akcionáře jen osoba zapsaná v seznamu (změnu v osobě akcionáře třeba bezodkladně nahlásit a zapsat) převod smlouva (nemusí být písemná, může jít o ústní dohodu) písemné prohlášení převodce na rubu akcie (rubopis neboli indosament) a předání nabyvateli zaknihované akcie na jméno převod: písemná smlouva a registrace v evidenci centrálního depozitáře

13 Akcie - druhy akcie kmenové akcie prioritní další druhy:
standardní, druh akcie není zvlášť vyznačován nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva akcie prioritní spojuje se s nimi zvláštní majetková výhoda jejich majitelům náleží přednostně dividenda nebo privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku stanovy mohou určit, že tyto akcie ztrácí hlasovací práva (neplatí bezvýjimečně) souhrn jejich jmenovitých hodnot nesmí překročit polovinu výše ZK další druhy: akcie „zlaté" - se zvláštními oprávněními při výkonu hlasovacích práv, drží-li je Fond národního majetku ČR nebo Pozemkový fond ČR (dnes minimální význam) akcie zaměstnanecké – dnes nelze akcie úrokové – dnes nelze

14 Akcie - náležitosti firma a sídlo společnosti jmenovitá hodnota
označení formy akcie u akcie na jméno firma, název nebo jméno akcionáře výše ZK a počet akcií k datu emise akcie datum emise plus další náležitosti, které stanoví zákon listinná akcie číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva je-li vydáno více druhů akcií pak označení druhu (vyjma kmenových akcií) listinné akcie - i určení práv s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy

15 Příklad – listinná akcie na majitele zdroj: http://www. akcieweb

16 Příklad – listinná akcie na jméno zdroj: http://www. akcie-dluhopisy

17 Akcie – převoditelnost
akcie na majitele volně převoditelné nelze vyloučit nebo omezit možnost akcionáře převést je akcie na jméno není možné vyloučit jejich převoditelnost stanovy mohou jejich převoditelnost omezit (tzv. vinkulace akcií) musí být zapsáno v obchodním rejstříku např. nutnost souhlasu představenstva nebo valné hromady - pokud žádost o souhlas s převodem zamítnuta, aniž by to vyžadovaly stanovy, může akcionář požádat společnost ve lhůtě 1 měsíce o odkup akcií a společnost je povinna odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě akcie lze též spojovat a štěpit

18 Kótované akcie regulovaný trh:
akcie, jež byly přijaty k obchodování na tzv. regulovaném trhu s investičními nástroji (veřejný trh) regulovaný trh: trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu (a.s. nebo s.r.o.) v souladu s povolením České národní banky, na kterém se pravidelně obchoduje a který má stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh Burza cenných papírů, a.s. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

19 Akcie – samostatně převoditelná práva
zásada: práva spojená s akcií lze převést na jiného jen převodem akcie jako cenného papíru určitá dílčí akcionářská práva lze však od akcie oddělit a převést samostatně (bez současného převedení akcie) právo na dividendu (možnost vydat zvláštní CP – kupón) právo na podíl na likvidačním zůstatku právo na přednostní úpis akcií (možnost vydat zvláštní CP – opční list) právo na přednostní získání dluhopisů snižuje se tím hodnota akcie , takže to musí být vyznačeno v evidenci centrálního depozitáře nebo na listinné akcii

20 Zatímní listy § 176 ObchZ dočasně nahrazuje dosud nesplacené akcie společnosti jsou s ním spojena: práva vyplývající z akcií povinnost splatit jejich emisní kurz podoba: pouze listinná forma: pouze na řad

21 Poukázky na akcie § 204b ObchZ dočasnou náhradou akcie
podoba: listinná i zaknihovaná forma:  na doručitele vydává se při zvýšení základního kapitálu (s upsáním nových akcií) na základě rozhodnutí valné hromady, a to po splacení emisního kursu akcie, ovšem před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

22 Opční listy § 217a ObchZ CP, který opravňuje uplatnit přednostní právo
na upisování akcií, které mají být akciovou společností vydány ke zvýšení základního kapitálu nebo právo na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů podoba: listinná i zaknihovaná forma: na doručitele

23 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy
vyměnitelné dluhopisy CP, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti prioritní dluhopisy přednostní právo na upisování akcií pouze určují-li tak stanovy vydávají se na základě usnesení valné hromady spojeno se zvýšením základního kapitálu

24 Založení a vznik 2 dokumenty
zakladatelská smlouva/zakladatelská listina funkce zakladatelská formou notářského zápisu povinné náležitosti: firma, sídlo, předmět podnikání (činnosti), navrhovaný ZK, informace o akciích (počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma atd.), informace o úpisu akcií (kolik který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurz) a o splácení emisního kursu (v jaké lhůtě a jakým vkladem bude splacen), informace o nepeněžitém vkladu, přibližnou výši nákladů na založení společnosti, určení správce vkladu, návrh stanov, údaje povinné v souvislosti s veřejnou nabídkou akcií (je-li společnost zakládána s veřejnou nabídkou akcií)

25 Založení a vznik stanovy
funkce organizační (základním organizačním dokumentem a.s.) povinné náležitosti: firma, sídlo, předmět podnikání (činnosti), výše ZK a způsob splácení emisního kursu akcií, informace o akciích (počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma), počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na VH, způsob svolávání VH, její působnost a způsob jejího rozhodování, orgány (počet členů, délka jejich funkčního období atd.), způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej doplňovat, a způsob doplňování, způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty, důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie, pravidla pro zvyšování a snižování ZK, postup při doplňování a změně stanov, a další údaje, stanoví-li tak zákon

26 Založení a vznik možné 2 postupy:
založení bez veřejné nabídky akcií (simultánní) jednorázové, běžný způsob zakladatelé se v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru upisují akcie na celý ZK tzn. zakladatelé upíší všechny akcie sami a nenabídnou žádné veřejnosti založení s veřejnou nabídkou akcií (sukcesivní) v praxi zanedbatelný význam zakladatel nebo zakladatelé zabezpečují vytvoření ZK převyšujícího jmenovitou hodnotu jimi upsaných akcií veřejnou nabídkou akcií tzn. zakladatelé upíší část akcií sami a část nabídnou veřejnosti a shromáždí tak finanční prostředky, které sami nemají/nechtějí poskytnout (upsat akcie = převzít závazek ke splacení emisního kursu akcie)

27 Založení a vznik teprve po vzniku společnosti (tj. po zápisu do OR) lze vydat (emitovat) akcie do té doby vydává správce vkladů upisovatelům písemné potvrzení, kde je uvedeno, jaké akcie a za jaký emisní kurs upisovatel upsal a v jakém rozsahu tento emisní kurs splatil (není cenným papírem) byl-li emisní kurs zcela splacen, vydá společnost po svém vzniku akcionáři akcie nebyl-li emisní kurs zcela splacen, vydá společnost po svém vzniku akcionáři zatímní list (je cenným papírem)

28 Základní kapitál založení bez veřejné nabídky akcií
minimální výše ZK ,-Kč před podáním návrhu na zápis společnosti do OR musí každý upisovatel splatit emisní ážio a alespoň 30% jmenovité hodnoty všech akcií, které upsal zbytek musí splatit ve lhůtě určené ve stanovách, nejpozději však do 1 roku od vzniku společnosti nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši založení s veřejnou nabídkou akcií minimální výše ZK ,-Kč před konáním ustavující valné hromady musí každý upisovatel splatit emisní ážio a alespoň 30% nominální hodnoty všech akcií, které upsal nepeněžité vklady jsou vyloučeny

29 Práva akcionáře společnická práva akcionář nabývá se vznikem společnosti (nikoli až převzetím akcií, ke kterému dochází později) jakmile však akcii získá, jsou společnická práva vtělena v akcii a jen z akcie a s akcií je může vykonávat (výjimka: samostatně převoditelná práva) práva základní náleží každému akcionáři zvláštní náleží jen jisté skupině akcionářů specifická práva přiznaná tzv. akciové minoritě

30 Práva akcionáře podíl na řízení společnosti
prostřednictvím účasti na valné hromadě právo (nikoli povinnost) zúčastnit se VH a být o ní informován, účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupce, právo vyjádřit se k projednávanému bodu programu právo na přednostní úpis nových akcií a právo na přednostní získání dluhopisů při zvyšování ZK akcionář má právo dostat příležitost udržet si význam stávajícího akciového podílu při změně výše ZK

31 Práva akcionáře podíl na zisku výplata:
podíl na zisku = dividenda pro rozdělování zisku platí zákonná omezení neoprávněně vyplacenou dividendu získanou v dobré víře nemusí akcionář vracet (rozdíl oproti s.r.o.!) určuje se podle podílu jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (výjimka: prioritní dividenda pro majitele prioritních akcií) výplata: listinné akcie na majitele (akcionáři anonymní) akcionáři si dividendu musí vyzvednout na určeném místě (zpravidla sídlo společnosti) listinné akcie na jméno a zaknihované akcie společnost vyplatí akcionářům dividendu na svůj náklad na jejich adrese podíl na likvidačním zůstatku

32 Práva akcionáře právo domoci se odkoupení akcií společností
v určitých případech vzniká akcionáři právo, aby od něj společnost jeho akcie odkoupila např. společnost omezila převoditelnost akcií na jméno a příslušný orgán odmítl udělit souhlas k převodu, ač k jeho odepření nebyl stanovami nucen právo učinit nabídku převzetí, právo domáhat se nabídky odkoupení ve společnosti s kótovanými cennými papíry má akcionář nebo skupina akcionářů jednajících ve shodě účast v rozsahu 95 % a více takový akcionář nebo skupina akcionářů má právo na odkoupení akcií od ostatních (menšinových) akcionářů menšinoví akcionáři mohou žádat, aby jim nabídka odkoupení byla učiněna (jen odůvodňují to závažné okolnosti)

33 Práva akcionáře menšinová (minoritní) práva
akciová menšina (minorita) = akcionář nebo skupina akcionářů, jejichž účast na společnosti přesáhne jistý díl základního kapitálu 3% ve společnosti se ZK nad ,-Kč 5% ve společnosti se ZK ve výši ,-Kč nebo nižším např.: právo vynutit si svolání valné hromady k projednání pořadu, který minorita určí právo vznést závazný požadavek vůči představenstvu, aby žalovalo akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu, o splacení, nebo jej ze společnosti vyloučilo právo domáhat se, aby dozorčí rada jménem společnosti uplatnila proti členům představenstva právo na náhradu škody, kterou tito společnosti způsobili porušením povinnosti při výkonu své funkce

34 Povinnosti akcionáře povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií
základní povinnost povinnost předložit společnosti účastnické cenné papíry obvykle rozhodne-li tak valná hromada např. k výměně za jiné (zatímní listy za akcie, výměna akcií při jejich štěpení a spojování, při změně druhu akcií atd.) povinnost učinit nabídku na odkoupení, povinnost učinit nabídku převzetí v případě a.s. s kótovanými akciemi (viz výše) povinnost vrátit dividendu přijatou ve zlé víře (viz výše) atd.

35 Vnitřní organizace společnosti
valná hromada nejvyšším orgánem společnosti akcionáři rozhodují hlasováním rozhoduje prostou většinou, nestanoví-li zákon nebo zakladatelská smlouva vyšší (tzv. kvalifikovanou) většinu rozhodování o zásadních otázkách existence a činnosti společnosti i uplatnění práv akcionářů VH svolává představenstvo nejméně jednou ročně představenstvo statutární orgán dozorčí rada kontrolní orgán

36 Zrušení a zánik společnosti s likvidací
bez likvidace fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní formy – zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

37 Zákon o obchodních korporacích - hlavní rozdíly po 1. 1. 2014
možné je pouze založení a.s. bez veřejné nabídky akcií (simultánní založení) nyní: možnost založit a.s. s veřejnou nabídkou akcií (sukcesivní založení) nebo bez veřejné nabídky (simultánní založení) minimální výše ZK tudíž jednotná = ,-Kč (nově je možné vést ZK i v EUR, potom je jeho min. výše ,-EUR) nyní: min. výše ZK při simultánním založení = ,-Kč, min. výše ZK při sukcesivním založení = ,-Kč pouze jeden zakladatelský dokument = stanovy nyní: zakladatelská smlouva/zakladatelská listina + stanovy hodnota nepeněžitého vkladu se uvádí ve stanovách a vyžaduje se jeho ocenění znalcem, kterého vybírají ze seznamu znalců zakladatelé, příp. představenstvo nyní: znalce určuje soud

38 Zákon o obchodních korporacích - hlavní rozdíly po 1. 1. 2014
možnost vydat různé druhy akcií nyní: pouze dva druhy – kmenové a prioritní možnost vydat tzv. kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti – podíl na ZK se určí podle počtu akcií nyní: kusové akcie vydat nelze akcie na majitele lze vydat pouze jako zaknihovaný nebo imobilizovaný cenný papír, nikoliv jako listinný CP – tzn. již nebudou anonymní nyní: možnost vydat akcie na majitele v listinné podobě (anonymní) nebo zaknihované podobě na nesplacené akcie musí a.s. vydat zatímní list, pouze stanoví-li tak stanovy nyní: zatímní list vydá společnost vždy rozšiřuje se okruh práv, která bude možno převádět samostatně (bez současného převodu akcie)

39 Použitá literatura (současná právní úprava)
Bejček, J., Hajn, P., Kotásek, J. a kol.: Nástin obchodního práva I. Úvodní část. Soutěžní právo. Obchodní společnosti a družstva. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Eliáš,K., Pokorná, J., Dvořák, T. a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C.H.Beck, ISBN

40 Použitá literatura (budoucí právní úprava)
Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, s. ISBN Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, s. ISBN


Stáhnout ppt "BVV12Zk Základy obchodního práva Alena Pokorná"

Podobné prezentace


Reklamy Google