Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BVV12Zk Základy obchodního práva 22. 10. 2012 Alena Pokorná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BVV12Zk Základy obchodního práva 22. 10. 2012 Alena Pokorná."— Transkript prezentace:

1 BVV12Zk Základy obchodního práva 22. 10. 2012 Alena Pokorná

2  §§ 105 – 153 ObchZ  právnická osoba  kapitálová obchodní společnost (některými znaky připomíná osobní obch. spol.)  společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v OR  založena  za účelem podnikání  nebo za účelem jiným (tzv. podnikatel podle formy)  vhodná pro drobné a střední podnikání (často rodinné podniky), velmi oblíbená a rozšířená  právní úprava převážně dispozitivní - možnost variability řešení vnitřního uspořádání i právního postavení společníků

3  firma musí obsahovat označení:  „společnost s ručením omezeným“  „s.r.o.“  „spol. s r.o.“

4  FO i PO  max. 50 společníků (jinak může soud zrušit)  pokud má více osob tzv. společný podíl (např. dědicové), považují se za jednoho společníka  možnost jednočlenné s.r.o.  s.r.o. s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné s.r.o.  jediná FO může být společníkem nejvýše tří s.r.o.

5  povinný ZK z vkladů společníků  minimální výše ZK je 200.000,- Kč (omezení horní hranicí neexistuje)  minimální výše vkladu společníka je 20.000,-Kč  s.r.o. odpovídá za své závazky celým svým majetkem (neomezeně)  společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v OR (ručí tedy omezeně)  ručení společníků je společné a nerozdílné (solidární) = věřitel může splnění ručitelského závazku požadovat od kteréhokoliv z nich v plné výši  rozdíl oproti ručení v k.s. – není solidární, každý ručí pouze do výše nesplacené části svého vkladu!  zákon obsahuje pravidla, jak se následně po uspokojení věřitele společníci vyrovnají mezi sebou  zaplacením kterémukoli z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah, vede to pouze k zániku příslušného dluhu společnosti

6  příklad č. 1:  3 společníci, ZK 240.000 Kč, každý převzal vkladovou povinnost 80.000 Kč, každý splatil 40.000 Kč, každý ručitelský závazek v rozsahu 120.000 Kč (rozhodný zápis v OR!)  příklad č. 2:  3 společníci, ZK 240.000 Kč, každý převzal vkladovou povinnost 80.000 Kč, společník č. 1 splatil 80.000,-Kč, společník č. 2 splatil 40.000,-Kč, společník č. 3 splatil 40.000,-Kč, každý ručitelský závazek v rozsahu 80.000 Kč (rozhodný zápis v OR!) – ručí i společník, který svůj vklad již zcela splatil

7  společenská smlouva - formou notářského zápisu  povinné náležitosti (nutná shoda):  firma a sídlo společnosti  určení společníků  předmět podnikání (činnosti)  výše ZK a výše vkladů včetně způsobu a lhůty jejich splacení  jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají jménem společnosti  jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje  určení správce vkladu  jiné údaje, které vyžaduje tento zákon  fakultativní ujednání  týkající se obchodního podílu (výše podílu stanovená odlišně od zákona, podmínky převodu, vyloučení převodu, možnosti přechodu a rozdělení, příplatková povinnost, úprava podílu na zisku), vymezení dalších věcí, které náležejí do působnosti VH, podrobnosti o zvyšování a snižování ZK atd.

8  splacení části vkladů před vznikem společnosti  2 kogentní podmínky (musí být splněny současně):  na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30% a současně  celkově alespoň 100.000 Kč na ZK  příklad:  společnost se ZK 200.000,-Kč, 3 společníci, závazky k vkladu jednotlivých společníků: 60.000,-Kč + 60.000,-Kč + 120.000,- Kč, při splnění pouze první podmínky by bylo splaceno jen 80.000,-Kč (tj. 20.000,-Kč + 20.000,-Kč + 40.000,-Kč), takže nutná dohoda, kdo z nich splatí více či všichni poměrně (např. 24.000 Kč + 24.000 Kč + 52.000 Kč)  nepeněžité vklady nutno splatit v celém rozsahu před podáním návrhu na zápis do OR

9  1) uzavření společenské smlouvy, resp. vydání zakladatelské listiny  2) získání průkazu podnikatelského oprávnění (pokud je účelem založení společnosti podnikání)  3) splacení příslušné části ZK  4) zápis společnosti do OR

10  existence společnosti není podmíněna přítomností konkrétních společníků, na jejichž vlastnostech, znalostech a dovednostech závisí realizace cíle společnosti, společníci nejsou povinni osobně realizovat účel, pro který byla společnost zřízena  stoupá význam peněžité účasti, slábne možnost společníků osobně kontrolovat činnost společnosti, řízením pověřen příslušný orgán, do něhož mohou být jmenovány i třetí osoby  rozsah práv a povinností typicky nerovný, řídí se zásadně majetkovou účastí na společnosti (právní postavení společníků s malou účastí podporuje zákon úpravou menšinových oprávnění)  práva a povinnosti - povinnosti - práva - majetkové- majetková - nemajetkové- nemajetková

11  povinnost vkladová  základní povinnost, protože z vkladů vytvářen ZK  společník se účastní na ZK pouze jedním vkladem  pro jednotlivé společníky může být výše vkladu stanovena rozdílně  částka vkladu musí být vždy dělitelná na celé tisíce  celková výše všech vkladů všech společníků musí odpovídat výši ZK  v průběhu trvání společnosti lze převzít závazek ke zvýšení vkladu  před podáním návrhu na zápis do OR: splaceno 30% na vklady a celkově alespoň 100.000,-Kč ze ZK  podmínky a lhůta splacení zbylé části vkladu ve spol. smlouvě, ze zákona nejpozději do 5 let od vzniku společnosti nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu (při zvyšování ZK)  hodnota nepeněžitého vkladu – ve spol. smlouvě plus znalecký posudek (nezávislý znalec jmenovaný soudem)  zákon stanoví důsledky nesplacení vkladu společníkem – společník může být ze společnosti v krajním případě vyloučen (tzv. kaduční řízení)

12  povinnost podílet se na úhradě ztráty (povinnost příplatková)  tuto povinnost společníci s.r.o. ze zákona nemají  může ji stanovit spol. smlouva (potom o ní rozhoduje valná hromada)  i pokud tak nestanoví spol. smlouva, lze se souhlasem valné hromady příplatek poskytnout  příplatek není vkladem, poskytuje se do vlastního kapitálu (viz přednáška č. 1), ovšem mimo ZK  je možné jej vrátit společníkovi (na rozdíl od vkladů)

13  povinnost podílet se osobně na činnosti společnosti  společníci s.r.o. nemají (na rozdíl od osobních společností), může ji stanovit spol. smlouva  povinnost zdržet se konkurenčního jednání  společníci s.r.o. nemají (na rozdíl od osobních společností), může ji stanovit spol. smlouva  zákonem stanovena pro jednatele (často současně společníci)  povinnost loajality ke společnosti  požadavek loajality nevyplývá přímo ze zákona  společník má dbát o zájmy společnosti a vlastním jednáním je nepoškozovat  povinnost uchovávat v tajnosti informace důležité pro podnikání společnosti, které se společník dozvěděl

14  právo na podíl na zisku  základním oprávněním společníků  tímto je plněna jedna ze zákl. funkcí kapitálové společnosti – zhodnocení kapitálových investic společníků  podmínka: spol. dosáhla v daném účetním období v roce zisku a alespoň část zisku byla určena pro rozdělení mezi společníky  velikost podílu a jeho rozdělení a výplata:  v poměru obchodních podílů, nestanoví-li spol. smlouva jinak  velikost částky, která může být jako zisk mezi společníky rozdělena, omezuje zákon kogentními pravidly (k výplatě např. nelze použít ZK nebo rezervní fond)  neoprávněně vyplacené podíly na zisku musí společníci vrátit (bez ohledu na to, zda byli v dobré víře či nikoliv)  právo na podíl na zisku může být přiznáno rozhodnutím VH též jednatelům a členům dozorčí rady

15  právo na vypořádání  vypořádací podíl  podíl na likvidačním zůstatku

16  právo podílet se na řízení společnosti  společníci vykonávají na valné hromadě (nikoli neformálně)  společník má jeden hlas na 1.000,-Kč svého vkladu, nestanoví-li spol. smlouva jinak (v praxi obvykle dle velikosti podílů)  pozastavení hlasovacího práva společníka  např. VH rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu nebo o jeho vyloučení  právo na informace  menšinová práva  společníci, jejichž vklady dosahují 10% ZK, mohou požádat jednatele o svolání VH  pokud jednatelé nesvolají VH do 1 měsíce od doručení žádosti, mohou ji menšinoví společníci svolat sami

17  obchodní podíl vyjadřuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti  výše obchodního podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k ZK, nestanoví-li spol. smlouva jinak  každý společník může mít pouze jeden podíl, účastní-li se dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho obchodní podíl  společný podíl – jeden podíl může náležet více osobám, považují se za jednoho společníka, svá práva z podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem, k splácení vkladu jsou zavázáni společně a nerozdílně

18  převod podílu na jiného společníka  smlouvou se souhlasem VH, nestanoví-li spol. smlouva jinak  převod podílu na třetí osobu  jen připouští-li to spol. smlouva  spol. smlouva může podmínit převod i souhlasem VH  má-li společnost pouze jednoho společníka, podíl je vždy převoditelný na třetí osoby  přechod (smrt FO)  dědí se, spol. smlouva může vyloučit (ve společnosti s jediným společníkem vyloučit nelze)  dědic se může domáhat zrušení své účasti na společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem  přechod podílu (zánik PO)  přechod na právního nástupce, spol. smlouva může přechod vyloučit  rozdělení – možné (zákon stanoví podmínky)  zastavení – možné (zákon stanoví podmínky)

19  valná hromada  nejvyšším orgánem společnosti  společníci rozhodují hlasováním  rozhoduje prostou většinou, nestanoví-li zákon nebo spol. smlouva vyšší (tzv. kvalifikovanou) většinu  rozhodování o zásadních otázkách existence a činnosti společnosti i uplatnění práv společníků  VH svolávají jednatelé nejméně jednou ročně  jednatelé  statutární orgán  dozorčí rada  kontrolní orgán  fakultativní

20  s likvidací  bez likvidace  fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní formy – zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

21  počet společníků není omezen  nyní: max. 50 společníků  minimální výše ZK není stanovena  nyní: minimální výše ZK = 200.000,-Kč  minimální výše vkladu = 1 Kč  nyní: minimální výše vkladu = 20.000,-Kč  možnost více vkladů a více podílů  nyní pouze jeden vklad a jeden podíl  možnost více druhů podílů – jejich obsah (tj. práva a povinnosti s podílem spojená) stanoví spol. smlouva  nyní: pouze jeden druh obchodního podílu, obsah stejný (liší se pouze jeho velikost)  obchodní podíl může mít formu cenného papíru = tzv. kmenový list (forma: na řad, podoba: listinná)  nyní: vydání kmenového listu není možné

22  obchodní podíl je věc  nyní: obch. podíl není věc, ale tzv. jiná majetková hodnota  převod obchodního podílu na třetí osobu – není-li ve spol. smlouvě stanoveno jinak, pak je možný, ale jen se souhlasem VH  nyní: převod na třetí osobu je možný, jen pokud to umožňuje spol. smlouva, jinak ne  společník může ze společnosti vystoupit – jednostranně (jsou-li splněny zákonné podmínky)  nyní: společník ze společnosti jednostranně vystoupit nemůže, chce-li společník ukončit svou účast, jde to pouze: převedením (tj. především prodejem) obch. podílu, dohodou všech společníků nebo rozhodnutím soudu  hodnota nepeněžitého vkladu se uvádí ve spol. smlouvě a vyžaduje se jeho ocenění znalcem, kterého vybírají ze seznamu znalců zakladatelé, příp. jednatelé  nyní: znalce určuje soud

23  Bejček, J., Hajn, P., Kotásek, J. a kol.: Nástin obchodního práva I. Úvodní část. Soutěžní právo. Obchodní společnosti a družstva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978- 80-210-5031-0.  Eliáš, K., Pokorná, J., Dvořák, T. a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-740-0048-5.

24  Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2.  Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. 281 s. ISBN 978-80-7208-923-9.


Stáhnout ppt "BVV12Zk Základy obchodního práva 22. 10. 2012 Alena Pokorná."

Podobné prezentace


Reklamy Google