Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost s ručením omezeným

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost s ručením omezeným"— Transkript prezentace:

1 Společnost s ručením omezeným
BVV12Zk Základy obchodního práva Alena Pokorná

2 Společnost s ručením omezeným
§§ 105 – 153 ObchZ právnická osoba kapitálová obchodní společnost (některými znaky připomíná osobní obch. spol.) společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v OR založena za účelem podnikání nebo za účelem jiným (tzv. podnikatel podle formy) vhodná pro drobné a střední podnikání (často rodinné podniky), velmi oblíbená a rozšířená právní úprava převážně dispozitivní - možnost variability řešení vnitřního uspořádání i právního postavení společníků

3 Firma firma musí obsahovat označení: „společnost s ručením omezeným“
„s.r.o.“ „spol. s r.o.“

4 Společníci FO i PO max. 50 společníků (jinak může soud zrušit)
pokud má více osob tzv. společný podíl (např. dědicové), považují se za jednoho společníka možnost jednočlenné s.r.o. s.r.o. s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné s.r.o. jediná FO může být společníkem nejvýše tří s.r.o.

5 Základní kapitál, vklady, ručení
povinný ZK z vkladů společníků minimální výše ZK je ,- Kč (omezení horní hranicí neexistuje) minimální výše vkladu společníka je ,-Kč s.r.o. odpovídá za své závazky celým svým majetkem (neomezeně) společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v OR (ručí tedy omezeně) ručení společníků je společné a nerozdílné (solidární) = věřitel může splnění ručitelského závazku požadovat od kteréhokoliv z nich v plné výši rozdíl oproti ručení v k.s. – není solidární, každý ručí pouze do výše nesplacené části svého vkladu! zákon obsahuje pravidla, jak se následně po uspokojení věřitele společníci vyrovnají mezi sebou zaplacením kterémukoli z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah, vede to pouze k zániku příslušného dluhu společnosti

6 Základní kapitál, vklady, ručení
 příklad č. 1: 3 společníci, ZK Kč, každý převzal vkladovou povinnost Kč, každý splatil Kč, každý ručitelský závazek v rozsahu Kč (rozhodný zápis v OR!) příklad č. 2: 3 společníci, ZK Kč, každý převzal vkladovou povinnost Kč, společník č. 1 splatil ,-Kč, společník č. 2 splatil ,-Kč, společník č. 3 splatil ,-Kč, každý ručitelský závazek v rozsahu Kč (rozhodný zápis v OR!) – ručí i společník, který svůj vklad již zcela splatil

7 Založení a vznik společenská smlouva - formou notářského zápisu
povinné náležitosti (nutná shoda): firma a sídlo společnosti určení společníků předmět podnikání (činnosti) výše ZK a výše vkladů včetně způsobu a lhůty jejich splacení jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají jménem společnosti jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje určení správce vkladu jiné údaje, které vyžaduje tento zákon fakultativní ujednání týkající se obchodního podílu (výše podílu stanovená odlišně od zákona, podmínky převodu, vyloučení převodu, možnosti přechodu a rozdělení, příplatková povinnost, úprava podílu na zisku), vymezení dalších věcí, které náležejí do působnosti VH, podrobnosti o zvyšování a snižování ZK atd.

8 Založení a vznik splacení části vkladů před vznikem společnosti
2 kogentní podmínky (musí být splněny současně): na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30% a současně celkově alespoň Kč na ZK příklad: společnost se ZK ,-Kč, 3 společníci, závazky k vkladu jednotlivých společníků: ,-Kč ,-Kč ,-Kč, při splnění pouze první podmínky by bylo splaceno jen ,-Kč (tj ,-Kč ,-Kč ,-Kč), takže nutná dohoda, kdo z nich splatí více či všichni poměrně (např Kč Kč Kč) nepeněžité vklady nutno splatit v celém rozsahu před podáním návrhu na zápis do OR

9 Schéma kroků při vzniku společnosti
1) uzavření společenské smlouvy, resp. vydání zakladatelské listiny 2) získání průkazu podnikatelského oprávnění (pokud je účelem založení společnosti podnikání) 3) splacení příslušné části ZK 4) zápis společnosti do OR

10 Právní postavení společníků
existence společnosti není podmíněna přítomností konkrétních společníků, na jejichž vlastnostech, znalostech a dovednostech závisí realizace cíle společnosti, společníci nejsou povinni osobně realizovat účel, pro který byla společnost zřízena stoupá význam peněžité účasti, slábne možnost společníků osobně kontrolovat činnost společnosti, řízením pověřen příslušný orgán, do něhož mohou být jmenovány i třetí osoby rozsah práv a povinností typicky nerovný, řídí se zásadně majetkovou účastí na společnosti (právní postavení společníků s malou účastí podporuje zákon úpravou menšinových oprávnění)  práva a povinnosti - povinnosti práva majetkové - majetková - nemajetkové - nemajetková

11 Majetkové povinnosti povinnost vkladová
základní povinnost, protože z vkladů vytvářen ZK společník se účastní na ZK pouze jedním vkladem pro jednotlivé společníky může být výše vkladu stanovena rozdílně částka vkladu musí být vždy dělitelná na celé tisíce celková výše všech vkladů všech společníků musí odpovídat výši ZK v průběhu trvání společnosti lze převzít závazek ke zvýšení vkladu před podáním návrhu na zápis do OR: splaceno 30% na vklady a celkově alespoň ,-Kč ze ZK podmínky a lhůta splacení zbylé části vkladu ve spol. smlouvě, ze zákona nejpozději do 5 let od vzniku společnosti nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu (při zvyšování ZK) hodnota nepeněžitého vkladu – ve spol. smlouvě plus znalecký posudek (nezávislý znalec jmenovaný soudem) zákon stanoví důsledky nesplacení vkladu společníkem – společník může být ze společnosti v krajním případě vyloučen (tzv. kaduční řízení)

12 Majetkové povinnosti povinnost podílet se na úhradě ztráty
(povinnost příplatková) tuto povinnost společníci s.r.o. ze zákona nemají může ji stanovit spol. smlouva (potom o ní rozhoduje valná hromada) i pokud tak nestanoví spol. smlouva, lze se souhlasem valné hromady příplatek poskytnout příplatek není vkladem, poskytuje se do vlastního kapitálu (viz přednáška č. 1), ovšem mimo ZK je možné jej vrátit společníkovi (na rozdíl od vkladů)

13 Nemajetkové povinnosti
povinnost podílet se osobně na činnosti společnosti společníci s.r.o. nemají (na rozdíl od osobních společností), může ji stanovit spol. smlouva povinnost zdržet se konkurenčního jednání zákonem stanovena pro jednatele (často současně společníci)  povinnost loajality ke společnosti požadavek loajality nevyplývá přímo ze zákona společník má dbát o zájmy společnosti a vlastním jednáním je nepoškozovat povinnost uchovávat v tajnosti informace důležité pro podnikání společnosti, které se společník dozvěděl

14 Majetková práva právo na podíl na zisku
základním oprávněním společníků tímto je plněna jedna ze zákl. funkcí kapitálové společnosti – zhodnocení kapitálových investic společníků podmínka: spol. dosáhla v daném účetním období v roce zisku a alespoň část zisku byla určena pro rozdělení mezi společníky velikost podílu a jeho rozdělení a výplata: v poměru obchodních podílů, nestanoví-li spol. smlouva jinak velikost částky, která může být jako zisk mezi společníky rozdělena, omezuje zákon kogentními pravidly (k výplatě např. nelze použít ZK nebo rezervní fond) neoprávněně vyplacené podíly na zisku musí společníci vrátit (bez ohledu na to, zda byli v dobré víře či nikoliv) právo na podíl na zisku může být přiznáno rozhodnutím VH též jednatelům a členům dozorčí rady

15 Majetková práva právo na vypořádání vypořádací podíl
podíl na likvidačním zůstatku

16 Nemajetková práva právo podílet se na řízení společnosti
společníci vykonávají na valné hromadě (nikoli neformálně) společník má jeden hlas na 1.000,-Kč svého vkladu, nestanoví-li spol. smlouva jinak (v praxi obvykle dle velikosti podílů) pozastavení hlasovacího práva společníka např. VH rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu nebo o jeho vyloučení právo na informace menšinová práva společníci, jejichž vklady dosahují 10% ZK, mohou požádat jednatele o svolání VH pokud jednatelé nesvolají VH do 1 měsíce od doručení žádosti, mohou ji menšinoví společníci svolat sami

17 Podíl na s.r.o. obchodní podíl vyjadřuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti výše obchodního podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k ZK, nestanoví-li spol. smlouva jinak každý společník může mít pouze jeden podíl, účastní-li se dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho obchodní podíl společný podíl – jeden podíl může náležet více osobám, považují se za jednoho společníka, svá práva z podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem, k splácení vkladu jsou zavázáni společně a nerozdílně

18 Podíl na s.r.o. převod podílu na jiného společníka
smlouvou se souhlasem VH, nestanoví-li spol. smlouva jinak převod podílu na třetí osobu jen připouští-li to spol. smlouva spol. smlouva může podmínit převod i souhlasem VH má-li společnost pouze jednoho společníka, podíl je vždy převoditelný na třetí osoby přechod (smrt FO) dědí se, spol. smlouva může vyloučit (ve společnosti s jediným společníkem vyloučit nelze) dědic se může domáhat zrušení své účasti na společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem přechod podílu (zánik PO) přechod na právního nástupce, spol. smlouva může přechod vyloučit rozdělení – možné (zákon stanoví podmínky) zastavení – možné (zákon stanoví podmínky)

19 Vnitřní organizace společnosti
valná hromada nejvyšším orgánem společnosti společníci rozhodují hlasováním rozhoduje prostou většinou, nestanoví-li zákon nebo spol. smlouva vyšší (tzv. kvalifikovanou) většinu rozhodování o zásadních otázkách existence a činnosti společnosti i uplatnění práv společníků VH svolávají jednatelé nejméně jednou ročně jednatelé statutární orgán dozorčí rada kontrolní orgán fakultativní

20 Zrušení a zánik společnosti s likvidací
bez likvidace fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní formy – zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

21 Zákon o obchodních korporacích – hlavní změny od 1. 1. 2014
počet společníků není omezen nyní: max. 50 společníků minimální výše ZK není stanovena nyní: minimální výše ZK = ,-Kč minimální výše vkladu = 1 Kč nyní: minimální výše vkladu = ,-Kč možnost více vkladů a více podílů nyní pouze jeden vklad a jeden podíl možnost více druhů podílů – jejich obsah (tj. práva a povinnosti s podílem spojená) stanoví spol. smlouva nyní: pouze jeden druh obchodního podílu, obsah stejný (liší se pouze jeho velikost) obchodní podíl může mít formu cenného papíru = tzv. kmenový list (forma: na řad, podoba: listinná) nyní: vydání kmenového listu není možné

22 Zákon o obchodních korporacích – hlavní změny od 1.1.2014
obchodní podíl je věc nyní: obch. podíl není věc, ale tzv. jiná majetková hodnota převod obchodního podílu na třetí osobu – není-li ve spol. smlouvě stanoveno jinak, pak je možný, ale jen se souhlasem VH nyní: převod na třetí osobu je možný, jen pokud to umožňuje spol. smlouva, jinak ne společník může ze společnosti vystoupit – jednostranně (jsou-li splněny zákonné podmínky) nyní: společník ze společnosti jednostranně vystoupit nemůže, chce-li společník ukončit svou účast, jde to pouze: převedením (tj. především prodejem) obch. podílu, dohodou všech společníků nebo rozhodnutím soudu hodnota nepeněžitého vkladu se uvádí ve spol. smlouvě a vyžaduje se jeho ocenění znalcem, kterého vybírají ze seznamu znalců zakladatelé, příp. jednatelé nyní: znalce určuje soud

23 Použitá literatura (současná právní úprava)
Bejček, J., Hajn, P., Kotásek, J. a kol.: Nástin obchodního práva I. Úvodní část. Soutěžní právo. Obchodní společnosti a družstva. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Eliáš,K., Pokorná, J., Dvořák, T. a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C.H.Beck, ISBN

24 Použitá literatura (budoucí právní úprava)
Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, s. ISBN Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, s. ISBN


Stáhnout ppt "Společnost s ručením omezeným"

Podobné prezentace


Reklamy Google