Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost s ručením omezeným. § 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva. ▫(2) Společnostmi jsou veřejná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost s ručením omezeným. § 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva. ▫(2) Společnostmi jsou veřejná."— Transkript prezentace:

1 Společnost s ručením omezeným

2 § 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva. ▫(2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost“),  společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

3 § 11 (1) Kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel. (2) Kapitálová společnost může mít jediného společníka také v důsledku soustředění všech podílů v jeho rukou. ▫§ 12 ▫(1) Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník.

4 § 132 (1) Společnost s ručením omezeným je společnost, ▫za jejíž dluhy ručí společníci  společně a nerozdílně  do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti ▫podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. ▫(2) Firma obsahuje označení  „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno ▫zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.

5 Ručení - solidárně ▫Společníci ručí společně a nerozdílně  do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti ▫podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. § 134 ZOK (1): Plnění věřiteli poskytnuté společníkem z důvodu jeho ručení podle § 132 odst. 1 se započítává na splnění jeho nejdříve splatné vkladové povinnosti. ▫(2) V případě, že započtení není možné, poskytne společníkovi náhradu za jeho plnění společnost. …

6 DOKUMENTACE- Seznam společníků § 139 (1) Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. Do seznamu společníků se zapisuje  jméno a bydliště nebo sídlo společníka, ▫případně jiná adresa pro doručování,  jeho podíl, ▫označení podílu, ▫jemu odpovídající výše vkladu, ▫počet hlasů náležející k podílu, ▫povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad (dále jen „příplatek“)  den zápisu do seznamu společníků…

7 § 141 (1) ▫Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům.  Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají. (2) Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu společníků bez zbytečného odkladu vymaže.

8 Společenská smlouva § 146 (1) Společenská smlouva obsahuje také ▫a) firmu společnosti, ▫b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti, ▫c) určení společníků  uvedením jména a bydliště nebo sídla, ▫d) určení druhů podílů  každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, ▫e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, ▫f) výši základního kapitálu a ▫g) počet jednatelů  a způsob jejich jednání za společnost.

9 Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také ▫a) vkladovou povinnost zakladatelů,  včetně lhůty pro její splnění, ▫b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, ▫c) určení správce vkladů a ▫d) u nepeněžitého vkladu jeho  popis,  jeho ocenění,  částku, kterou se započítává na emisní kurs,  a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

10 § 148 Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se splatí celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %.

11 Změna SS § 147 (1) Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků; ▫pro tuto dohodu se vyžaduje veřejná listina.  Stanoví-li tak společenská smlouva, může být měněna i rozhodnutím valné hromady. ▫(2) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna společenské smlouvy, nahrazuje rozhodnutí o změně společenské smlouvy. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

12 Vklad -SRO § 15 (1) Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. § 142 (1) Minimální výše vkladu je 1 Kč, ▫ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší. (2) Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně.

13 Nepeněžitý vklad v S.R.O. ocení znalec vybraný ze seznamu znalců odměna znalci se určí dohodou a hradí ji společnost ▫vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady  V případě, že společnost nevznikne, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé. znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak jednatel. posudek obsahuje ▫popis nepeněžitého vkladu, ▫metody ocenění nebo metodu ocenění, ▫částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, a ▫odůvodnění, jak znalec k tomu ocenění došel.

14 Vkladová povinnost § 150 (1) Společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě určené společenskou smlouvou, ▫nejpozději však do 5 let ode dne vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti za trvání společnosti. (2) Vkladové povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního kapitálu.

15 § 151 (1) Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, ▫uhradí společnosti úrok z prodlení (2) Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze společnosti valná hromada vyloučit.

16 Společnická žaloba § 157 (1) Každý společník je oprávněn domáhat se za společnost náhrady újmy ▫proti jednateli (2) Společník nemá právo domáhat se náhrady újmy proti jednateli ▫bylo-li o ní rozhodnuto podle § 53 odst. 3 (dle smlouvy uzavřené s povinnou osobou) ▫(3) Společnickou žalobu lze podat také, ▫a) způsobí-li společnosti újmu člen dozorčí rady, byla-li zřízena, ▫b) způsobí-li společnosti újmu vlivná osoba, ▫c) pro uplatnění práva společníka domáhat se za společnost splnění vkladové povinnosti proti společníkovi, který je v prodlení s jejím plněním, nebo ▫d) pro uplatnění práva společnosti na vyloučení společníka ze společnosti soudem pro neplnění vkladové povinnosti.

17 Podíl § 31: Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. § 133: Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje ▫podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu,  ledaže společenská smlouva určí jinak.

18 Druhy podílů společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů ▫podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh ▫podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní. ▫(2) Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu. § 136  Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě.

19 Kmenový list Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. ▫kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna  Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování  na evropském regulovaném trhu  ani na jiném veřejném trhu.

20 § 138 (1) Kmenový list obsahuje: ▫a) označení ▫b) identifikaci společnosti, ▫c) výši vkladu připadající na podíl, ▫d) identifikaci společníka, ▫e) označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a ▫f) označení kmenového listu  (2) Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, které nahrazuje.

21 Podíl na zisku § 161 (1) Společníci se podílejí na zisku ▫ určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky ▫v poměru svých podílů,  ledaže společenská smlouva určí jinak. ▫Neurčí-li společenská smlouva nebo valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích.

22 Podíl na likvidačním zůstatku při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku ▫nestanoví-li společenská smlouva nebo dohoda společníků jinak, vyplácí se tento podíl v penězích.  likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost  zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi společníky rovným dílem a  u kapitálových společností a družstva podle jejich podílů.

23 Příplatky § 162 (1) Společenská smlouva může určit, ▫ že společnost může usnesením valné hromady společníkům ▫uložit povinnost poskytnout peněžitý příplatek (dále jen „příplatková povinnost“).  určí, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit, ▫jinak se k usnesení valné hromady o příplatkové povinnosti nepřihlíží. ▫Společenská smlouva také určí, zda a s jakými podíly je příplatek spojen.

24 § 164 (1) Společník, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, ▫může společnosti písemně oznámit, že vystupuje ze společnosti ohledně podílu, na který je příplatková povinnost vázána.  Účinností vystoupení příplatková povinnost zaniká. (2) Vystoupit ze společnosti lze do 1 měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady o příplatkové povinnosti …jinak se k vystoupení nepřihlíží. (3) Právo vystoupit ze společnosti může uplatnit pouze společník, který zcela splnil svoji vkladovou povinnost spojenou s podílem, na který byla příplatková povinnost vázána. (4) Vystoupení společníka je účinné posledním dnem měsíce, ve kterém došlo písemné oznámení společnosti.


Stáhnout ppt "Společnost s ručením omezeným. § 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva. ▫(2) Společnostmi jsou veřejná."

Podobné prezentace


Reklamy Google