Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty podnikání"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty podnikání
Akciová společnost Jazyk a svět sdílejí společnou logickou formu.. Ludwig Wittgenstein ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

2 Akciová společnost Definice obchodní společnosti
Společenství osob podle obchodního práva Obchodní společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě Právnická osoba - kapitálová společnost

3 Akciová společnost Charakteristika
Zakladatelé mají vkladovou povinnost Vytváření povinných orgánů Povinnost vytvoření reservního fondu

4 Akciová společnost Historie Nejstarší forma kapitálového sdružování
Základ berních společností – societates vectigalium publicorum Původ Řím

5 Akciová společnost Historie
Od 13 a 14 stol. – Itálie k provedení státních půjček Rozvoj zámořské dopravy Holandská východoindická společnost r. 1602 Anglická společnost pro Východní Indii r. 1603 Francouzská Compagnie des Indes Orientales r. 1628

6 Akciová společnost Historie Rakousko, Německo – od 18 stol.
Vídeňská společnost východní r. 1719 Pojišťovací společnost Terstská r. 1768 České území Pražská akciová společnost paroplavební r. 1822

7 JAK TO NENÍ SPRÁVNÉ Tyršova 146, Koloveč okres Domažlice Telefon : Fax : Společnost vznikla transformací Zemědělského družstva Koloveč a v současné době zaměstnává 95 pracovníků Základní kapitál společnosti činí ,- Kč.

8 Akciová společnost Označení akciová společnost akc. spol. a. s.

9 Akciová společnost Založení společnosti Nejméně dvě fyzické osoby
Jedna právnická osoba Kombinace fyzických i právnických osob

10 Akciová společnost Principy
Základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité hodnotě Společnost odpovídá za porušení závazků celým svým majetkem Akcionář neručí za závazky společnosti

11 Akciová společnost Práva akcionáře
Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí do obchodního rejstříku

12 Akciová společnost Právní úkony akcionářů Založení Vznik Změna Zrušení
- musí mít písemnou formu ve formě notářského zápisu

13 Akciová společnost Dokument o založení společnosti
Zakladatelská smlouva Více zakladatelů Zakladatelská listina Jediný zakladatel

14 Akciová společnost Zakladatelská smlouva - listina Obchodní jméno
Sídlo společnosti Předmět podnikání Navrhovaný základní kapitál

15 Akciová společnost Zakladatelská smlouva - listina
Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota Podoba, v níž budou akcie vydány Určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele

16 Akciová společnost Zakladatelská smlouva - listina
U akcií různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených Údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno Kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen

17 Akciová společnost Zakladatelská smlouva - listina
Splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad Přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou Určení správce vkladu

18 Akciová společnost Zakladatelská smlouva - listina Návrh stanov
POZOR! Má-li být společnost založena na základě veřejné nabídky akcií, je podmínkou platného založení společnosti schválení prospektu cenného papíru Českou národní bankou

19 Akciová společnost Založení společnosti
Konala se ustavující valná hromada, je-li její konání předepsáno Upisovatelé upsali celou výši základního kapitálu, splatili případné emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty všech akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady, a zcela splatili nepeněžité vklady Byly schváleny stanovy společnosti

20 Akciová společnost Založení společnosti
Byli řádně zvoleni všichni členové představenstva a dozorčí rady Stanovy společnosti ani založení společnosti nejsou v rozporu se zákonem Byla uveřejněna veřejná nabídka akcií a prospekt cenného papíru v souladu se schválením České národní banky, jde-li o společnost založenou s veřejnou nabídkou akcií

21 Akciová společnost Vznik společnosti
Dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění Není-li návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na základě průkazu podnikatelského oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku

22 Akciová společnost AKCIE
Cenný papír s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti na jejím zisku na likvidačním zůstatku

23 Akciová společnost Forma akcie na jméno na majitele

24 Akciová společnost

25 Akciová společnost Evidence společnosti Akcie na jméno
Vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů

26 Akciová společnost POZOR!
Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti, případně u zaknihovaných cenných papírů výpis z evidence

27 Akciová společnost Druhy akcií V listinné podobě V zaknihované podobě

28 Akciová společnost AKCIE Obecné náležitosti firmu a sídlo společnosti
jmenovitou hodnotu označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie datum emise

29 Akciová společnost AKCIE U listinné akcie Číselné označení
Podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise

30 Akciová společnost AKCIE U zaknihovaná akcie
Číselné označení podle zákona Jiné náležitosti, které stanoví zákon POZOR! Je-li vydáno více druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu a listinné akcie musí obsahovat i určení práv s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy.

31 Akciová společnost AKCIE
Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva se nazývají kmenové akcie a nemusí označení druhu obsahovat

32 Akciová společnost PŘEVOD AKCIÍ Listinná akcie na jméno
Převoditelná rubopisem a předáním V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí a den převodu akcie

33 Akciová společnost PŘEVOD AKCIÍ Listinná akcie na jméno
Zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů

34 Akciová společnost PŘEVOD AKCIÍ Akcie na majitele
Je neomezeně převoditelná Práva vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu

35 KONTROLNÍ SMRŠŤ

36 Akciová společnost KONTROLNÍ TEST Akcie
a) nesmí být ve vlastnictví více osob b) může být společným majetkem více osob c) může být pouze ve spoluvlastnictví dvou osob d) může být pouze ve spoluvlastnictví státu

37 Akciová společnost KONTROLNÍ TEST Akcie znamená
a) právo na výplatu mzdy b) cenný papír c) bezcenný papír d) pokladní poukázka

38 Akciová společnost Zatímní list Účel
Když upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku

39 Akciová společnost Zatímní list Označení „zatímní list“
Firmu, sídlo a výši základního kapitálu společnosti Firmu nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště vlastníka zatímního listu Jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií

40 Akciová společnost Zatímní list
Počet, podobu a formu akcií, které zatímní list nahrazuje, popřípadě i určení jejich druhu Splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro splácení emisního kursu Datum emise zatímního listu a podpis nebo podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat

41 Akciová společnost Způsoby zakládání společnosti Postupné – sukcesivní
Na základě výzvy k upisování akcií Jednorázové – simultánní Bez výzvy k upisování

42 Akciová společnost VEŘEJNÁ NABÍDKA AKCIÍ
Místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny Postup při upisování akcií, zejména zda účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo, popřípadě zda bude možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří upíší akcie ve stejné době, počet upsaných akcií podle poměru jmenovitých hodnot jimi upsaných akcií

43 Akciová společnost VEŘEJNÁ NABÍDKA AKCIÍ
Připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný základní kapitál, postup při takovém upsání Určení, že zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněžitými vklady Místo, dobu, popřípadě účet u banky pro splacení emisního kursu,emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení POZOR! Emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak

44 Akciová společnost VEŘEJNÁ NABÍDKA AKCIÍ
Způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání Způsob tvoření rezervního fondu Podmínky výkonu hlasovacího práva

45 Akciová společnost Emisní kurs akcie
Částka, za niž společnost vydává akcie Nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio

46 Akciová společnost Založení na základě veřejné nabídky akcií
Zakladatelé zabezpečují vytvoření základního kapitálu převyšujícího jmenovitou hodnotu jimi upsaných akcií veřejnou nabídkou akcií Veřejná nabídka akcií se vhodným způsobem uveřejní a její obsah nelze měnit Návrh stanov musí být k nahlédnutí v každém upisovacím místě

47 Akciová společnost LISTINA UPISOVATELŮ
K upsání akcie na základě veřejné nabídky akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů Zápis zahrnuje - počet - jmenovitou hodnotu - formu - podobu nebo druh upisovaných akcií - emisní kurs upsaných akcií

48 Akciová společnost LISTINA UPISOVATELŮ
- Lhůty pro splácení upsaných akcií - Firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je upisovatelem a podpis POZOR! Pokud něco chybí, je upsání neúčinné…Na základě veřejné nabídky akcií nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady!

49 Akciová společnost POSTUP
Upisovatel je povinen splatit případné emisní ážio a alespoň 10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v době a na účet u banky, které jsou určeny zakladateli ve veřejné nabídce akcií Při splacení vkladu nebo jeho části před zápisem společnosti do obchodního rejstříku vydá správce vkladu upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií

50 Akciová společnost POSTUP
Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list, pokud jde o upsané akcie, jejichž emisní kurs nebyl splacen v plném rozsahu, a za akcie, byl-li jejich emisní kurs zcela splacen

51 Akciová společnost Ustavující valná hromada
Se koná do 60 dnů ode dne, kdy bylo dosaženo účinného upsání navrhovaného základního kapitálu Může se konat, jen když byly účinně upsány akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a bylo splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a případné emisní ážio Je způsobilá se usnášet, jestliže se jí účastní upisovatelé alespoň poloviny upsaných akcií, kteří mají právo se zúčastnit ustavující valné hromady a hlasovat na ní

52 Akciová společnost Ustavující valná hromada
Rozhoduje o založení společnosti Schvaluje stanovy společnosti Volí orgány společnosti, jež je podle stanov oprávněna volit valná hromada

53 Akciová společnost Založení bez veřejné nabídky akcií
Zakladatelé se v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru upisují akcie na celý základní kapitál společnosti Nevyžaduje se veřejná nabídka akcií a konání ustavující valné hromady Právní postavení, které má při založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií ustavující valná hromada, mají zakladatelé

54 Akciová společnost Stanovy Název firmy Sídlo společnosti
Předmět podnikání Výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií

55 Akciová společnost Stanovy
Počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií, jakož i určení, zda akcie znějí na jméno nebo na majitele, nebo kolik akcií zní na jméno a kolik na majitele Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě

56 Akciová společnost Stanovy
Způsob svolávání valné hromady, její působnost a způsob jejího rozhodování Určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů, délku funkčního období člena orgánu, jakož i vymezení jejich působnosti a způsob rozhodování, jestliže se zřizují

57 Akciová společnost Stanovy
Způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej doplňovat, a způsob doplňování Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

58 Akciová společnost Stanovy
Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, zejména možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním Postup při doplňování a změně stanov Další údaje, pokud tak stanoví zákon

59 Akciová společnost Společnosti založená s veřejnou nabídkou akcií
Základní kapitál Společnosti založená s veřejnou nabídkou akcií ,- Kč Bez veřejné nabídky akcií ,- Kč

60 Akciová společnost Ručení společnosti
Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem Akcionáři neručí za závazky společnosti

61 Akciová společnost Práva a povinnosti akcionářů
Má právo na podíl na zisku společnosti, které se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů Je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní Má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy

62 Mám pokračovat?

63 Akciová společnost Orgány společnosti Statutární orgán Kontrolní orgán
Představenstvo Kontrolní orgán Dozorčí rada Nejvyšší orgán Valná hromada

64 Akciová společnost Valná hromada Nejvyšší orgán společnosti
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti

65 Akciová společnost Valná hromada Do působnosti valné hromady náleží
Rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů

66 Akciová společnost Valná hromada Do působnosti valné hromady náleží
volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle jiného režimu schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady

67 Akciová společnost Valná hromada Do působnosti valné hromady náleží
rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy

68 Akciová společnost Valná hromada Do působnosti valné hromady náleží
schvalování vybraných smluv schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

69 Akciová společnost Valná hromada POZVÁNKA POZOR!
Firma a sídlo společnosti Místo, datum a hodinu konání valné hromady Označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada Pořad jednání valné hromady Rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie POZOR! Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

70 Akciová společnost Dohody o výkonu hlasovacích práv
Neplatné jsou dohody, kterými se akcionář zavazuje Dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejích orgánů o tom, jak má hlasovat Že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti Že jako protiplnění za výhody poskytnuté společností uplatní hlasovací právo určitým způsobem nebo že nebude hlasovat

71 Valná hromada Akciová společnost ZÁPIS
Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak

72 Akciová společnost Valná hromada ZÁPIS a) firmu a sídlo společnosti,
b) místo a dobu konání valné hromady, c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá

73 Akciová společnost Představenstvo Statutární orgán
Řídí činnost společnosti Jedná jejím jménem

74 Akciová společnost Představenstvo Členem představenstva může být pouze
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let Je plně způsobilá k právním úkonům Je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání U níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání

75 Akciová společnost Představenstvo POZOR!
Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán

76 Akciová společnost Dozorčí rada Dozoruje
Výkon působnosti představenstva Na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti

77 Akciová společnost Dozorčí rada Členové dozorčí rady jsou oprávněni
Nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti Kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností Zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady

78 Akciová společnost Dozorčí rada POZOR!
Funkční období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti

79 Akciová společnost Opční listy
Společnost je oprávněna vydat pro uplatnění přednostního práva cenné papíry označené jako opční listy Opční listy lze vydávat pouze jako cenné papíry na doručitele Opční list může být vydán buď v listinné, nebo zaknihované podobě

80 Akciová společnost Opční listy Obsah Firma a sídlo společnosti
Kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo kolik vyměnitelných anebo prioritních dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat Doba a místo pro uplatnění přednostního práva

81 Akciová společnost Opční listy Obsah
Emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo, nebo způsob jeho určení Údaj o tom, že zní na doručitele

82 Akciová společnost Rezervní fond
Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené stanovami a tímto zákonem Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu

83 Akciová společnost Rezervní fond
Fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního kapitálu To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčují-li stanovy nebo tento zákon jinak

84 Akciová společnost Zrušení společnosti
Prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce

85 Akciová společnost Zrušení společnosti
Zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze zakladatelů Jestliže zakladatel přestane splňovat předpoklady Z dalších důvodů stanovených v zakladatelské smlouvě nebo listině

86 Akciová společnost Zrušení a likvidace společnosti
Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se likvidační zůstatek na část připadající vlastníkům prioritních akcií a ostatních akcií v rozsahu určeném stanovami Části likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií

87 Akciová společnost Zrušení a likvidace společnosti
Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora Vrácené akcie likvidátor zničí Pokud společnost vydala zaknihované akcie, vzniká nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni, kdy na základě příkazu likvidátora byly zrušeny akcie společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů

88 Akciová společnost Zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře Valná hromada může rozhodnout, že se společnost zrušuje bez likvidace a že jmění zaniklé společnosti převezme jeden akcionář, jestliže je tento akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu

89 Akciová společnost Zánik společnosti POZOR!
Rejstříkový soud provede výmaz společnosti z obchodního rejstříku, jen bude-li prokázáno, že byly všechny akcie společnosti zničeny, prohlášeny za neplatné nebo zrušeny

90 Akciová společnost DISKUSE

91 Základní právní předpisy
Skutečnou slast nacházíme v nevyrušitelnosti .. Epikúros Královnou společností je akciová společnost. Znehodnocené listinné akci odkládejte do sběru. I na Tobě záleží, zda dostaneš odznak Vzorný akcionář.

92 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Právní aspekty podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google