Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulace bankovního sektoru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulace bankovního sektoru"— Transkript prezentace:

1 Regulace bankovního sektoru

2 Regulace bankovního sektoru
Regulace = stanovení podmínek a pravidel podnikání v bankovnictví, a to jak vládou, ministerstvem, centrální bankou či nezávislou specializovanou institucí.

3 Regulace bankovního sektoru
Důvody: Zabezpečení stability bankovního sektoru (Stabilita bankovního sektoru je klíčová pro stabilitu ekonomiky), Existence asymetrických informací (klienti mají méně informací k posouzení rizikovosti obchodů bank). Specifičnost bankovní činnosti.

4 Regulace bankovního sektoru
Specifika bankovní činnosti Banky emitují bezhotovostní peníze množství peněz v oběhu je strategickou makroekonomickou veličinou => její „výrobce“ regulovat Zajišťuje platební styk Platební styk je „krevní oběh“ ekonomiky, nezbytný Používají především cizí kapitál (svěřené peníze) Charakter A a P je odlišný od nebankovních podniků Banky mají spíše dlouhodobá A a krátkodobá P => regulace Bankovní oblast je potenciálně vysoce riziková, Bankovní úpadky mají pro ekonomiku mnohem horší důsledky než úpadky průmyslových či obchodních podniků.

5 Regulace bankovního sektoru
Nástroje: Úrokové stropy (pro depozita), Regulace vstupu do odvětví (licence), Regulace investičního portfolia bank, Systém pojištění vkladů, Požadavky na kapitál (základní kapitál, kapitálová přiměřenost), Monitorování.

6 Regulace bankovního sektoru v ČR
Do působnosti státního dozoru (vykonává ČNB) v našich podmínkách spadá: povolovací činnost: znamená udělování licence právní forma a.s. min. výše ZK 500 mil. Kč + další podmínky dle zákona o bankách. kontrolní činnost: dodržování právních předpisů, souladu provozovaných činností s uděleným povolením hospodaření banky legislativní činnost: příprava návrhů právních předpisů upravujících bankovnictví, účast v připomínkovém řízení v legislativním procesu tvorby ostatních právních předpisů;

7 Regulace bankovního sektoru v ČR
Sankce ze strany ČNB Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky, je oprávněna podle povahy zjištěného nedostatku a) vyžadovat, aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, případně aby odstranila nedostatek v činnosti tím, že: omezí některé povolené činnosti, ukončí nepovolené činnosti nebo nebude provádět některé obchody, převody finančních prostředků nebo jiné transakce, vymění vedoucí zaměstnance banky nebo osoby ve vedení pobočky zahraniční banky, vymění členy dozorčí rady banky, přijme přísnější pravidla likvidity, přísnější pravidla pro tvorbu opravných položek k aktivům a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků, vytvoří odpovídající výši opravných položek a rezerv, použije zisk po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu,… b) změnit licenci vyloučením nebo omezením některých činností v ní uvedených, c) nařídit mimořádný audit na náklady banky nebo pobočky zahraniční banky, d) zavést nucenou správu, e) uložit pokutu do Kč, …

8 Regulace bankovního sektoru v ČR
Vývoj: do roku 1990 neexistuje (centrálně plánované hospodářství) od dvoustupňový bankovní systém, r legislativně zakotveny základní principy dohledu, r – novela zákona o bankách – posíleny pravomoci bankovního dohledu (pokuty, nápravná opatření, nucená správa,…), systém pojištění vkladů 2. pol. 90. let vývoj legislativy, upevňování pozice ČNB jako regulátora r – integrace dohledu nad celým finančním trhem do ČNB

9 Základní pravidla činnosti bank
Přiměřenost kapitálu Přiměřenost likvidity (stanovena závazná struktura aktiv a pasiv a závazní vazby mezi nimi, regulace ze strany CB prostřednictvím repo operací), Pravidla úvěrové angažovanosti (snaha zabezpečit alespoň základní stupeň diverzifikace aktiv a zabránit nadměrné koncentraci úvěrového rizika a investičního rizika = zabránit též nadměrné koncentraci majetkových účastí v bance) Povinnost bank poskytovat dohledovým institucím informace Pravidla ochrany před nelegálními praktikami bank i klientů (ohrožení důvěryhodnosti celého bankovního systému) Povinné pojištění vkladů

10 Kapitálová přiměřenost
potřeba VK alespoň v minimální výši, 1987 – Basilejský výbor bankovního dohledu působící v Bance pro mezinárodní platby (BIS) – Cookův standard autorizace (Cooke-ratio), propočet poměru VK k souhrnu rizikově vážených aktiv (cca 8 %), váhy rizikovosti, v ČR požadované min. 8 % (v r ,5%)

11 Pojištění vkladů (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, § 41a a další)
Zákonem o bankách se zřizuje Fond pojištění vkladů (je právnickou osobou); všechny banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny do tohoto Fondu přispívat. Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků v české i cizí měně. Roční příspěvek banky do Fondu činí 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za kalendářní čtvrtletí. Roční příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za kalendářní čtvrtletí. Náhrada je oprávněným vkladatelům poskytována ve výši 100 %, nejvýše částka odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

12 Jednotná bankovní licence
od , možnost podnikání zahraničních bank na území ČR a podnikání našich bank na území členských států EU a EFTA, na základě bankovní licence vydané v domovském státě, banka podléhá dohledu země, ve které má sídlo, hostitelský orgán dohledu (ČNB) dohlíží pouze na dodržování zákona o bankách (nemá možnost odejmout licenci), vklady klientů pojištěny dle předpisů domovské země.

13 Organizační struktura banky
Je strategickým rozhodnutím managementu, Závisí na: Velikosti banky, Nabízených produktech, Profesním zaměření zaměstnanců Legislativě. Názorech managementu ohledně ideální struktury.

14 Hospodaření bank Řízení (management) banky znamená řízení procesu získávání zdrojů, jejich využívání, sledování krátkodobých i dlouhodobých cílů bankovního podnikání s konečným cílem maximalizace výnosů, resp. hodnoty pro vlastníky. Řízení banky znamená řízení neustále se měnícího toku zdrojů s cílem maximalizace hodnoty pro vlastníky a minimalizace rizika.

15 Účetní rozvaha (bilance) banky
AKTIVA (umístění zdrojů) PASIVA (zdroje) Pokladní hotovost Závazky vůči centrální bance Vklady u centrální banky Závazky vůči jiným peněžním ústavům Vklady u peněžních ústavů a úvěry peněžním ústavům Závazky vůči nebankovním klientům = Přijaté vklady Státní pokladniční poukázky Závazky z emitovaných vlastních dluhopisů Státní dluhopisy Účelové rezervy Jiné cenné papíry Podřízený dluh Pohledávky za klienty = Úvěry klientům Základní kapitál (akciový) Majetkové účasti Zákonné rezervní fondy Hmotný a nehmotný majetek Ostatní fondy a nerozdělený zisk Pohledávky za akcionáři Ostatní pasiva Ostatní aktiva

16 Řízení aktiv a pasiv Každé investiční rozhodnutí banky je spojeno také s problémem jeho financování  rizika vyplývající z aktiv i pasiv spolu úzce souvisejí; Do 60./ stol. banky poskytovaly úvěry z přijatých vkladů a splatnost úvěrů byla odvíjena od splatnosti vkladů, Od 70. let ve větší míře využívají finanční trhy, zejména peněžní trh pro financování svých obchodů.

17 Výnosy a náklady bank VÝNOSY Výnosové úroky (z poskytnutých úvěrů),
Výnosy z cenných papírů, Poplatky a provize, Ostatní a mimořádné výnosy. NÁKLADY Nákladové úroky (z přijatých vkladů, emitovaných dluhopisů), Personální náklady, Provozní a správní náklady, Rezervy, Náklady na poplatky provize, Ostatní a mimořádné náklady.

18 FINANČNÍ ARBITR zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
harmonizace českého právního řádu s EU – vyžaduje rychlé a efektivní řešení sporů mezi bankou a klientem; řeší spory mezi bankou a klientem např. v případě zpožděných / neuskutečněných plateb, při neúspěšné reklamaci v bance; dále spory mezi vydavateli platebních karet a jejich uživateli – mimosoudní cestou (běžně do 30 dnů); nález arbitra je vykonatelný. Finančního arbitra i jeho zástupce volí Poslanecká sněmovna Mgr. Monika Nedelková

19 FINANČNÍ ARBITR Oblasti řešených sporů: Platební služby,
Vydávání a výměny elektronických peněz, Spotřebitelské úvěry, Kolektivní investování.

20

21 Bankopojištění Vývojový trend ve finanční oblasti  propojení jednak jednotlivých finančních služeb, jednak majetkové propojování finančních institucí; 1) Bankopojištění jako majetkové propojení: 3 modely: Separátní model: 2 nezávislá odvětví, kde se instituce věnují pouze své hlavní činnosti; Kooperativní model: zachována suverenita každé strany, ale existuje kooperace v oblasti prodeje produktů; Koncernové řešení: zakládány dceřiné společnosti nebo zakoupení většinového podílu ve stávající společnosti, suverenita produktu není zajištěna.

22 Bankopojištění 2) Bankopojištění = prodej pojistných produktů prostřednictvím bank, bankovních produktů prostřednictvím pojišťoven Modely: Banka je pouze zprostředkovatel při prodeji poj. produktů, Cross seling (banka kromě bankovních produktů nabízí pojistné – zejména ŽP) Balíčky služeb (tvorba balíčků vzájemně propojených služeb), Celkové propojení produktů (bankopojišťovna vytváří vlastní pojistné produkty)


Stáhnout ppt "Regulace bankovního sektoru"

Podobné prezentace


Reklamy Google