Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika a reedukace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika a reedukace"— Transkript prezentace:

1 Diagnostika a reedukace
Literatura Matějček Z. Kterákoliv práce s tématem poruchy učení Zelinková O. Poruchy učení. Portál – kterékoliv vydání od roku 2003 Další práce s tématem dyslexie a další DYS-poruchy

2 Garantem diagnostiky jsou
Pedagogicko-psychologické poradny Speciálně pedagogická centra většinou při speciálních školách Centra pro podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na VŠ

3 Orientační diagnostiku SPU
V rodině – dítě selhává v běžných denních činnostech, liší se od staršího sourozence, od vrstevníků Ve škole - výrazný rozdíl mezi výkony ve čtení (psaní) a v jiných předmětech Střední školy – opět výrazný nepoměr mezi výkonem v různých činnostech Dospělí – vyhýbají se aktivitám spojeným se čtením, tištěné dokumenty studují neúměrně dlouho, další obtíže

4 Diagnostika v předškolním věku
Není diagnostika dys-poruch, ale rizika… Zahrnuje oblasti nutné pro osvojení dovedností: Řeč Sluchová percepce Zraková percepce Motorika, grafomotorika Sebeobsluha Probíhá v rodině, v mateřské škole….

5 DIAGNOSTIKA SPU na odborném pracovišti
Diagnostický proces zahrnuje: Anamnéza rodinná a osobní Inteligence Diagnostika úrovně čtení Diagnostika úrovně psaní Diagnostika úrovně zrakové a sluchové percepce Řeč Pravo-levá a prostorová orientace Lateralita. Motorika Další zkoušky dle potřeby

6 Závěry diagnostického procesu
Zpráva z vyšetření Integrace a z ní vyplývající integrační opatření nebo … Příznaky dyslexie, rysy dyslexie…. Funkční diagnostika pro studenty VŠ

7 Reedukace SPU Reedukace vychází z rozboru příčin, rodinného zázemí a individuality dítěte-dospělého Navazuje na dosažený stupeň vývoje Předpokladem úspěchu je dobrý začátek a soustavná pozitivní motivace Multisenzoriální přístup Reedukace je individuální, může mít kolektivní formu Je zaměřena na celou osobnost

8 Oblasti reedukace Reedukace funkcí, které podmiňují poruchu
Utváření dovednosti číst a psát Působení na psychiku jedince s cílem naučit ho s poruchou žít Spolupráce s rodiči, musejí pochopit obtíže dítěte Spolupráce s učitelem Tyto oblasti se vzájemně kombinují, zdůrazňují se různé momenty v závislosti na věku dítěte a situaci

9 Reedukace – podpora studentů VŠ, dospělých
Využívat a posilovat silné stránky Vyvarovat se oblastí, kde se deficit projevuje Pokud to nejde – pracovat se zvýšenou koncentrací, požádat o pomoc Další informace v samostatné prezentaci

10 Reedukace čtení Čtení Technika čtení Porozumění

11 Technika čtení = dekódování
Písmena Slabiky Slova

12 Zrakové rozlišení tvaru
Čtení písmen Zrakové rozlišení tvaru dítě písmena nejmenuje, pouze určuje stejný – nestejný tvar Prostorové vnímání tvaru umístění tvaru v prostoru b-d-p, stále ještě bez čtení 3. Spojení hláska - písmeno využití všech známých cvičení (říkanky, obrázky…) Automatizace utvořeného spojení Dosud není standardizovaný test

13 Čtení slabik Tvoření slabik syntézou písmen
Čtení slabiky jako celku bez hláskování Automatizace čtení slabik Není jednoznačně prokázáno, že metoda genetická, která po zvládnutí písmen přechází ke čtení celých slov je pro jedince s dyslexií vhodnější. Globální metoda, která vychází ze čtení celých slov, není pro jedince s dyslexií optimální.

14 Čtení slov Slova typu souhláska – samohláska – souhláska (les, pes, rok..) jsou pro jedince s dyslexií nejsnazší. Výběr slov ke čtení musí respektovat náročnost hláskové stavby. Spolu se čtením slov se zaměřujeme na porozumění. Pokud dítě určitý typ slov nezvládá, čte po hláskách hádá, vrací se na začátek slov, neměla by tato slova být součástí souvislých textů. Opakované čtení slov je nutné z hlediska automatizace. Vždy spojovat slovo s obsahem

15 Porozumění čtenému textu
Izolovaná slova Slovní spojení ve spojení s obrázkem, situací Porozumění textu a opakování na základě asociací Porozumění textu s vědomím souvislostí

16 Reedukace písemného projevu
Grafický projev Opis, přepis Diktát Samostatný písemný projev Všechny uvedené oblasti Syntax Obsah textu Sluchová percepce Paměť Porozumění řeči Znalost gramatiky Zraková percepce Čtení Koncentrace poz. Grafo- motorika


Stáhnout ppt "Diagnostika a reedukace"

Podobné prezentace


Reklamy Google