Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické vývojové poruchy učení Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické vývojové poruchy učení Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 2014."— Transkript prezentace:

1 Specifické vývojové poruchy učení Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 2014

2 Co jsou? Specifické obtíže osvojování čtení, psaní, matematiky, koordinace a automatizace pohybů  Dyslexie – porucha osvojování čtení  Dysgrafie – porucha osvojování psaní  Dysortografie - porucha osvojování gramatiky  Dyskalkulie – porucha osvojování matematiky  Dysmusie - porucha osvojování hudebních dovedností  Dyspraxie – porucha koordinace a automatizace pohybů

3 Co nejsou SPU  Nízké rozumové schopnosti  Výuková zanedbanost  Sociální zanedbanost  Zdravotní obtíže, smyslové vady

4 Významní jedinci se specifickými poruchami učení a chování  W.A.Mozart  Leonardo da Vinci  Jules Verne  Walt Disney  Hans Christian Andersen  F.Scott Fitzgerald  Harry Belafonte  John Lennon  Steve McQueen  Sylvester Stallone  Whoppi Goldberg  Tom Cruise  Ne všichni byli oficiálně diagnostikováni.  Winston Churchill  Dwight D.Eisenhower  Woodrow Wilson  John F.Kennedy  Robert Kennedy  Galileo  Gen. George Patton  Albert Einstein  Alexander Graham Bell  Louis Pasteur  U všech ale různé prameny uvádějí příznaky SPU nebo ADHD

5 Je dyslexie výmyslem posledních let? 1830 Belgičan Guislaine uvádí poruchy chování do vztahu k poruchám mozku 1845 A.Kussmaul : pojem „slovní slepota“ pro pacienty, kteří nejsou schopni číst 1895 J.Hinshelwood oční chirurg zveřejnil článek o zrakové paměti a slovní slepotě 1896 Pringle Morgan u 14-tiletého chlapce použil označení „vrozená slovní slepota“ 1904 A.Heveroch popsal případ dívky, která se nemohla naučit číst při velmi dobré paměti 1925 S.T.Orton v USA napsal první práci o dyslexii 1952 PL v Havlíčkově Brodě – dr. Langmeier, O.Kučera – práce s dětmi s dyslexií 1962 Brno – MUDr. Vrzal – první třída pro děti s dyslexií při nemocnici 1966 Jirásek, J., Matějček, Z., Žlab, Z. : Poruchy čtení. Praha : SPN 1967/68 Otevření prvních sedmi tříd pro děti s dyslexií v Praze 1972 Instrukce ke zřizování specializovaných tříd 1974 Matějček, Z. : Vývojové poruchy čtení. Praha : SPN

6 Kdy vznikají  V průběhu těhotenství  Kolem porodu  Brzy po porodu

7 Příčiny V rovině biologicko- medicínské  Genetické příčiny  Stavba centrální nerovové soustavy  Fungování centrální nerovové soustavy  Hormonální změny  Chemické změny V rovině kognitivních procesů

8 Příčiny 1.V rovině biologicko-medicínské 2.V rovině kognitivních procesů Ad 1  Genetické příčiny  Stavba centrální nerovové soustavy  Fungování centrální nerovové soustavy  Hormonální změny  Chemické změny

9 Kognitivní procesy  Řeč  Sluchová percepce (fonemický sluch, fonologická manipulace)  Zraková percepce  Pravo-levá a prostorová orientace  Orientace v čase  Paměť  Automatizace  Koncentrace pozornosti  Kombinace různých deficitů

10 Projevy SPU  Čtení – rychlost, správnost, technika čtení, porozumění  Psaní a)rukopis (dysgrafie) b)pravopis (dysortografie) Specifické dysortografické chyby : vynechávání, přidávání, přesmykování písmen popř. slabik, rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek, hranice slov v písmu  Matematika – záměny číslic, záměny matematických operací, počítání na prstech  Praktické dovednosti, pohybová koordinace

11 Věk ?  SPU postihují jedince od narození do dospělosti  Již v předškolním věku můžeme s určitou jistotou říci, že dítě bude mít obtíže ve čtení….  Nejvýraznější obtíže jsou na ZŠ  Ve většině případů přetrvávají do dospělosti

12 Sociální aspekty SPU Nápadnosti v chování Změny emocionality a socializace  Snížené sebepojetí  Obtíže v socializaci  Společenská nepřizpůsobivost  Sociálně riziková skupina  Nadprůměrná neobliba  Negativní vnímání sebe sama ( Kocurová, 2006) Názory dospělých významně ovlivňují u žáka vnímání sebe sama. Čím je dítě mladší, tím více je ovlivnitelné.

13 Dítě se SPU z pohledu učitelů  Snadno unavitelný, pomalu a obtížně se učí, je labilní, snaživý, pomalý, přátelský  Mladší učitelé si více všímají rušivých projevů v chování, nemotivovanosti k učení (ovlivněno přesvědčením, že lze dosáhnout viditelných zlepšení)  Starší učitelé (nad 20 let praxe) zdůrazňují nepřizpůsobivost a horší inteligenci  Učitelé s praxí déle než 10 let jsou tolerantnější (Krejčová, Vágnerová 2006)  70% učitelů vnímá tyto děti jako velkou zátěž  Syndrom vyhoření

14 Dítě se SPU a rodina  Zklamání, obavy z budoucnosti  Snaha dítěti pomoci !!! 1.Intenzivní domácí příprava negativně ovlivňuje život v rodině. 2.Když nevidí výsledky, mohou hledat příčiny neúspěchu v učiteli. Při opakovaném selhávání dítěte rezignují. 3.Ochranitelský přístup, omlouvání dítěte, hledání úlev  SPU jsou důvodem, proč nic nedělat

15 Současný stav Přístupy k dětem Reedukace Tolerantní přístup Přiměřená náročnost Přílišná tolerance Omlouvání Ponechání dítěte mimo dění ve třídě Přílišná orientace na obtíže dítěte

16 Diagnostika SPU  Garantem diagnostiky jsou PPP nebo SPC  Diagnostický proces zahrnuje: 1.Anamnéza rodinná a osobní 2.Inteligence 3.Diagnostika úrovně čtení 4.Diagnostika úrovně psaní 5.Diagnostika úrovně zrakové a sluchové percepce 6.Řeč 7.Pravo-levá a prostorová orientace 8.Lateralita. Motorika.

17 Organizace péče Na základě vyšetření:  Dílčí obtíže toleruje učitel v rámci běžné výuky  Závažnější obtíže – vyžadují integrační opatření (většinou 1 hodina reedukace navíc, individuální vzdělávací plán)  Specializované třídy  Speciální školy  Na SŠ tolerance obtíží (včetně maturitní práce)  Na VŠ individuální domluva s vyučujícími, zařazení mezi studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

18 Reedukace SPU  Reedukace vychází z rozboru příčin, rodinného zázemí a individuality dítěte  Navazuje na dosažený stupeň vývoje  Předpokladem úspěchu je dobrý začátek a soustavná pozitivní motivace  Multisenzoriální přístup  Reedukace je individuální, může mít kolektivní formu  Je zaměřena na celou osobnost dítěte

19 Oblasti reedukace  Reedukace funkcí, které podmiňují poruchu  Utváření dovednosti číst a psát  Působení na psychiku jedince s cílem naučit ho s poruchou žít  Spolupráce s rodiči, musejí pochopit obtíže dítěte  Spolupráce s učitelem Tyto oblasti se vzájemně kombinují, zdůrazňují se různé momenty v závislosti na věku dítěte a situaci

20 Reedukace čtení Čtení Technika čtení Porozumění

21 Technika čtení = dekódování Technika čtení Písmena Slabiky Slova

22 Porozumění čtenému textu Porozumění Izolovaná slova Slovní spojení ve spojení s obrázkem, situací Porozumění textu a opakování na základě asociací Porozumění textu s vědomím souvislostí

23 Reedukace písemného projevu Písemný projev Grafický projev Grafo- motorika Opis, přepis Zraková percepce Čtení Koncentrace poz. Diktát Sluchová percepce Paměť Porozumění řeči Znalost gramatiky Samostatný písemný projev Všechny uvedené oblasti Syntax Obsah textu

24 Nejzávažnější obtíže jedinců s dysortografií a dysgrafií 1.Samostatný písemný projev, který je zároveň z hlediska přípravy pro život nejdůležitější. 2.Aplikace gramatických pravidel. (Vybavení odpovídajícího pravidla, pracovní paměť, spojení všech dovedností). 3.Rychlost.

25 Dyspraxie Je porucha koordinace pohybu, postihuje vývoj pohybových dovedností. Projevuje se výraznou nešikovností v následujících oblastech:  Sebeobsluha (oblékání, jídlo, hygiena)  Osvojování základních pohybových dovedností (chůze, běh)  Obtíže při zapojování do kolektivu  Strach z pohybových aktivit

26 Závěr  V oblasti SPU je mnoho neznámého.  Současně probíhá rozvoj jednotlivých oblastí, výzkumy u nás i v zahraničí.  Zkušenosti s dospělými ukazují, že dovedou kompenzovat obtíže ve čtení a psaní. Mají obtíže při práci s čteným textem, samostatným písemným vyjadřováním a s osvojováním cizích jazyků.  Nejhorší jsou však pocity méněcennosti a negativní psychické zážitky ze základní školy, a to především z 2.stupně ZŠ.  Pokud neumíme pomoci, snažme se pochopit a neublížit. DĚKUJI ZA POZORNOST www.zelinkova.cz


Stáhnout ppt "Specifické vývojové poruchy učení Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google